b b (Lletra consonant de nom bo, que es pronuncia b) b
(intr) babili Garlar babil.i
(intr) babili Xerrar babil.i
bacilo Bacil bacil.o
bagatelo Bagatel.la bagatel.o
(tr) baki Coure (al forn) bak.i
bakterio Bacteri bakteri.o
balo Ball (reuniˇ de persones per ballar) bal.o
(tr) balai Agranar (netejar amb granera) bala.i
(tr) (pf) balai Escombrar bala.i
balado Balada balad.o
(tr) balanci Balanšar balanc.i
(tr) balanci Balancejar (tr) balanc.i
(tr) balanci Gronxar balanc.i
(pf) balasto Llast balast.o
(tr) balbuti Balbucejar balbut.i
(tr) balbuti Quequejar balbut.i
baldakeno BaldaquÝ baldaken.o
baldakeno Dosser baldaken.o
baldakeno Pal.li baldaken.o
baldakeno TÓlem baldaken.o
balda¨ Aviat (prompte) balda¨
balda¨ Prompte (aviat) balda¨
baleno Balena balen.o
Balkanoj Balcans Balkan.oj
balkono Balcˇ balkon.o
balkono Pis de teatre balkon.o
balono Aer˛stat balon.o
balono Balˇ de vidre balon.o
(intr) baloti Escollir amb escrutini balot.i
(intr) baloti Votar (per mitjÓ de papereta) balot.i
balustrado Balustrada balustrad.o
balustrado Barana balustrad.o
(pf) balzamo BÓlsam balzam.o
bambuo Bamb˙ bambu.o
(tr) (pf) bani Banyar ban.i
banano Banana banan.o
banano PlÓtan (fruit del plataner) banan.o
bando Banda de m˙sics band.o
bando Banda d'individus band.o
bando Colla band.o
bandagho Bena bandagh.o
banderolo Faixa de paper banderol.o
bankmandato TransfŔrencia bancÓria bank.mandat.o
banko Banc (de diners, d'˛rgans, de joc) bank.o
banko Banca (de diners, d'˛rgans, de joc) bank.o
bankiero Banquer (ts) bankier.o
bankroti Fallir (fer fallida) bankrot.i
banto Llaš bant.o
(tr) bapti Batejar bapt.i
(tr) bari Barrar bar.i
(tr) bari Obstruir bar.i
barilo Barrera bar.il.o
baro Obstacle bar.o
barako Barraca barak.o
(intr) barakti Agitar-se barakt.i
(intr) barakti Forcejar barakt.i
barbo Barba barb.o
barbaro BÓrbar barbar.o
barbaro Cruel (╔sser) barbar.o
barbaro InhumÓ (╔sser) barbar.o
barbiro Barber barbir.o
bardo Bard bard.o
barelo Barril barel.o
bareliefo Baix relleu barelief.o
bariero Barrera barier.o
barko Barca bark.o
basa Baix -a (d'alšÓria petita) bas.a
baso Baix (veu, instrument) bas.o
baseno Bassa basen.o
baseno Conca (de riu, de muntanyes, del mar) basen.o
baseno DÓrsena basen.o
baseno Pica basen.o
baseno Pila (pica) basen.o
baseno Safareig de regar basen.o
baseno Vall rodona o ovalada basen.o
basko Brial bask.o
basko Cua (faldˇ) bask.o
basko Faldˇ bask.o
basto LÝber bast.o
bastono Bastˇ baston.o
(intr) bati Bategar bat.i
(tr) bati Batre bat.i
(tr) (f) bati Castigar bat.i
(tr) bati Copejar (donar cops) bat.i
(intr) bati Espetegar bat.i
(tr) bati Espolsar donant cops bat.i
(tr) bati Pegar (cops) bat.i
(tr) bati Picar (donar cops) bat.i
(intr) bati Sonar bat.i
(tr) bati Tocar per fer sonar bat.i
(intr) bati sin Barallar-se bat.i sin
(intr) batighi Barallar-se bat.igh.i
(intr) batali Batallar batal.i
baterio Bateria bateri.o
batisto Batista batist.o
bavi Bavejar bav.i
(pf) bazo Base (ts) baz.o
