A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


e (lletra vocal de nom e, que es pronuncia e) e e


E.U.A. Usono Uson.o

(pf) Ebri èbria ebria ebri.a


Eclèctic -a eklektika eklektik.a


Eco ehxo ehx.o


Ecòleg ekologo ekolog.o


Economia (ciència ) ekonomiko ekonomik.o


Economia (ordre,estalvi,situació ) ekonomio ekonomi.o


Èczema ekzemo ekzem.o


Edat agxo agx.o
(tr)
Editar eldoni el.don.i
(tr)
Educar eduki eduk.i


Educar (un infant aliè) guverni guvern.i
(intr)
Efecte (Fer) efiki efik.i


Efecte (forta impressió ) efekto efekt.o


Efectiu -iva (real i veritable, no imaginari) efektiva efektiv.a
(intr)
Efectiu (Ésser) efiki efik.i
(intr)
Eficaç (Ésser) efiki efik.i


Efímer vanta vant.a


Efímer -a efemera efemer.a


Efluvi haladzo haladz.o


Ègida egido egid.o


Eglefí assecat gado gad.o


Ègloga eklogo eklog.o


Egoista egoisto ego.ist.o


Eh ! he ! he !


Eh! nu nu

(pf) Eix (ts) akso aks.o


Eix amb dues rodes cxaro cxar.o
(tr)
Eixarcolar sarki sark.i


Eixida (pati) korto kort.o
(tr)
Eixugar visxi visx.i
(tr)
Eixugar elsekigi el.sek.ig.i
(intr)
Ejacular eljxeti el.jxet.i


El la la


El jo (filosofia) memo mem.o


El qual (Pronom relatiu) kiu kiu


El.lipsi elipso elips.o
(tr)
Elaborar ellabori el.labor.i

(pf) Elàstic , -a elasta elast.a


Elecció elekto elekt.o


Electricitat elektro elektr.o


Electrònica elektroniko elektronik.o


Elefant elefanto elefant.o


Elegant eleganta elegant.a
(tr)
Elegir elekti elekt.i
(tr)
Elegir diputats deputi deput.i


Element elemento element.o
(tr)
Elevar levi lev.i


Eliminar elimini elimin.i


Elisi Elizeo Elize.o


Elisió elisio elisi.o


Ell li li


Ell -a (neutre) gxi gxi


Ella sxi sxi


Ells elles ili ili
(tr)
Elogiar lauxdi lauxd.i

(pf) Eloqüent elokventa elokvent.a


Els la la
(tr) (f) Eludir eskapi eskap.i
(tr)
Embadalir ravi rav.i


Embaràs (dificultat) embaraso embaras.o

(pf) Embarassat -ada graveda graved.a
(tr)
Embenar vindi vind.i
(tr)
Embigar cxarpenti cxarpent.i
(tr)
Embolcallar vindi vind.i
(tr)
Embolicar volvi volv.i
(tr)
Embolicar cxirkauxvolvi cxirkaux.volv.i
(tr)
Embolicar (complicar) kompliki komplik.i
(tr)
Embolicar (embullar) impliki implik.i


Emborratxar-se ebriigxi ebri.igx.i
(tr)
Emborsar enspezi en.spez.i

(pf) Emboscada embusko embusk.o


Embotit comestible kolbaso kolbas.o

(pf) Embriac -aga ebria ebri.a


Embriagar-se ebriigxi ebri.igx.i

(pf) Embrió gxermo gxerm.o

(pf) Embrió embrio embri.o
(tr)
Embrollar impliki implik.i
(tr)
Embruixar sorcxi sorcx.i
(tr)
Embullar impliki implik.i


Embut funelo funel.o
(tr)
Emetre elsendi el.send.i


Èmfasi bombasto bombast.o


Èmfasi emfazo emfaz.o
(intr)
Emigrar elmigri el.migr.i


Eminència (ts) eminenco eminenc.o


Eminent eminenta eminent.a


Emissari ekspreso ekspres.o


Emoció emocio emoci.o
(tr)
Emocionar emocii emoci.i
(tr)
Empacar paki pak.i
(tr)
Empaitar peli pel.i
(tr)
Empalar (amb la pala) sxoveli sxovel.i


