tipus verb abreviatures  esperanto         catalÓ                                                 components
verba tipo mallongigajhoj esperanto kataluna komponajhoj
========== ============== ========================= ===================================================================================================== ===========


a (Terminaciˇ de l'adjectiu,dels participis i del numerals) a
a a (Lletra vocal de nom a, que es pronuncia a) a
abato Abat abat.o
abdiki Abdicar abdik.i
abelo Abella abel.o
abio Avet abi.o
(pf) abismo AbÝs abism.o
(pf) abismo Abisme abism.o
(tr) abomeni Abominar abomen.i
abomeno Abominaciˇ abomen.o
(tr) aboni Abonar-se a abon.i
(pf) aborti Avortar abort.i
abrikoto Albercoc abrikot.o
abrupta Abrupte -a abrupt.a
absceso AbscÚs absces.o
absoluta Absolut -a (ts) absolut.a
absolvi Absoldre absolv.i
absorbi Absorbir (l'esperit, l'atenciˇ) absorb.i
(intr) abstini Abstenir-se (fer abstinŔncia) abstin.i
abstrakta Abstracte -a abstrakt.a
absurda Absurd -a absurd.a
abunda Abundant abund.a
acida └cid -a acid.a
(pf) acida Agre -a acid.a
(sx) ach (indica mala qualitat, manca de valor, menyspreu) ach.
(tr) acheti Comprar achet.i
(sx) ad (indica acciˇ, sobretot prolongada, repetida, habitual) ad.
(tr) adapti Adaptar adapt.i
adekvata Escaient adekvat.a
adekvata Idoni -˛nia adekvat.a
adekvata Pertinent adekvat.a
(pf) adepto Adepte adept.o
adia¨ AdÚu adia¨
(tr) adicii Addicionar adici.i
(tr) adicii Sumar adici.i
adjektivo Adjectiu adjektiv.o
(tr) administri Administrar administr.i
(tr) admiri Admirar admir.i
admirinda Admirable admir.ind.a
(tr) admoni Amonestar (reprendre) admon.i
(tr) admoni Exhortar admon.i
(tr) (pf) adopti Adoptar adopt.i
(tr) (pf) adori Adorar ador.i
adreso Adreša adres.o
adulti Adulteri (Cometre) adult.i
adverbo Adverbi adverb.o
advokato Advocat advokat.o
afabla Afable afabl.a
afabla Amable afabl.a
afekti Afectar (fingir) afekt.i
afero Afer afer.o
afero Assumpte afer.o
afero Cosa afer.o
(f) afero Moviment esperantista afer.o
afikso Afix afiks.o
afisho Anunci (cartell) afish.o
afisho Cartell anunciador afish.o
afisho RŔtol (cartell) afish.o
(tr) aflikti Afligir aflikt.i
afonio Afonia afoni.o
aforismo Aforisme aforism.o
(tr) afranki Franquejar (un enviament) afrank.i
(intr) agi Accionar (exercir una acciˇ) ag.i
(intr) agi Actuar (exercir) ag.i
(intr) agi Obrar (actuar) ag.i
agento Agent (representant) agent.o
(tr) agiti Agitar agit.i
aglo └guila agl.o
aglo └liga agl.o
(f) aglo Intel.ligent agl.o
(tr) agnoski ReconŔixer (admetre) agnosk.i
(pf) agoni Agonitzant (Estar) agon.i
(tr) agordi Afinar, acordar (instruments musicals o veus) agord.i
(tr) (f) agordi Posar a to (ajustar, acomodar, adequar, disposar, predisposar, (l'Ónim, el semblant)) agord.i
(tr) agordi Sintonitzar agord.i
agordo Afinaci˛ (musical) agord.o
agordo Sintonitzaciˇ agord.o
(f) agordo To (humor, disposiciˇ, estat d'Ónim) agord.o
agrabla Agradable agrabl.a
agrafo Gafet agraf.o
agronomo Agr˛nom -a agronom.o
agho Edat agh.o
AIDESO S.I.D.A. AIDES.O
aj! Ai! aj!
aj! Ui! aj!
