A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


A al al


a (Lletra vocal de nom a, que es pronuncia a) a a


A (tocant a, junt a) cxe cxe


A canvi de kontraux kontraux


A casa de cxe cxe


A causa de pro pro


A discreció lauxvole laux.vol.e


A guisa de kvazaux kvazaux


A l'altra banda de trans trans


A l'engrós pograde po.grad.e


A l'exterior de ekster ekster


A la fi de la fi finfine fin.fin.e


A la vora de apud apud


A més krom krom


A més cetere ceter.e


A més de krom krom


A mida lauxmezure laux.mezur.e


A part aparta apart.a


A part (després d'un punt) alineo aline.o


A penes apenaux apenaux


A pesar de malgraux malgraux


A qui? (Pronom possessiu interrogatiu) kies kies


A raó de po po


A reveure ! gxis (gxis la [revido]!) gxis (gxis la [revido]!)

(px) A si mem (adv) mem (adv)


A través de tra tra


A voluntat lauxvole laux.vol.e
(intr)
Abalançar-se impeti impet.i


Abans d'ahir antauxhieraux antaux.hieraux


Abans de antaux antaux
(tr)
Abarrotar sxargxi sxargx.i


Abat abato abat.o


Abdicar abdiki abdik.i


Abella abelo abel.o


Abillament (vestits i objectes ornamentals) tualeto tualet.o

(pf) Abís abismo abism.o

(pf) Abisme abismo abism.o
(tr)
Abocar (líquids) versxi versx.i
(tr)
Abocar (sòlids) sxuti sxut.i


Abominació abomeno abomen.o
(tr)
Abominar abomeni abomen.i
(tr)
Abonar-se a aboni abon.i
(tr)
Abordar alpasxi al.pasx.i
(tr)
Abraçar brakumi brak.um.i
(tr)
Abraçar cxirkauxbraki cxirkaux.brak.i
(intr) (pf) Abrasar (estar ardent, (f)apassionat) ardi ard.i


Abric surtuto surtut.o


Abric palto palt.o


Abric mantelo mantel.o


Abric de pells pelto pelt.o


Abril Aprilo April.o
(intr)
Abrivar-se impeti impet.i


Abrupte -a abrupta abrupt.a


Abscés absceso absces.o
(intr)
Absent (Ésser) foresti for.est.i


Absoldre absolvi absolv.i


Absolut -a (ts) absoluta absolut.a


Absolutament necessari nepra nepr.a
(tr)
Absorbir sorbi sorb.i


Absorbir (l'esperit, l'atenció) absorbi absorb.i
(intr)
Abstenir-se deteni [sin] de.ten.i [sin]
(intr)
Abstenir-se (fer abstinència) abstini abstin.i


Abstracte -a abstrakta abstrakt.a


Absurd -a absurda absurd.a


Abúlia senvoleco sen.vol.ec.o


Abundant abunda abund.a


Abundós -osa ricxa ricx.a
(tr)
Acabar cxesigi cxes.ig.i


Acabar fini fin.i
(tr)
Acabar ellabori el.labor.i
(tr) (f) Acabar (perfeccionar) leki lek.i
(tr)
Acabar la covada elkovi el.kov.i


Acabat (un vestit) neta net.a


Acàcia akacio akaci.o


Acadèmia akademio akademi.o

(pf) Acaparar akapari akapar.i


Àcar akaro akar.o
(tr) (pf) Acariciar karesi kares.i
(tr)
Acaronar karesi kares.i
(intr)
Accedir aliri al.ir.i
(intr)
Accedir a (consentir) konsenti konsent.i
(tr) (pf) Accelerar akceli akcel.i

(pf) Accent (major intensitat) akcento akcent.o
(tr)
Acceptar akcepti akcept.i
(intr)
Acceptar (consentir) konsenti konsent.i


Accés (de claveguera, de galeria subterrània) luko luk.o


Accident (esdeveniment desgraciat) akcidento akcident.o


Acció remarcable trajto trajt.o


Acció (mercantil) akcio akci.o
(intr)
Accionar (exercir una acció) agi ag.i


Acèfal senkapa sen.kap.a


Acer sxtalo sxtal.o


Àcid -a acida acid.a


Aclamar aklami aklam.i
(tr)
Aclaparar sxargxi sxargx.i
(tr)
Aclarir (explicar) klarigi klar.ig.i
(tr)
Aclimatar alklimatigi al.klimat.ig.i