bazalto Basalt bazalt.o
bazaro Basar bazar.o
bazaro Mercat p˙blic bazar.o
baziliko BasÝlica bazilik.o
bebo BebŔ beb.o
bebo Crianšˇ beb.o
bebo Criatura beb.o
bebo Nadˇ beb.o
bedo Bancal bed.o
bedo Feixa bed.o
(tr) beda¨ri Doldre (a posteriori) beda¨r.i
(tr) beda¨ri Lamentar beda¨r.i
(tr) beda¨ri Recar (a posteriori) beda¨r.i
(tr) beda¨ri Saber greu (a posteriori) beda¨r.i
bekkrucheto Porrˇ bek.kruch.et.o
bekkrucho CÓntir bek.kruch.o
beko Bec bek.o
bela Bell -a bel.a
beladono Belladona beladon.o
beletro Belles lletres beletr.o
Belgo Belga Belg.o
(tr) (pf) beni Beneir ben.i
bendo Banda bend.o
bendo Cinta bend.o
bendo Coberta (de pneumÓtic) bend.o
bendo Faixa bend.o
benjeto Bunyol benjet.o
benko Banc (de seure, de sorra, de peixos, de taller) benk.o
benzino Benzina benzin.o
benzino Gasolina benzin.o
bero Baia ber.o
(pf) besto BŔstia best.o
beto Remolatxa bet.o
betono Formigˇ (constr.) beton.o
betulo Bedoll betul.o
(tr) bezoni Necessitar bezon.i
biblioteko Biblioteca bibliotek.o
biciklo Bicicleta bicikl.o
bieno Hisenda (finca rural) bien.o
biero Cervesa bier.o
bifsteko Bistec bifstek.o
bigoto BeguÝ bigot.o
bilo Bill bil.o
bilo PagarÚ bil.o
(pf) bilanco Balanš bilanc.o
bilardo Billar bilard.o
bildo Figura (imatge) bild.o
bildo Imatge bild.o
bileto Bitllet bilet.o
bileto Bitllet de banc bilet.o
bileto Carta doblegada sense sobre bilet.o
(tr) bindi Enquadernar bind.i
binoklo Binocle binokl.o
biokemio BioquÝmica biokemi.o
biologo Bi˛leg biolog.o
birdo Au bird.o
birdo Ocell bird.o
bireto Birret, birreta biret.o
bis! Bis! que es repeteix! bis!
biskvito Bescuit biskvit.o
biskvito Galeta biskvit.o
bismuto Bismut bismut.o
bistro Bistre bistr.o
bisturio BisturÝ bisturi.o
bitumo Betum bitum.o
blanka Blanc -a blank.a
(intr) blasfemi Blasfemar blasfem.i
(pf) blazono Blasˇ blazon.o
(intr) (pf) bleki Bramar (els quadrupeds i (f) els humans, p.ext. tots els animals) blek.i
(pf) blinda Cec cega blind.a
bloko Bloc blok.o
blonda Ros rossa blond.a
(intr) blovi Bufar blov.i
blua Blau blava blu.a
(pf) blufi Catxa (Fer una) bluf.i
(pf) blufi Engalipar faronejant bluf.i
(pf) blufi Farol (Fer un) bluf.i
bluzo Brusa bluz.o
bluzo Brusa bluz.o
(px) bo- (indica parentiu polÝtic) bo-
boato Barca de rems boat.o
bobelo Bombolla bobel.o
bobeno Bobina boben.o
bobeno Rodet boben.o
bobeno Rotlle boben.o
boji Bordar boj.i
(pf) boji Lladrar boj.i
boksi Boxar boks.i
boksi Boxejar boks.i
boli Bullir bol.i
bombo Bomba bomb.o
(pf) bombardi Bombar bombard.i
bombasto Ampul.lositat bombast.o
bombasto Bombejament bombast.o
bombasto ╚mfasi bombast.o
bombono Bombˇ bombon.o
bona Bo bona bon.a
(tr) bonvoli Tenir la voluntad de bon.vol.i
bonvolu Tingueu la bondat de bon.vol.u
(tr) bori Foradar bor.i
(tr) bori Perforar bor.i
bordo Riba bord.o
bordo Ribera bord.o
bordo Vora bord.o
bordelo Bordell bordel.o
(pf) borderi Enribetar border.i
(pf) borderi Orlar border.i
(pf) borderi Ribetejar border.i
borso Borsa bors.o
boto Bota (calšat ) bot.o