ajlo All ajl.o
(p.a.q.i.) ajn (indeterminaciˇ generalitzada iu = alg˙, iu ajn = qualsevol) ajn
(sx) ajh (indica la cosa que concreta una idea abstracta) ajh.
akacio AcÓcia akaci.o
akademio AcadŔmia akademi.o
(pf) akapari Acaparar akapar.i
akaro └car akar.o
(tr) (pf) akceli Accelerar akcel.i
(pf) akcento Accent (major intensitat) akcent.o
(tr) akcepti Acceptar akcept.i
(tr) akcepti Acollir akcept.i
(tr) akcepti Rebre akcept.i
akcio Acciˇ (mercantil) akci.o
akcidento Accident (esdeveniment desgraciat) akcident.o
akcipitro Astor (ocell) akcipitr.o
(tr) akiri Adquirir akir.i
aklami Aclamar aklam.i
akno Acne akn.o
akno Gra (a la pell) akn.o
(tr) akompani Acompanyar akompan.i
akordo Acord akord.o
akordo Concordanša akord.o
akordiono Acordiˇ akordion.o
akra Agut akr.a
(f) akra Desagradable akr.a
akra Esmolat akr.a
(f) akra Perspicaš akr.a
akra Picant akr.a
akra Puntegut -uda akr.a
akra Puntut -uda akr.a
akra Punxegut -uda akr.a
akrido Llagosta (insecte) akrid.o
(pf) akso Eix (ts) aks.o
akselo Aixella aksel.o
akselo Axil.la aksel.o
aksiomo Axioma aksiom.o
akto Acta akt.o
akto Acte akt.o
akto Acte (document) akt.o
akto Acte (teatre, actuaciˇ) akt.o
aktiva Actiu -iva aktiv.a
aktoro Actor aktor.o
aktuala Actual (ts) aktual.a
akurata Complidor -ora akurat.a
akurata Formal (que tÚ formalitat) akurat.a
akurata Puntual akurat.a
(pf) akushi Parir akush.i
akuta Agut -uda (geom/m˙s/med) akut.a
(tr) akuzi Acusar akuz.i
akuzativo Acusatiu akuzativ.o
akvo Aigua akv.o
akvomelono SÝndria akv.o.melon.o
(tr) akvumi Regar akv.um.i
akvarelo Aquarel.la akvarel.o
akvario Aquari, AquÓrium akvari.o
al A al
al Cap a al
al Vers al
alcentra CentrÝpet -a al.centr.a
aldifino Assignaciˇ al.difin.o
(tr) aldoni Afegir al.don.i
(tr) alfari Acomodar al.far.i
(tr) alfari Adaptar al.far.i
alfluo Fluix al.flu.o
(tr) alglui Adherir (enganxar) al.glu.i
(tr) alglui Enganxar (adherir) al.glu.i
(tr) aligi Adherir (associar) al.ig.i
(tr) aligi Associar (a una associaciˇ) al.ig.i
(intr) alighi Adherir-se al.igh.i
(intr) alighi Afegir-se al.igh.i
(intr) alighi Afiliar-se al.igh.i
(intr) alighi Associar-se al.igh.i
(intr) alighi Inscriure's al.igh.i
alighilo Butlleta d'afiliaciˇ al.igh.il.o
alighilo Inscripciˇ (document) al.igh.il.o
(intr) aliri Accedir al.ir.i
(intr) aliri Dirigir-se al.ir.i
(tr) alklimatigi Aclimatar al.klimat.ig.i
(tr) allogi Atreure (moralment) al.log.i
(tr) allogi Cautivar al.log.i
(tr) allogi Seduir al.log.i
almiksajho Ingredient al.miks.ajh.o
(tr) almiksi Afegir a una mescla al.miks.i
alnomo Sobrenom al.nom.o
alo Ala al.o
(tr) alpashi Abordar al.pash.i
alpashi Sortir al pas al.pash.i
(tr) alporti Aportar al.port.i
(tr) alporti Portar a al.port.i
(tr) altiri Atreure (fÝsicament) al.tir.i
(intr) alveni Arribar al.ven.i
alvoko Crida al.vok.o
(tr) (pf) alarmi Alarmar (tocar l'alarma) alarm.i
(pf) alarmo Alarma alarm.o
ala¨do Alosa ala¨d.o
Albano AlbanŔs -esa Alban.o
albumo └lbum album.o
alciono Alciˇ alcion.o
