A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


d (Lletra consonant de nom do, que espronunciad) d d


D'algú ies ies


D'alguna manera iel iel


D'altra banda cetere ceter.e


D'aquell, d'aquest ties ti.es


D'hora frue fru.e


Dàctil daktilo daktil.o


Dàlia dalio dali.o


Dalt (part alta) supro supr.o


Dalt, A dalt supre supr.e


Dama damo dam.o


Damunt (per damunt de) super super


Dandi dando dand.o


Danès Dano Dan.o
(intr)
Dansar danci danc.i


Darrer -a lasta last.a


Darrera de post post


Darreries (plat darrer d'un àpat) deserto desert.o


Dàrsena doko dok.o


Dàrsena baseno basen.o


Data dato dat.o


Dàtil daktilo daktil.o


Datiu dativo dativ.o


Dau kubo (=jxetkubo) kub.o (=jxet.kub.o)


Davant de antaux antaux


Davant de kontraux kontraux


Davantal antauxtuko antaux.tuk.o


De (quantitatiu) da da


De (relacional, possessiu) de de


De cap manera neniel neni.el


De debò ja ja


De dretes (política) dekstra dekstr.a


De la mena, classe, espècie que(Pron-adj-qualificatiu relatiu) kia kia


De ningú nenies neni.es


De nou denove de.nov.e


De qui (Pronom possessiu relatiu) kies kies


De quin -a mena, classe, espècie(Pron-adj-qualificatiu interrogatiu) kia kia


De seguida tuj tuj

(px) De si mem (adv) mem (adv)


De tota manera cxiel cxi.el


De tothom cxies cxi.es


De tots cxies cxi.es


De, d'entre, de dins (procedènciamaterial olocal) el el


Debat debato debat.o


Dèbit (suma dels deutes) debeto debet.o


Deca- (forma prefixada que indica 10vegades mésgran) deka- deka-


Decadència dekadenco dekadenc.o
(intr)
Decantar-se deflankigxi de.flank.igx.i
(tr)
Decebre trompi tromp.i


deci- (forma prefixada que indica dècimapart) deci- deci-
(tr)
Decidir decidi decid.i


Decimal decimala decimal.a


Declamar deklami deklam.i
(tr)
Declarar (ts) deklari deklar.i


Declivi deklivo dekliv.o


Decoració dekoracio dekoraci.o


Decrèpit elvivinta el.viv.int.a


Decret dekreto dekret.o
(tr)
Dedicar dedicxi dedicx.i
(tr)
Deduir dekalkuli de.kalkul.i


Deduir dedukti dedukt.i
(intr)
Defecar feki fek.i
(tr)
Defensar defendi defend.i
(tr)
Defensar (protegir) sxirmi sxirm.i


Dèficit deficito deficit.o
(tr)
Definir difini difin.i


Definitiu -iva definitiva definitiv.a
(tr)
Deformar deformi de.form.i
(tr) (f) Defugir eskapi eskap.i


Degà dekano dekan.o


Degenerar degeneri degener.i
(intr)
Degotar guti gut.i


Degradar degradi degrad.i
(tr)
Degustar gustumi gust.um.i

(f) Deixalla fecxo fecx.o
(tr)
Deixar lasi las.i
(tr)
Deixar caure delasi de.las.i
(tr)
Deixar entrar enlasi en.las.i
(tr)
Deixar passar (obviar) preterlasi preter.las.i
(tr)
Deixar sortir ellasi el.las.i


Deixeble discxiplo discxipl.o
(intr)
Dejunar fasti fast.i


Del qual, de la qual (Pronom possessiurelatiu) kies kies


Delegació delegacio delegaci.o
(tr)
Delegar delegi deleg.i


Delicat -ada delikata delikat.a
(intr) (pf) Delirar deliri delir.i


Demà morgaux morgaux


Demagog demagogo demagog.o
(tr)
Demanar peti pet.i
(tr)
Demanar (preguntar) demandi demand.i