Acne akno akn.o
(tr)
Acollir akcepti akcept.i
(tr)
Acomodar alfari al.far.i
(tr)
Acompanyar akompani akompan.i
(tr)
Acomplir plenumi plen.um.i
(tr)
Aconseguir atingi ating.i
(intr)
Aconseguir (f) (un objectiu proposat) sukcesi sukces.i
(tr)
Aconsellar konsili konsil.i


Acord akordo akord.o
(intr)
Acordar (consentir) konsenti konsent.i
(tr)
Acordar (prendre l'acord de) decidi decid.i


Acordió akordiono akordion.o
(intr)
Acostumar (tenir el costum) kutimi kutim.i


Acta akto akt.o


Acta d'una reunió protokolo protokol.o


Acte akto akt.o


Acte (document) akto akt.o


Acte (teatre, actuació) akto akt.o


Actitud sinteno si.n.ten.o


Actiu -iva aktiva aktiv.a


Actor aktoro aktor.o


Actual (ts) aktuala aktual.a
(intr)
Actuar (exercir) agi ag.i

(f) Acudit picant o inadequat pipro pipr.o
(tr)
Acuitar peli pel.i
(tr)
Acusar akuzi akuz.i


Acusatiu akuzativo akuzativ.o
(tr)
Adaptar adapti adapt.i
(tr)
Adaptar alfari al.far.i
(tr)
Addicionar adicii adici.i

(pf) Adepte adepto adept.o


Adequat -ada konforma konform.a


Adequat -ada tauxga tauxg.a


Adéu adiaux adiaux


Adéu ! gxis (gxis la [revido]!) gxis (gxis la [revido]!)
(tr)
Adherir (associar) aligi al.ig.i
(tr)
Adherir (enganxar) alglui al.glu.i
(tr)
Adherir (tr) glui glu.i
(intr)
Adherir-se aligxi al.igx.i


Àdhuc ecx ecx


Adient tauxga tauxg.a
(intr)
Adient (Ésser) deci dec.i
(intr)
Adir-se tauxgi tauxg.i


Adjectiu adjektivo adjektiv.o
(tr)
Administrar administri administr.i
(tr)
Administrar una propietat mastrumi mastr.um.i


Admirable admirinda admir.ind.a
(tr)
Admirar admiri admir.i


Admirar-se miri mir.i


Adob (agricultura) sterko sterk.o
(tr) (f) Adobar fliki flik.i
(tr)
Adobassar (fer una cosa malament, una matusseria) fusxi fusx.i
(intr) (f) Adollar (rajar a doll) sxpruci sxpruc.i
(tr)
Adolorar cxagreni cxagren.i
(tr)
Adonar-se rimarki rimark.i
(tr) (pf) Adoptar adopti adopt.i
(tr) (pf) Adorar adori ador.i
(tr)
Adornar garni garn.i


Adornar amb llums ilumini ilumin.i
(tr)
Adquirir akiri akir.i


Adreça adreso adres.o
(tr)
Adular flati flat.i


Adult plenagxa plen.agx.a


Adulteri (Cometre) adulti adult.i


Adverbi adverbo adverb.o
(tr)
Advertir (avisar de quelcom negatiu) averti avert.i


Advocat advokato advokat.o


Aeròstat balono balon.o


Afable afabla afabl.a
(tr)
Afaitar razi raz.i
(tr)
Afalagar flati flat.i


Afeccionat inklina inklin.a


Afeccionat amatoro amator.o
(tr)
Afectar tusxi tusx.i


Afectar (fingir) afekti afekt.i
(tr)
Afegir aldoni al.don.i
(tr)
Afegir a una mescla almiksi al.miks.i
(intr)
Afegir-se aligxi al.igx.i


Afer afero afer.o
(intr)
Afiliar-se aligxi al.igx.i


Afinaciò (musical) agordo agord.o
(tr)
Afinar, acordar (instruments musicals o veus) agordi agord.i
(tr)
Afirmar aserti asert.i