alciono Blavet (bot) alcion.o
aleo Avinguda ale.o
aleo Passeig ale.o
aleo Rambla ale.o
aleno Alena alen.o
alfabeto Alfabet alfabet.o
algo Alga alg.o
algebro └lgebra algebr.o
alhhemio AlquÝmia alhhemi.o
alia Altre -a ali.a
alibio └libi alibi.o
alibio Coartada alibi.o
aligatoro Al.lig└tor aligator.o
alineo A part (desprÚs d'un punt) aline.o
alkalio └lcali alkali.o
alkoholo Alcohol alkohol.o
alkovo Alcova alkov.o
almena¨ Almenys almena¨
almena¨ Si mÚs no almena¨
almozo Almoina almoz.o
alno Vern aln.o
alta Alt -a alt.a
(pf) altaro Altar altar.o
alteo Altea alte.o
alteo MalvÝ alte.o
(intr) alterni Alternar (no relacionar-se, fer-se) altern.i
(tr) aludi Al.ludir alud.i
alumeto LlumÝ alumet.o
aluminio Alumini alumini.o
aluno Alum alun.o
(tr) ami Amar (tenir amor a una persona o a una cosa) am.i
(tr) ami Estimar (amar) am.i
amando Ametlla sense closca amand.o
o amandokukajh Torrˇ amand.o.kukajh.
amara Amargant amar.a
amaso Massa (conjunt nombrˇs) amas.o
amaso Multitud amas.o
amaso Munt (conjunt nombrˇs) amas.o
amaso Pila (conjunt nombrˇs) amas.o
amatoro Afeccionat amator.o
amatoro Amateur amator.o
ambasado Ambaixada ambasad.o
ambasadoro Ambaixador ambasador.o
amba¨ Ambdˇs ambdues amba¨
(tr) ambicii Ambicionar ambici.i
ambicio Ambiciˇ ambici.o
amboso Enclusa ambos.o
ambro Ambre ambr.o
(pf) ambrozio Ambrosia ambrozi.o
ambulanco AmbulÓncia ambulanc.o
amelo Midˇ amel.o
(tr) amendi Esmenar amend.i
amfibio Amfibi amfibi.o
amiko Amic amik.o
amnestio Amnistia amnesti.o
amorfa Amorf -a amorf.a
amortizi Amortitzar amortiz.i
amplekso Amplitud ampleks.o
(tr) amplifi Amplificar amplif.i
ampolo Ampolleta ampol.o
ampolo Ampul.la ampol.o
ampolo Bombeta ampol.o
amputi Amputar amput.i
amuleto Amulet amulet.o
(tr) amuzi Divertir amuz.i
(sx) an (indica el membre, l'habitant, l'adepte) an.
anagalo Anagall anagal.o
anagalo Morrˇ (bot) anagal.o
anagramo Anagrama anagram.o
anakronismo Anacronisme anakronism.o
(tr) analizi Analitzar (ts) analiz.i
analogio Analogia analogi.o
anapesto Anapest anapest.o
anarkio Anarquia anarki.o
anaso └nec anas.o
anatemo Anatema anatem.o
anatomio Anatomia anatomi.o
anchovo Anxova anchov.o
anekdoto AnŔcdota anekdot.o
(pf) aneksi Annexar aneks.i
(pf) aneksi Annexionar aneks.i
anemio AnŔmia anemi.o
angilo Anguila angil.o
angino Angina angin.o
Anglo AnglŔs Angl.o
angoro Angoixa angor.o
angoro Ang˙nia angor.o
angulo Angle angul.o
angulo Cantonada angul.o
angulo Racˇ angul.o
(pf) anghelo └ngel anghel.o
animo └nima (ts) anim.o
animalo Animal animal.o
anizo AnÝs (gra d', el fruit) aniz.o
anka¨ TambÚ anka¨
ankora¨ Encara (fins al moment present / a mÚs a mÚs) ankora¨
ankro └ncora ankr.o
(tr) anonci Anunciar anonc.i
anonima An˛nim -a anonim.a
ansero Oca anser.o
(f) ansero PagÚs (f) anser.o
(f) ansero R˙stic (inculte) anser.o
anstata¨ En comptes de anstata¨
anstata¨ En lloc de anstata¨
(tr) anstata¨i Rellevar anstata¨.i
(tr) anstata¨i Substituir anstata¨.i
(sx) ant (indica participi present actiu) ant.