Demòcrata demokrato demokrat.o
(tr)
Demostrar (provar) pruvi pruv.i


Dens -a densa dens.a


Dent dento dent.o
(tr)
Denunciar a l'autoritat denunci denunc.i


Departament fako fak.o


Dependent komizo komiz.o
(tr)
Dependre dependi de.pend.i
(intr)
Derivar-se veni ven.i


Des de de de


Des que ekde ek.de
(tr)
Desacreditar senkreditigi sen.kredit.ig.i
(tr)
Desafiar defii defi.i

(f) Desagradable akra akr.a
(intr) (f) Desaparèixer droni dron.i
(tr)
Desarticular elartikigi el.artik.ig.i
(tr)
Desatendre preterlasi preter.las.i
(intr)
Descansar ripozi ripoz.i
(intr)
Descansar (fer una pausa) pauxzi pauxz.i
(tr)
Descarregar (armes,aparells) desxargi de.sxarg.i
(tr)
Descarregar (bultos,pesos) desxargxi de.sxargx.i
(intr)
Descarriar-se elvojigxi el.voj.igx.i
(intr)
Descarrilar eltrakigxi el.trak.igx.i
(intr)
Descarrilar elreligxi el.rel.igx.i


Descendent posteulo post.e.ul.o
(tr)
Descentrar elcentrigi el.centr.ig.i
(tr)
Descentrar decentri de.centr.i
(tr)
Descobrir eltrovi el.trov.i
(tr)
Descomptar dekalkuli de.kalkul.i


Descomptar (banca) diskonti diskont.i
(intr) (pf) Descomptar-se stumbli stumbl.i
(tr)
Descosir dekudri de.kudr.i
(tr)
Descriure priskribi pri.skrib.i
(tr)
Desembolsar elspezi el.spez.i


Desembre Decembro Decembr.o
(tr)
Desencadenar elcxenigi el.cxen.ig.i
(tr)
Desencadenar decxenigi de.cxen.ig.i
(tr)
Desenganxar dekrocxi de.krocx.i


Desengany elrevigxo el.rev.igx.o
(intr)
Desenterrar elterigxi el.ter.igx.i
(tr)
Desenvainar elingigi el.ing.ig.i
(tr)
Desenvolupar disvolvi dis.volv.i
(intr)
Desenvolupar-se evolui evolu.i
(intr)
Desenvolupar-se disvolv[igx]i dis.volv.[igx.]i


Desert dezerto dezert.o


Desert senhoma sen.hom.a


Desfila cxarpio cxarpi.o
(tr)
Desgastar elfroti el.frot.i
(intr)
Desgelar degeli degel.i
(intr)
Desglaçar degeli degel.i


Desgrat de, A spite spit.e
(tr)
Desguassar (una barca) sxoveli sxovel.i


Desilusió elrevigxo el.rev.igx.o
(tr)
Desitjar deziri dezir.i
(tr)
Deslligar decxenigi de.cxen.ig.i

(f) Deslluït pala pal.a
(intr)
Desmaiar-se sveni sven.i


Desmentir malkonfirmi mal.konfirm.i
(tr)
Desmentir dementi dement.i
(tr)
Desnonar elhejmigi el.hejm.ig.i


Desocupat -ada libera liber.a


Despatx kontoro kontor.o


Despatx (comunicació per via ràpida ) depesxo depesx.o
(tr)
Despenjar dekrocxi de.krocx.i


Despert -a (espavilat) vigla vigl.a
(tr) (pf) Despertar veki vek.i


Despit de, A spite spit.e
(tr)
Despitar (mostrar complaença encontrariar,plantar cara) spiti spit.i


Despoblat senhoma sen.hom.a

(pf) Dèspota (un) despoto despot.o
(intr)
Desprendre's defali de.fal.i


Després poste post.e


Després de post post


Destilar distili distil.i
(tr)
Destinar destini destin.i
(tr)
Destralejar haki hak.i


Destre lerta lert.a
(tr)
Destroçar frakasi frakas.i
(tr)
Destroçar per l'ús eluzi el.uz.i
(tr) (pf) Destruir detrui detru.i
(tr) (pf) Destruir frakasi frakas.i