Empanada pastecxo pastecx.o
(tr)
Empaquetar paki pak.i


Emparrat lauxbo lauxb.o
(tr)
Empassar-se gluti glut.i


Empeltar grefti greft.i
(tr)
Empènyer premi prem.i
(tr) (pf) Empènyer pusxi pusx.i
(tr)
Empènyer arrossegant sxovi sxov.i
(tr)
Empipar gxeni gxen.i
(tr)
Emplaçar (situar, col.locar) starigi star.ig.i


Empleat komizo komiz.o
(tr)
Emprar uzi uz.i


Empremta spuro spur.o


Empremta postsigno post.sign.o
(tr)
Emprendre entrepreni entrepren.i
(tr)
Emprenyar gxeni gxen.i


Empresari (d'espectacles) impresario impresari.o


En en en


En (temps, cos, context, obra, esperit, opinió,entorn, etc.) cxe cxe


En algun lloc ie ie


En algun temps iam i.am


En algunes ocasions definibles kelkfoje kelk.foj.e


En algunes ocasions definides iafoje i.a.foj.e


En algunes ocasions esporàdiques iufoje iu.foj.e


En aquell temps siatempe si.a.temp.e


En cada cas cxiukaze cxiu.kaz.e


En cada ocasió cxiuokaze cxiu.okaz.e


En comptes de anstataux anstataux


En diverses ocasions plurfoje plur.foj.e


En el primer torn unuavice unu.a.vic.e


En front de kontraux kontraux


En lloc de anstataux anstataux


En moltes ocasions multfoje mult.foj.e


En préstec prunte prunt.e


En tot cas cxiukaze cxiu.kaz.e


En totes les ocasions cxiuokaze cxiu.okaz.e


En tots els casos cxiukaze cxiu.kaz.e


En veritat ja ja
(intr)
Enamorar-se enamigxi en.am.igx.i
(intr)
Encabir-se enhavigxi en.hav.igx.i
(tr)
Encalçar persekuti persekut.i
(tr)
Encantar ravi rav.i
(tr)
Encantar sorcxi sorcx.i


Encara (fins al moment present / a més a més) ankoraux ankoraux


Encara que kvankam kvankam


Encàrrec komisio komisi.o
(tr)
Encarregar komisii komisi.i
(tr)
Encarregar mendi mend.i


Encarregat mastro mastr.o
(tr)
Encarrilar enreligi en.rel.ig.i
(tr)
Encendre hejti hejt.i

(pf) Encens incenso incens.o
(tr)
Encertar trafi traf.i


Enciam salato salat.o


Enciam laktuko laktuk.o


Enciclopèdia enciklopedio enciklopedi.o


Encisador -a cxarma cxarm.a
(tr)
Encisar ravi rav.i
(tr)
Encisar sorcxi sorcx.i


Enclí -ina inklina inklin.a


Enclusa amboso ambos.o
(tr)
Encolar (adherir) glui glu.i
(intr)
Encolerir-se koleri koler.i
(intr)
Encongir-se kuntirigxi kun.tir.igx.i


Encuny stampo stamp.o
(tr)
Encunyar stampi stamp.i


Endavant antauxen antaux.e.n


Enderroc rubo rub.o
(tr)
Enderrocar (fer caure) renversi renvers.i
(tr)
Endevinar (descobrir) diveni diven.i
(tr) (f) Endevinar (encertar) trafi traf.i
(tr)
Endollar sxalti sxalt.i

(pf) Endomassar/Arranjar els plecs d'un vestit drapiri drapir.i
(tr)
Endossar un document de credit gxiri gxir.i
(tr) (pf) Endurir hardi hard.i


Ènema klistero klister.o


Energia energio energi.o
(intr)
Enfadar-se koleri koler.i
(tr)
Enfastidir tedi ted.i
(tr)
Enfastijar tedi ted.i
(intr)
Enfilar-se grimpi grimp.i
(intr) (pf) Enfilar-se rampi ramp.i
(tr)
Enfocar enfokusigi en.fokus.ig.i
(intr)
Enfonsar-se enprofundigxi en.profund.igx.i