antarkta(=sudpolusa) AntÓrtic -a antarkt.a(=sud.polus.a)
anta¨ Abans de anta¨
anta¨ Davant de anta¨
anta¨a Anterior anta¨.a
anta¨ajho Antecedent anta¨.ajh.o
anta¨ajho Devantera anta¨.ajh.o
anta¨ajho Part anterior anta¨.ajh.o
anta¨brako Avantbraš anta¨.brak.o
(tr) anta¨diri Predir anta¨.dir.i
anta¨en Endavant anta¨.e.n
(tr) anta¨enpushi Propulsar anta¨.e.n.push.i
anta¨gvardio Avanguarda anta¨.gvardi.o
anta¨hiera¨ Abans d'ahir anta¨.hiera¨
(tr) anta¨i Anar al davant anta¨.i
(tr) anta¨i Avanšar anta¨.i
(tr) anta¨i Precedir anta¨.i
anta¨jugho Prejuici anta¨.jugh.o
anta¨lasta Pen˙ltim -a anta¨.last.a
anta¨parolo Pr˛leg anta¨.parol.o
anta¨tempa Prematur -a anta¨.temp.a
anta¨tuko Davantal anta¨.tuk.o
anta¨urbo Arrabal anta¨.urb.o
anta¨urbo Suburbi anta¨.urb.o
(tr) anta¨vidi Preveure anta¨.vid.i
anteno Antena(apŔndix (zool), suport de vela, telecom) anten.o
antikva Antic -iga (que existÝ, que Ús vell -a) antikv.a
antimono Antimoni antimon.o
(pf) antipodo AntÝpoda antipod.o
antitezo AntÝtesi antitez.o
antologio Antologia antologi.o
anuso Anus anus.o
aorto Aorta (l'artŔria) aort.o
apanagho Heretament apanagh.o
apanagho Patrimoni apanagh.o
aparato Aparell aparat.o
aparta A part apart.a
aparta Apartat -ada apart.a
aparta Determinat -ada (especial, diferent, individual, propi, extraordinari -Ória, ˙nic -a, rar -a) apart.a
aparta Separat -ada apart.a
apartamento Apartament apartament.o
apartamento Pis (habitatge en una planta apartament.o
(intr) aparteni PertÓnyer aparten.i
apatio Apatia apati.o
apena¨ A penes apena¨
apena¨ Amb prou feines apena¨
apena¨ GairebÚ no apena¨
apena¨ No fa gaire apena¨
apena¨ Tot just apena¨
(intr) aperi AparŔixer aper.i
aperturo Obertura (fÝsica) apertur.o
apetito Apetit apetit.o
apetito Gana apetit.o
apio Api bord (no cultivat) api.o
(tr) (pf) apla¨di Aplaudir apla¨d.i
(tr) apliki Aplicar aplik.i
aplombo Aplom aplomb.o
aplombo Seguretat aplomb.o
(tr) apogi Donar suport apog.i
(tr) apogi Estintolar apog.i
(tr) (pf) apogi Recolzar apog.i
(pf) apokalipsa ApocalÝptic apokalips.a
(pf) Apokalipso Apocalipsi Apokalips.o
apokrifa Apˇcrif -a apokrif.a
apopleksio Apoplexia apopleksi.o
apopleksio Feridura apopleksi.o
(pf) apostolo Ap˛stol apostol.o
apoteko FarmÓcia (l'oficina) apotek.o
(pf) apoteozo Apoteosi apoteoz.o
apro Porc senglar apr.o
Aprilo Abril April.o
(tr) aprobi Aprovar aprob.i
apud A la vora de apud
apud Al costat de apud
apud Vora apud
(tr) apudmeti Juxtaposar apud.met.i
(sx) ar (indica un grup, una col.lecciˇ que forma un conjunt) ar.