botaniko BotÓnica botanik.o
botelo Ampolla botel.o
botelo Botella (ampolla) botel.o
bovo Bou bov.o
bovo Brau (bou) bov.o
bovo Toro bov.o
bovlo Bol bovl.o
bovlo Escudella (vas) bovl.o
braceleto Brašalet bracelet.o
brako Braš brak.o
(tr) brakumi Abrašar brak.um.i
brano Segˇ bran.o
brancho Branca branch.o
brando Aiguardent brand.o
brando Brandi brand.o
branko BrÓnquia brank.o
branko Ganya brank.o
brasiko Col brasik.o
brava Brau -ava brav.a
brava Excel.lent brav.a
brava MagnÝfic -a brav.a
brava Superior brav.a
(pf) brecho Bretxa brech.o
(tr) bredi Criar animals bred.i
(tr) bredi Cultivar plantes bred.i
bremso Fre (mecÓnic , elŔctric ) brems.o
breto Prestatge bret.o
(pf) brido Brida brid.o
brigado Brigada brigad.o
briko Maˇ brik.o
(intr) (pf) brili Brillar bril.i
(intr) brili Resplendir bril.i
(pf) brilianto Brillant (un) briliant.o
brocho Fermall broch.o
(tr) brodi Brodar brod.i
(pf) brogi Escaldar brog.i
(intr) brokanti Baratar brokant.i
(intr) brokanti Comerciar en antiguitats, objectes usats brokant.i
(intr) brokanti Permutar brokant.i
bromo Brom brom.o
bronzo Bronze bronz.o
broso Brossa (raspall) bros.o
broso Escombreta (electrotŔcnia ) bros.o
broso Raspall bros.o
broshuro Fullet broshur.o
broshuro Opuscle broshur.o
brovo Cella brov.o
(intr) (pf) brui Soroll (Fer) bru.i
bruo Soroll bru.o
(intr) (pf) bruli Cremar brul.i
bruna Bru bruna brun.a
bruna Marrˇ brun.a
bruna MorŔ [moreno] -ena brun.a
brusto Pit brust.o
bruto Animal de ramaderia brut.o
(f) bruto Groller brut.o
bubo Criatura entramaliada bub.o
bubo Gambirot bub.o
bubo Marrec bub.o
(tr) buchi Immolar buch.i
(tr) buchi Matar bestiar buch.i
(tr) buchi Matar cruelment buch.i
(tr) buchi Sacrificar buch.i
budo Barraca (de venda ambulant) bud.o
budo Cabina bud.o
budo Quiosc (pavellˇ ) bud.o
budgheto Pressupost budghet.o
buduaro Boudoir buduar.o
buduaro Saleta buduar.o
buduaro Tocador buduar.o
bufo Gripau buf.o
bufedo Bufet (taula de menges i refrescs) bufed.o
bufedo Taulell (de bar, de taverna) bufed.o
bugheto Pressupost bughet.o
buko Sivella buk.o
bukedo Bouquet (olor especial de vi) buked.o
(f) bukedo Conjunt de belleses buked.o
bukedo Pom de flors buked.o
bukedo Ram de flors buked.o
bukedo Ramell (ram de flors) buked.o
bukedo Toia (ram de flors) buked.o
buklo Bucle bukl.o
buklo RÝnxol bukl.o
buklo Rull bukl.o
bukso Boix buks.o
bulo Bola bul.o
bulo Terr˛s bul.o
bulbo Bulb bulb.o
bulgaro Bulgar bulgar.o
buljono Brou buljon.o
bulko Cˇc bulk.o
bulko Llonguet bulk.o
bulko Pa de viena bulk.o
bulteno ButlletÝ (publicaciˇ ) bulten.o
bulvardo Bulevard bulvard.o
burdo Borinot burd.o
burgho BurgŔs burgh.o
burghono Borrˇ burghon.o
burghono Brotˇ burghon.o
burghono Gemma burghon.o
burnuso Bern˙s burnus.o
burokrato Bur˛crata burokrat.o
buso Autob˙s bus.o
busho Boca (ts) bush.o
butano ButÓ butan.o
butero Mantega (de llet) buter.o
butiko Botiga butik.o
butono Botˇ (ts) buton.o
bv{bonvolu} Tingueu la bondat de bv.{bon.vol.u}