(pf) Engalipar faronejant blufi bluf.i
(tr)
Enganxar (adherir) alglui al.glu.i
(tr)
Enganxar (adherir) glui glu.i
(tr)
Enganxar amb ganxos o lligadures krocxi krocx.i
(tr)
Enganyar trompi tromp.i
(intr)
Engegar-se (posar-se en marxa) starti start.i


Enginyer ingxeniero ingxenier.o


Enginyós -osa sprita sprit.a
(tr)
Englotir gluti glut.i
(tr)
Engolir gluti glut.i


Engonal ingveno ingven.o

(pf) Enigma enigmo enigm.o
(tr)
Enlairar levi lev.i
(intr)
Enllaçar-se (mitjans de transport,comunicació) korespondi korespond.i
(tr)
Enllestir ellabori el.labor.i


Enlloc nenie neni.e
(tr)
Enquadernar bindi bind.i
(tr)
Enquerir enketi enket.i


Enquesta enketo enket.o
(intr)
Enrabiar-se koleri koler.i


Enramada (cobert) lauxbo lauxb.o
(tr) (f) Enredar (embullar) impliki implik.i
(tr)
Enregistrar registri registr.i

(pf) Enribetar borderi border.i
(tr)
Enrotllar volvi volv.i


Ensalada salato salat.o
(tr)
Ensenyar (instruir) instrui instru.i
(tr)
Ensenyar (mostrar) montri montr.i
(tr)
Ensinistrar animals dresi dres.i
(tr) (f) Ensopegar (encertar) trafi traf.i
(intr)
Ensopegar (intr) stumbli stumbl.i
(tr)
Ensumar (flairar) flari flar.i
(tr)
Entapissar tegi teg.i
(tr)
Entendre kompreni kompren.i
(tr)
Enterrar enterigi en.ter.ig.i


Entranyes (d'una mare) ventro ventr.o
(intr)
Entrar (cap ací) enveni en.ven.i
(intr)
Entrar (cap allà) eniri en.ir.i


Entre inter inter


Entreacte interakto inter.akt.o
(intr)
Entremaliejar (fer entremaliadures) petoli petol.i
(tr)
Entrenar trejni trejn.i


Entrepà sandvicxo sandvicx.o


Entrevista intervidigxo inter.vid.igx.o


Entusiasme entuziasmo entuziasm.o
(tr)
Enuclear senkernigi sen.kern.ig.i
(tr)
Enutjar cxagreni cxagren.i
(tr)
Envainar eningigi en.ing.ig.i
(tr) (pf) Envair invadi invad.i
(tr)
Envejar envii envi.i
(tr)
Enviar sendi send.i
(tr)
Enviar d'algun lloc elsendi el.send.i
(tr)
Envoltar cxirkauxvolvi cxirkaux.volv.i
(intr)
Enyorar sopiri sopir.i


Ep ! he ! he !


Epidèmia epidemio epidemi.o


Epidermis epidermo epiderm.o


Episodi epizodo epizod.o


Epitaf.i epitafo epitaf.o


Època epoko epok.o


Epopeia epopeo epope.o


Equació ekvacio ekvaci.o


Equador geogràfic ekvatoro ekvator.o

(pf) Equilibri ekvilibro ekvilibr.o


Equip (grup humà) teamo team.o
(tr)
Equipar ekipi ekip.i


Equivalent ekvivalento ekvivalent.o
(intr)
Equivocar-se erari erar.i
(intr) (pf) Equivocar-se stumbli stumbl.i


Eriçat -ada hirta hirt.a


Eriçó erinaco erinac.o
(tr)
Erigir (edificar) starigi star.ig.i


Ermini ermeno ermen.o

(pf) Ermità ermito ermit.o


Eròtic -ca erotika erotik.a
(intr)
Errar erari erar.i


Eruga (larva) (ts) rauxpo rauxp.o


Es (Se) oni oni


És que (partícula interrogativa que no estradueix gairebé mai) cxu cxu
(tr)
Esberlar fendi fend.i
(tr)
Esborrar visxi visx.i
(tr)
Esbrinar enketi enket.i