Arabo └rab Arab.o
araneo Aranya arane.o
(tr) aranghi Arranjar arangh.i
(tr) aranghi Arreglar (posar en regla) arangh.i
arbo Arbre arb.o
arbalesto Ballesta arbalest.o
arbitra Arbitrari -Ória arbitr.a
arbitracio Arbitratge (decisiˇ) arbitraci.o
arbusto Arbrissˇ arbust.o
arbusto Arbust arbust.o
arda Ardent (incandescent, apassionat) ard.a
(intr) (pf) ardi Abrasar (estar ardent, (f)apassionat) ard.i
(intr) ardi Cremar (intr) ard.i
ardeo Agrˇ roig arde.o
ardeo Bernat pescaire arde.o
ardezo Llicorella ardez.o
ardezo Pissarra (ts) ardez.o
areo └rea are.o
areo Zona/radi d'acciˇ are.o
(pf) areno Arenes (per a batalles o jocs) aren.o
aresti Arrestar arest.i
aresti Detenir arest.i
argilo Argila argil.o
(tr) argumenti Argumentar argument.i
arghento Argent arghent.o
arghento Plata (mineral) arghent.o
arhho Arquet (d'instrument de corda) arhh.o
ario └ria (musical) ari.o
(pf) aristokrato Arist˛crata aristokrat.o
aritmetiko AritmŔtica aritmetik.o
arja Ari, Ória arj.a
arko Arc ark.o
arkado Arcada (arquit) arkad.o
arkaika Arcaic -a arkaik.a
arkaismo Arcaisme arkaism.o
arkeo L'arca de noŔ arke.o
arkeologo Arke˛leg -˛loga arkeolog.o
arkipielago ArxipŔlag arkipielag.o
(pf) arkitekto Arquitecte arkitekt.o
arkivo(=arhhivo) Arxiu arkiv.o(=arhhiv.o)
arkta(nordpolusa) └rtic -a arkt.a(nord.polus.a)
arlekeno ArlequÝ arleken.o
(tr) (pf) armi Armar arm.i
armo (=armilo) Arma arm.o (=arm.il.o)
(pf) armeo ExŔrcit arme.o
arniko └rnica arnik.o
aroganta Arrogant arogant.a
(pf) aromo Aroma arom.o
arpegho Arpegi arpegh.o
arseno ArsŔnic arsen.o
artefarita Artificial art.e.far.it.a
arto Art art.o
(pf) arterio ArtŔria (orgÓnica,(f)trÓnsit) arteri.o
artifiko Artifici artifik.o
artiko Articulaciˇ artik.o
artiklo Article (mercaderia) artikl.o
artikolo Article (gramatical,apartat,escrit) artikol.o
artishoko Carxofa artishok.o
artro (artrito) Artro- (artritis) artro. (artrit.o)
as (terminaciˇ del present actiu d'indicatiu) as
aso As (del joc de cartes)/As (moneda romana) as.o
(tr) (pf) asekuri Assegurar (protegir contra riscos) asekur.i
asembleo Assemblea asemble.o
(tr) aserti Afirmar asert.i
(tr) aserti Assegurar (que Ús cert -a) asert.i
(tr) aserti Asserir asert.i
(tr) aserti Asseverar asert.i
asesoro Assessor asesor.o
asfalto Asfalt asfalt.o
asigni Assignar asign.i
asigni Citar (davant d'un tribunal) asign.i
asimili Assimilar asimil.i
(tr) asisti Assistir (donar assistŔncia) asist.i
asmo Asma asm.o
asmo Ofec asm.o
asocio Associaciˇ (ts) asoci.o
asonanco AsonÓncia asonanc.o
asparago EspÓrrec asparag.o
(int aspekti r) Semblar (tenir l'aspecte de) aspekt.i r)
aspekto Aspecte aspekt.o
aspergi Aspergir asperg.i
aspergi Ruixar asperg.i
(pf) aspido └spid aspid.o
aspiri Aspirar (pretendre) aspir.i
astro Astre astr.o
astrona¨to Astronauta astrona¨t.o
astronomo Astr˛nom astronom.o
(sx) at (indica participi present passiu) at.