Afix afikso afiks.o
(tr)
Afligir aflikti aflikt.i


Afonia afonio afoni.o


Aforisme aforismo aforism.o
(tr)
Agafar preni pren.i
(tr)
Agafar kapti kapt.i
(tr)
Agafar (agarrar) (mecànica) mordi mord.i


Agafes tenajlo tenajl.o
(tr)
Agarrar krocxi krocx.i


Agent (representant) agento agent.o
(tr)
Agitar agiti agit.i
(intr)
Agitar-se barakti barakt.i


Aglà glano glan.o

(pf) Agonitzant (Estar) agoni agon.i


Agosarat auxdaca auxdac.a


Agost Auxgusto Auxgust.o


Agradable agrabla agrabl.a
(intr)
Agradar placxi placx.i
(tr)
Agrair danki dank.i
(tr)
Agranar (netejar amb granera) balai bala.i

(pf) Agre -a acida acid.a


Agró roig ardeo arde.o


Agrònom -a agronomo agronom.o
(tr)
Agrupar kolekti kolekt.i
(tr)
Aguantar teni ten.i
(tr)
Aguantar fins al final elteni el.ten.i
(tr)
Aguantar fins al final elporti el.port.i


Àguila aglo agl.o


Agulla (no de cosir ni de cap) nadlo nadl.o


Agulla de cap pinglo pingl.o


Agut akra akr.a


Agut -da (intel.ligent, enginyós) sprita sprit.a


Agut -uda (geom/mús/med) akuta akut.a


Ah ! ha ! ha !


Ahir hieraux hieraux


Ai! aj! aj!


Ai! ve! ve!


Aigua akvo akv.o


Aigua de colònia kolonja akvo kolonj.a akv.o


Aiguamoll marcxo marcx.o


Aiguardent brando brand.o
(tr)
Aïllar izoli izol.i


Aire (gas, espai aeri) cxro cxr.o
(tr)
Aixafar treti tret.i
(tr)
Aixecar levi lev.i
(tr)
Aixecar (posar dret) starigi star.ig.i


Aixella akselo aksel.o


Aixeta krano kran.o


Així (d'aquesta o aquella manera) tiel ti.el


Això tio cxi ti.o cxi


Això és te{tio estas} t.e.{tio estas}
(tr)
Ajaure ajeure sterni stern.i
(tr)
Ajornar prokrasti prokrast.i
(tr)
Ajudar helpi help.i


Al costat de apud apud


Al detall pomalgrande po.mal.grand.e


Al detall podetale po.detal.e


Al seu temps siatempe si.a.temp.e


Al voltant de cxirkaux cxirkaux


Al.ligÀtor aligatoro aligator.o
(tr)
Al.ludir aludi alud.i


Ala alo al.o


Alabarda halebardo halebard.o

(pf) Alarma alarmo alarm.o
(tr) (pf) Alarmar (tocar l'alarma) alarmi alarm.i


Albanès -esa Albano Alban.o


Albercoc abrikoto abrikot.o


Àlbum albumo album.o


Àlcali alkalio alkali.o
(tr)
Alçar levi lev.i


Alció alciono alcion.o


Alcohol alkoholo alkohol.o


Alcorà Korano Koran.o


Alcova alkovo alkov.o


Alegre gaja gaj.a


Alemany Germano German.o


Alena aleno alen.o


Aleshores siatempe si.a.temp.e


Aleshores tiam ti.am


Alfabet alfabeto alfabet.o


Alga algo alg.o


Àlgebra algebro algebr.o


Algú iu iu


Algun iu iu


Algun -a (indeterminat) kelka kelk.a


Algun dia iam i.am


Alguna iu iu


Alguna cosa io i.o


Alguna mena de ia i.a


Alguna vegada iam i.am


Àlibi alibio alibi.o


Alicates tenajlo tenajl.o


Aliè -ena fremda fremd.a


Àliga aglo agl.o
(tr)
Alimentar nutri nutr.i


All ajlo ajl.o


Allí tie ti.e
(tr)
Alliberar decxenigi de.cxen.ig.i
(tr)
Allistar varbi varb.i


Allò tio ti.o


Almenys almenaux almenaux


Almoina almozo almoz.o


Alosa alauxdo alauxd.o


Alquímia alhxemio alhxemi.o


Alt -a alta alt.a


Alt (en veu alta) lauxta lauxt.a

(pf) Altar altaro altar.o


Altea alteo alte.o
(intr)
Alternar (no relacionar-se, fer-se) alterni altern.i


Altra vegada denove de.nov.e


Altre -a alia ali.a


Alum aluno alun.o


Alumini aluminio alumini.o


Alzina (alzina surera=kork.o.kverk.o) kverko(verda) kverk.o(verd.a)