Desvergonyit senhonta sen.hont.a
(tr) (pf) Desvetllar veki vek.i
(tr)
Desviar deturni de.turn.i
(intr)
Desviar-se deflankigxi de.flank.igx.i
(intr)
Desviar-se elvojigxi el.voj.igx.i

(pf) Desxifrar decxifri decxifr.i


Detall detalo detal.o


Detallat -ada detala detal.a
(tr)
Detenir deteni de.ten.i


Detenir aresti arest.i
(tr)
Deteriorar difekti difekt.i
(tr)
Determinar determini determin.i
(tr)
Determinar per càlcul elkalkuli el.kalkul.i


Determinat -ada (especial, diferent,individual,propi, extraordinari -ària, únic -a, rar -a) aparta apart.a


Déu dio di.o


Deu (10) dek dek


Deure (comptable) kredito kredit.o
(tr)
Deure (haver de donar, pagar, atribuir) sxuldi sxuld.i


Deures escolars tasko task.o


Deute kredito kredit.o


Devantera antauxajxo antaux.ajx.o


Dia (ts) tago tag.o


Diable diablo diabl.o


Diàfan -a diafana diafan.a


Diafragma diafragmo diafragm.o


Diagnosi diagnozo diagnoz.o


Dialecte dialekto dialekt.o


Diàleg dialogo dialog.o


Diamant diamanto diamant.o


Diàmetre diametro diametr.o


Diapasó diapazono diapazon.o


Diari (premsa) jxurnalo jxurnal.o
(tr)
Dibuixar desegni desegn.i


Dic doko dok.o


Diccionari vortaro vort.ar.o
(tr)
Dictar dikti dikt.i


Didèlfid (~cangur) didelfo didelf.o


Dieta (alimentació ) dieto diet.o
(intr)
Diferenciar-se diferenci diferenc.i
(intr)
Diferent (Ésser) diferenci diferenc.i
(intr)
Diferir (intr) diferenci diferenc.i


Diftèria difterio difteri.o
(tr) (pf) Digerir digesti digest.i


Digressió eltemajxo el.tem.ajx.o
(intr)
Digressió (Fer una) eltemigxi el.tem.igx.i


Dijous jxauxdo jxauxd.o


Dilema dilemo dilem.o


Diletant diletanto diletant.o


Diligent diligenta diligent.a


Dilluns lundo lund.o

(pf) Diluvi diluvo diluv.o


Dimarts mardo mard.o


Dimecres merkredo merkred.o


Dimensió dimensio dimensi.o
(intr)
Dimitir demisi de.mis.i

(pf) Dimoni demono demon.o


Dinàmica (ciència) dinamiko dinamik.o


Dinar (moneda) dinaro dinar.o


Diner mono mon.o


Diner circulant en un país valuto valut.o


Dins de en en


Diocèsi grega eparhx(k)io eparhx(k)i.o


Diploma diplomo diplom.o


Diplomàtic diplomato diplomat.o
(tr)
Dipositar deponi depon.i
(tr)
Dir (ts) diri dir.i


Direcció direkto direkt.o


Directe -a rekta rekt.a


Directe (sense mediació) senpera sen.per.a


Director direktoro direktor.o


Director d'escena regxisoro regxisor.o


Directriu (geom.) direktrico direktric.o


Directriu a seguir direktivo direktiv.o
(tr)
Dirigir direkti direkt.i
(tr)(intr)
Dirigir (comandar) regi reg.i
(tr)
Dirigir (la casa) mastrumi mastr.um.i
(intr)
Dirigir-se aliri al.ir.i


Disbauxar dibocxi dibocx.i


Disc disko disk.o


Disciplina disciplino disciplin.o
(tr)
Discòrrer elpensi el.pens.i


Discriminació diskriminacio diskriminaci.o
(tr)
Disculpar senkulpigi sen.kulp.ig.i
(intr)
Discutir diskuti diskut.i