(tr) ataki Atacar atak.i
ateismo Ateisme ateism.o
ateisto Ateista ateist.o
atenci Atemptar atenc.i
(tr) atendi Esperar (restar) atend.i
atenta Atent -a (que fa, posa atenciˇ) atent.a
(tr) atesti Testimoniar atest.i
(tr) atingi Aconseguir ating.i
(tr) atingi Assolir ating.i
(tr) atingi AtŔnyer ating.i
atlaso Atlas (geog) atlas.o
atlaso Ras atlas.o
atlaso SetÝ atlas.o
(pf) atleto Atleta atlet.o
(pf) atmosfero Atmosfera atmosfer.o
atomo └tom atom.o
atonio Atonia atoni.o
atributo Atribut atribut.o
atriplo Armoll (bot) atripl.o
atrofio Atr˛fia atrofi.o
(pf) atuto Atot atut.o
(pf) atuto Trumfo atut.o
a¨ O a¨
(tr) a¨di Assabentar-se de a¨d.i
(tr) a¨di Exaudir a¨d.i
(tr) a¨di Oir a¨d.i
(tr) a¨di Sentir (oir) a¨d.i
a¨daca Agosarat a¨dac.a
a¨daca Atrevit a¨dac.a
a¨daca Audaš a¨dac.a
(tr) a¨daci Atrevir-se a¨dac.i
(tr) a¨daci Gosar a¨dac.i
(tr) a¨daci Tenir audÓcia a¨dac.i
A¨gusto Agost A¨gust.o
a¨kcio Subhasta a¨kci.o
(pf) a¨reolo AurŔola a¨reol.o
(pf) a¨roro Aurora a¨ror.o
(tr) a¨skulti Auscultar a¨skult.i
(tr) a¨skulti Escoltar a¨skult.i
(tr) (f) a¨skulti Exaudir a¨skult.i
a¨to Auto (autom˛bil) a¨t.o
a¨to Cotxe (autom˛bil) a¨t.o
a¨tentika AutŔntic -a a¨tentik.a
a¨tobuso Autob˙s a¨tobus.o
a¨tocharo Autocar a¨tochar.o
a¨tografo Aut˛graf a¨tograf.o
(pf) a¨tokrato Aut˛crata a¨tokrat.o
a¨tomato Aut˛mat a¨tomat.o
a¨tomato MÓquina automÓtica a¨tomat.o
a¨tomobilo Auto (autom˛bil) a¨tomobil.o
a¨tomobilo Autom˛bil a¨tomobil.o
a¨tomobilo Cotxe (autom˛bil) a¨tomobil.o
a¨tonomo Aut˛nom -a a¨tonom.o
a¨tonomio(memregado) Autonomia a¨tonomi.o(mem.reg.ad.o)
a¨toro Autor a¨tor.o
a¨toritato Autoritat a¨toritat.o
a¨tuno Autumne a¨tun.o
(pf) a¨tuno OcÓs (decadŔncia) a¨tun.o
a¨tuno Tardor a¨tun.o
avo Avi av.o
avantagho Avantatge avantagh.o
avara Avar -a avar.a
avara Avariciˇs -osa avar.a
(f) avara Estalviador -a avar.a
(f) avara Gasiu -iva avar.a
(f) avara Parc -a avar.a
avelo Avellana avel.o
aveno Avena aven.o
aveno Civada aven.o
aventuro Aventura aventur.o
avenuo Avinguda avenu.o
(tr) averti Advertir (avisar de quelcom negatiu) avert.i
aviado Aviaciˇ aviad.o
aviadilo Aviˇ aviadil.o
avida └vid -a avid.a
avizo AvÝs aviz.o
(pf) azeno Ase azen.o
azilo Asil azil.o
azoto Azot (nitrogen) azot.o