Amable afabla afabl.a
(tr)
Amagar kasxi kasx.i

(pf) Amanida salato salat.o
(tr)
Amanyagar dorloti dorlot.i
(tr)
Amar (tenir amor a una persona o a una cosa) ami am.i


Amargant amara amar.a


Amateur amatoro amator.o


Amb per per


Amb kun kun


Amb prou feines apenaux apenaux


Ambaixada ambasado ambasad.o


Ambaixador ambasadoro ambasador.o


Ambdós ambdues ambaux ambaux


Ambició ambicio ambici.o
(tr)
Ambicionar ambicii ambici.i


Ambre ambro ambr.o

(pf) Ambrosia ambrozio ambrozi.o


Ambulància ambulanco ambulanc.o
(tr)
Amenaçar minaci minac.i


Americana jako jak.o


Ametlla (amb closca o sense) migdalo migdal.o


Ametlla (ametlló arribat a terme) migdalo migdal.o


Ametlla sense closca amando amand.o


Amfibi amfibio amfibi.o


Amic amiko amik.o


Amnistia amnestio amnesti.o


Amo mastro mastr.o
(tr)
Amoïnar gxeni gxen.i
(tr)
Amonestar (reprendre) admoni admon.i
(tr)
Amor (intr) (Fer l') fiki fik.i


Amorf -a amorfa amorf.a
(tr)
Amortir (una nota) dampi damp.i


Amortitzar amortizi amortiz.i


Ample -a vasta vast.a

(pf) Ample -a largxa largx.a
(tr) (f) Ampliar etendi etend.i
(tr)
Amplificar amplifi amplif.i


Amplitud amplekso ampleks.o


Ampolla botelo botel.o


Ampolla de taula per a aigua o vi karafo karaf.o


Ampolleta ampolo ampol.o


Ampul.la ampolo ampol.o


Ampul.lositat bombasto bombast.o
(tr)
Amputar detrancxi de.trancx.i


Amputar amputi amput.i


Amulet amuleto amulet.o


Anacronisme anakronismo anakronism.o


Anagall anagalo anagal.o


Anagrama anagramo anagram.o
(tr)
Analitzar (ts) analizi analiz.i


Analogia analogio analogi.o


Anapest anapesto anapest.o
(intr)
Anar iri ir.i
(intr)
Anar a cavall de rajdi rajd.i
(tr)
Anar a parar trafi traf.i
(tr)
Anar al davant antauxi antaux.i
(intr)
Anar amb vehicle veturi vetur.i
(intr)
Anar d'excursió ekskursi ekskurs.i
(intr)
Anar de ventre feki fek.i


Anarquia anarkio anarki.o


Anatema anatemo anatem.o


Anatomia anatomio anatomi.o


Àncora ankro ankr.o


Andana kajo kaj.o


Ànec anaso anas.o


Anècdota anekdoto anekdot.o


Anell, anella ringo ring.o


Anèmia anemio anemi.o


Anemoscopi maniko manik.o

(pf) Àngel angxelo angxel.o


Angina angino angin.o


Angle angulo angul.o


Angle recte orto ort.o


Anglès Anglo Angl.o


Angoixa angoro angor.o


Anguila angilo angil.o


Angúnia angoro angor.o


Ànima (nucli) kerno kern.o


Ànima (ts) animo anim.o


Animal animalo animal.o


Animal de ramaderia bruto brut.o


Animat -ada vigla vigl.a


Anís (gra d', el fruit) anizo aniz.o

(pf) Annexar aneksi aneks.i

(pf) Annexionar aneksi aneks.i


Anònim -a anonima anonim.a


Anorèxia senapetiteco sen.apetit.ec.o


Anormal eksternorma ekster.norm.a
(tr)
Anotar noti not.i
(tr) (pf) Anotar registri registr.i