Discutir sabent que hom no té raó cxikani cxikan.i
(tr)
Disgustar cxagreni cxagren.i
(tr)
Disparar una arma pafi paf.i
(tr)(intr)
Disposar disponi dispon.i


Disposat -ada preta pret.a
(intr)
Disputar kvereli kverel.i
(tr)
Disputar (intr) disputi disput.i


Dissabte sabato sabat.o
(tr) (f) Dissecar (analitzar minuciosament) sekci sekc.i
(tr)
Dissoldre (efectuar una dissolució) solvi solv.i


Distància distanco distanc.o
(tr)
Distingir (ts) distingi disting.i
(tr)
Distreure (l'atenció ) distri distr.i
(tr)
Distribuir distribui distribu.i
(tr)
Disuadir deadmoni de.admon.i


Dit fingro fingr.o

(pf) Ditirambe ditirambo ditiramb.o


Diumenge dimancxo dimancx.o


Divan divano divan.o


Divendres vendredo vendred.o


Divers -a diversa divers.a


Diversos -es pluraj plur.aj
(tr)
Divertir amuzi amuz.i
(tr)
Dividir dividi divid.i


Divisa (econòmica) valuto valut.o


Divisa (lit/finances) devizo deviz.o


Divisió (milit/bot) divizio divizi.o


Divisió en forca forko fork.o


Do (cosa donada, qualitat natural) dono don.o
(tr)
Doblegar faldi fald.i


Doc doko dok.o


Docent universitari (un) (no professor) docento docent.o


Doctor d-ro {doktoro} d-ro {doktor.o}


Doctor doktoro doktor.o


Doctrina doktrino doktrin.o


Document dokumento dokument.o


Dofí delfeno delfen.o


Dol funebro funebr.o


Dòlar dolaro dolar.o


Dolç -a dolcxa dolcx.a
(tr)
Doldre (a posteriori) bedauxri bedauxr.i
(tr)
Doldre (a priori) domagxi domagx.i


Dolor doloro dolor.o
(tr)
Dolor (Fer) dolori dolor.i
(tr)
Domar dresi dres.i


Domàs, damàs damasko damask.o
(tr)
Domesticar eduki eduk.i
(tr)(intr)
Dominar regi reg.i
(tr)
Dominar superregi super.reg.i
(tr)
Dominar (una ciència, un art o unallengua)(=pov.o.sci.i) scipovi sci.pov.i


Domini potenco potenc.o


Dominó (disfressa) domeno domen.o


Dòmino (joc) domeno domen.o
(tr)
Donar doni don.i
(tr)
Donar suport apogi apog.i
(tr)
Donar suport subteni sub.ten.i


Doncs do do


Doncs bé nu nu


Donzell junkro junkr.o
(intr)
Dormir dormi dorm.i


Dors dorso dors.o


Dos dues du du

(pf) Dosi dozo doz.o


Dosser baldakeno baldaken.o


Dossier dosiero dosier.o

(pf) Dot doto dot.o
(tr) (pf) Dotar doti dot.i


Drac drako drak.o

(pf) Drama dramo dram.o


Drap tuko tuk.o


Drap sxtofo sxtof.o


Drap (teixit de llana per a vestits) drapo drap.o


Dret -a (costat) dekstra dekstr.a


Dret -a (recte, posició vertical) rekta rekt.a


Dret (facultat, poder, opció ) rajto rajt.o


Dret jurídic juro jur.o
(intr)
Dringar tinti tint.i
(tr)(intr)
Dringar sonori sonor.i


Duana (administració , impost) dogano dogan.o
(intr)
Dubtar dubi dub.i


Duel (lletra de) kartelo kartel.o


Dur -a dura dur.a
(tr)
Dur (portar) porti port.i


Duració dauxro dauxr.o


Durant dum dum
(intr)
Durar dauxri dauxr.i
(tr)
Durar (Fer) dauxrigi dauxr.ig.i


Duro duro dur.o


Dutxa dusxo dusx.o


Dux dogxo dogx.o