Antàrtic -a antarkta(=sudpolusa) antarkt.a(=sud.polus.a)


Antecedent antauxajxo antaux.ajx.o


Antena(apèndix (zool), suport de vela, telecom) anteno anten.o


Anterior antauxa antaux.a


Antic -iga (que existí, que és vell -a) antikva antikv.a


Antídot kontrauxveneno kontraux.venen.o


Antifaç masko mask.o


Antimoni antimono antimon.o

(pf) Antípoda antipodo antipod.o


Antítesi antitezo antitez.o


Antologia antologio antologi.o


Anunci (cartell) afisxo afisx.o


Anunci (propaganda) reklamo reklam.o
(tr)
Anunciar anonci anonc.i
(tr)
Anunciar (fer propaganda) reklami reklam.i


Anus anuso anus.o


Anxova ancxovo ancxov.o


Any jaro jar.o


Any de traspàs superjaro super.jar.o


Aorta (l'artèria) aorto aort.o
(tr) (pf) Apagar (foc,llum,(f)ardor,(f)excitació,calç) estingi esting.i
(tr) (f) Apaivagar luli lul.i

(pf) Apallissar drasxi drasx.i
(intr)
Aparèixer aperi aper.i


Aparell aparato aparat.o

(f) Aparença mantelo mantel.o
(tr)
Aparracar fliki flik.i


Apartament apartamento apartament.o
(tr)
Apartar deteni de.ten.i


Apartat -ada aparta apart.a


Apatia apatio apati.o
(tr)
Apedaçar fliki flik.i
(tr)
Apel.lar voki vok.i


Apetit apetito apetit.o


Api celerio celeri.o


Api bord (no cultivat) apio api.o
(tr) (pf) Aplaudir aplauxdi aplauxd.i
(tr)
Aplicar apliki aplik.i


Aplom aplombo aplomb.o

(pf) Apocalipsi Apokalipso Apokalips.o

(pf) Apocalíptic apokalipsa apokalips.a


Apócrif -a apokrifa apokrif.a


Àpode senpiedulo sen.pied.ul.o


Apoplexia apopleksio apopleksi.o
(tr)
Aportar alporti al.port.i
(intr)
Apostar (fer apostes) veti vet.i

(pf) Apòstol apostolo apostol.o

(pf) Apoteosi apoteozo apoteoz.o
(tr)
Apreciar (determinar el valor) taksi taks.i
(tr)
Apreciar (trobar agradable) sxati sxat.i
(tr)
Aprendre lerni lern.i
(tr)
Aprendre del tot ellerni el.lern.i
(tr)
Apressar urgxi urgx.i
(intr)
Aprofitar-se (obtenir benefici,profit,guany,etc) profiti profit.i
(tr)
Aprovar aprobi aprob.i
(intr)
Aprovar sukcesi sukces.i


Aprovisionament (provisions) provizo proviz.o


Aproximat -ada proksimuma proksim.um.a


Apte kapabla kapabl.a


Apte -a tauxga tauxg.a
(tr)
Apuntar (anotar) noti not.i
(tr)
Apuntar (tenir com a objectiu) celi cel.i


Aquarel.la akvarelo akvarel.o


Aquari, Aquàrium akvario akvari.o


Aquell tiu ti.u


Ara nun nun


Àrab Arabo Arab.o


Aranya araneo arane.o


Arbitrari -ària arbitra arbitr.a


Arbitratge (decisió) arbitracio arbitraci.o


Arbre arbo arb.o


Arbre d'una nau masto mast.o


Arbrissó arbusto arbust.o


Arbust arbusto arbust.o


Arc arko ark.o


Arcada (arquit) arkado arkad.o


Arcaic -a arkaika arkaik.a


Arcaisme arkaismo arkaism.o


Ardent (incandescent, apassionat) arda ard.a


Àrea areo are.o

(pf) Arenes (per a batalles o jocs) areno aren.o


Areng haringo haring.o


Aresta egxo egx.o


Argent argxento argxent.o


Argila argilo argil.o


Argot jxargono jxargon.o
(tr)
Argumentar argumenti argument.i


Ari, ària arja arj.a


Ària (musical) ario ari.o

(pf) Aristòcrata aristokrato aristokrat.o


Aritmètica aritmetiko aritmetik.o


Arkeòleg -òloga arkeologo arkeolog.o


Arlequí arlekeno arleken.o


Arma armo (=armilo) arm.o (=arm.il.o)
(tr) (pf) Armar armi arm.i


Armari sxranko sxrank.o


Armilla vesxto vesxt.o


Armilla amb mànigues kamizolo kamizol.o


Armoll (bot) atriplo atripl.o


Àrnica arniko arnik.o

(pf) Aroma aromo arom.o


Arpegi arpegxo arpegx.o


Arpó harpuno harpun.o


Arquet (d'instrument de corda) arhxo arhx.o

(pf) Arquitecte arkitekto arkitekt.o


Arrabal antauxurbo antaux.urb.o
(tr)
Arrabassar rabi rab.i
(tr)
Arrancar eltiri el.tir.i
(tr)
Arranjar arangxi arangx.i
(tr)
Arranjar casaments svati svat.i
(tr)
Arrebatar elpreni el.pren.i
(tr)
Arreglar ripari ripar.i
(tr)
Arreglar (posar en regla) arangxi arangx.i


Arrel radiko radik.o
(tr)
Arrencar, arrancar sxiri sxir.i


Arrestar aresti arest.i


Arreu cxie cxi.e
(tr)
Arriar (una bèstia) peli pel.i
(intr)
Arribar alveni al.ven.i
(tr)
Arriscar (-se) riski risk.i
(tr)
Arrissar cabells frizi friz.i


Arrogant aroganta arogant.a


Arròs rizo riz.o
(tr) (pf) Arrossegar treni tren.i
(intr) (pf) Arrossegar-se rampi ramp.i


Arruga sulko sulk.o
(tr)
Arrugar cxifi cxif.i


Arsènic arseno arsen.o


Art arto art.o

(pf) Artèria (orgànica,(f)trànsit) arterio arteri.o


Àrtic -a arkta(nordpolusa) arkt.a(nord.polus.a)


Article (gramatical,apartat,escrit) artikolo artikol.o


Article (mercaderia) artiklo artikl.o


Article comercial varo var.o


Articulació artiko artik.o


Artifici artifiko artifik.o


Artificial artefarita art.e.far.it.a


Artro- (artritis) artro (artrito) artro. (artrit.o)


Arts gràfiques grafiko grafik.o


Arxipèlag arkipielago arkipielag.o


Arxiu arkivo(=arhxivo) arkiv.o(=arhxiv.o)


As (del joc de cartes)/As (moneda romana) aso as.o


Ascensor lifto lift.o

(pf) Ase azeno azen.o


Asfalt asfalto asfalt.o


Asil azilo azil.o


Asma asmo asm.o


Asonància asonanco asonanc.o


Aspecte aspekto aspekt.o


Aspergir aspergi asperg.i


Aspersió sxpruco sxpruc.o

(pf) Àspid aspido aspid.o


Aspirar (pretendre) aspiri aspir.i
(tr)
Aspirar a celi cel.i
(intr)
Aspirar amb força pel nas enflari en.flar.i
(tr)
Assabentar-se de auxdi auxd.i


Assaig literari eseo ese.o
(tr)
Assajar provi prov.i
(tr)
Assassinar murdi murd.i
(tr) (pf) Assegurar (protegir contra riscos) asekuri asekur.i
(tr)
Assegurar (que és cert -a) aserti asert.i


Assemblea asembleo asemble.o
(tr)
Assenyalar montri montr.i
(tr)
Assenyalar indiki indik.i


Assenyat -a sagxa sagx.a
(tr)
Asserir aserti asert.i


Assessor asesoro asesor.o
(tr)
Asseverar aserti asert.i


Assignació aldifino al.difin.o


Assignar asigni asign.i


Assimilar asimili asimil.i
(intr)
Assistir cxeesti cxe.est.i
(tr)
Assistir (donar assistència) asisti asist.i
(tr)
Assistir malalts flegi fleg.i


Associació (ts) asocio asoci.o


Associació mundial "anacional" sat{sennacia atutmonda} sat{sennacia a.tutmonda}
(tr)
Associar (a una associació) aligi al.ig.i
(intr)
Associar-se aligxi al.igx.i
(tr)
Assolir atingi ating.i

(f) Assot vipo vip.o


Assumpte afero afer.o


Astor (ocell) akcipitro akcipitr.o


Astre astro astr.o


Astronauta astronauxto astronauxt.o


Astrònom astronomo astronom.o


Astut -a ruza ruz.a
(tr)
Atacar ataki atak.i
(tr)
Atalaiar gvati gvat.i


Ataman (general de cossacs) hetmano hetman.o
(tr)
Atapeir sxtopi sxtop.i
(tr)
Atapeir sxargxi sxargx.i


Ateisme ateismo ateism.o


Ateista ateisto ateist.o


Atemptar atenci atenc.i


Atent -a (que fa, posa atenció) atenta atent.a
(tr)
Atènyer atingi ating.i


Atlas (geog) atlaso atlas.o

(pf) Atleta atleto atlet.o

(pf) Atmosfera atmosfero atmosfer.o


Àtom atomo atom.o


Atonia atonio atoni.o

(pf) Atot atuto atut.o
(intr)
Atrafegar-se klopodi klopod.i
(tr)
Atrapar kapti kapt.i
(tr)
Atraure (fascinar, seduir, captivar) logi log.i
(tr)
Atreure (fascinar, seduir, captivar) logi log.i
(tr)
Atreure (físicament) altiri al.tir.i
(tr)
Atreure (moralment) allogi al.log.i
(tr)
Atrevir-se auxdaci auxdac.i


Atrevit auxdaca auxdac.a


Atribut atributo atribut.o


Atròfia atrofio atrofi.o
(intr)
Aturar-se halti halt.i


Atzar hazardo hazard.o

(f) Atzucac marcxo marcx.o


Au birdo bird.o


Au, bah ! he ! he !


Audaç auxdaca auxdac.a
(tr)
Augmentar pliigi pli.ig.i
(intr)
Augmentar, apujar-se sxveli sxvel.i

(pf) Aurèola auxreolo auxreol.o

(pf) Aurora auxroro auxror.o
(tr)
Auscultar auxskulti auxskult.i


Autèntic -a auxtentika auxtentik.a


Auto (automòbil) auxtomobilo auxtomobil.o


Auto (automòbil) auxto auxt.o

(px) Auto- mem (adv) mem (adv)


Autobús auxtobuso auxtobus.o


Autobús buso bus.o


Autocar auxtocxaro auxtocxar.o

(pf) Autòcrata auxtokrato auxtokrat.o


Autodidacte (auxtodidakt.o) memlerninto mem.lern.int.o


Autògraf auxtografo auxtograf.o


Autòmat auxtomato auxtomat.o


Automòbil auxtomobilo auxtomobil.o


Autònom -a auxtonomo auxtonom.o


Autonomia auxtonomio(memregado) auxtonomi.o(mem.reg.ad.o)


Autor auxtoro auxtor.o


Autoritat auxtoritato auxtoritat.o


Autumne auxtuno auxtun.o
(tr)
Auxiliar helpi help.i
(tr)
Avalar garantii garanti.i
(tr)
Avaluar taksi taks.i
(tr)
Avançar antauxi antaux.i
(intr)
Avançar preteriri preter.ir.i


Avanguarda antauxgvardio antaux.gvardi.o


Avantatge avantagxo avantagx.o


Avantbraç antauxbrako antaux.brak.o


Avar -a avara avar.a
(tr)
Avarar lancxi lancx.i


Avaria paneo pane.o


Avariciós -osa avara avar.a


Avellana avelo avel.o


Avena aveno aven.o


Aventura aventuro aventur.o
(intr)
Avergonyir-se honti hont.i


Avet abio abi.o


Avi avo av.o


Aviació aviado aviad.o


Aviat (d'hora) frue fru.e


Aviat (prompte) baldaux baldaux
(tr)
Aviciar dorloti dorlot.i


Àvid -a avida avid.a


Avinguda avenuo avenu.o


Avinguda aleo ale.o


Avió aviadilo aviadil.o


Avís avizo aviz.o
(tr)
Avorrir tedi ted.i
(intr)
Avorrir-se enui enu.i

(pf) Avortar aborti abort.i


Avui hodiaux hodiaux


Axil.la akselo aksel.o


Axioma aksiomo aksiom.o


Azot (nitrogen) azoto azot.o