Esbullat -ada hirta hirt.a
(tr)
Escabellar plantes pincxi pincx.i


Escac i mat mato mat.o


Escaient adekvata adekvat.a


Escala (social, musical, de mesura, dedimensions) skalo skal.o


Escala de mà eskalo eskal.o
(intr)
Escalar grimpi grimp.i

(pf) Escaldar brogi brog.i
(tr)
Escalfar hejti hejt.i


Escalinata perono peron.o
(tr)
Escampar (estendre) etendi etend.i
(tr)
Escandallar una profunditat sondi sond.i


Escandinau Skandinavo Skandinav.o
(intr)
Escapar-se fugxi fugx.i
(intr)
Escapolir-se,fer-se escàpol fugxi fugx.i


Escarabat skarabo skarab.o


Escarapel.la kokardo kokard.o
(tr)
Escarbotar skrapi skrap.i


Escarpat -ada (inclinat) kruta krut.a

(pf) Escataïnar kluki kluk.i
(intr)
Escaure, anar (bé o malament (vestits)) sidi sid.i


Escena (ts) sceno scen.o


Escenògraf regxisoro regxisor.o
(intr) (pf) Esclatar eksplodi eksplod.i
(intr)
Esclatar krevi krev.i

(pf) Esclau sklavo sklav.o


Escletxa fendo fend.o


Esclop galosxo galosx.o


Escola (filosòfica, artística, científica) skolo skol.o
(intr) (f) Escolar-se gliti glit.i
(intr)
Escollir amb escrutini baloti balot.i
(tr)
Escoltar auxskulti auxskult.i
(tr) (pf) Escombrar balai bala.i


Escombreta (electrotècnia ) broso bros.o
(intr)
Escopir kracxi kracx.i


Escorça sxelo sxel.o
(tr)
Escorçar sensxeligi sen.sxel.ig.i


Escorpí skorpio skorpi.o
(intr) (f) Escórrer-se gliti glit.i


Escotilla luko luk.o


Escotilló luko luk.o


Escrit passat en net neto net.o
(tr)
Escriure skribi skrib.i
(tr)
Escudar sxirmi sxirm.i


Escudella (vas) bovlo bovl.o
(tr)
Esculpir skulpti skulpt.i


Escuma sxauxmo sxauxm.o


Escut (protecció sxildo sxild.o


Esdeveniment evento event.o
(intr)
Esdevenir farigxi far.igx.i
(intr)
Esforçar-se peni pen.i
(intr)
Esforçar-se klopodi klopod.i


Esglaó sxtupo sxtup.o


Esglèsia eklezio eklezi.o
(tr)
Esgotar elcxerpi el.cxerp.i
(tr)
Esgotar eltrinki el.trink.i
(tr)(intr)
Esguardar rigardi rigard.i


Esguerrat -ada kripla kripl.a


Eslògan slogano slogan.o


Esmalt emajlo emajl.o
(tr)
Esmenar amendi amend.i
(tr)
Esmentar mencii menci.i


Esmolat akra akr.a
(tr)
Esmorteir (una nota) dampi damp.i

(f) Esmorteït pala pal.a
(intr) (f) Esmunyir-se gliti glit.i


Esòfag ezofago ezofag.o


Espai loko lok.o


Espai (ts) spaco spac.o


Espanyol Hispano Hispan.o


Esparadrap sparadrapo sparadrap.o


Espàrrec asparago asparag.o


Espasa (arma) glavo glav.o


Espatlla sxultro sxultr.o
(tr)
Espatllar difekti difekt.i


Espavilat -ada vigla vigl.a


Espècia spico spic.o


Especial speciala special.a

(f) Especialitat fako fak.o


Espècie (mena) speco spec.o
(tr)
Especificar specifi specif.i


Espècimen specimeno specimen.o


Espectacle (ts) spektaklo spektakl.o
(tr) (pf) Espectador de (Ésser) spekti spekt.i


Espelma kandelo kandel.o
(tr)
Esperançar esperi esper.i


Esperantista (partidari de la mateixa idea) samideano sam.ide.an.o


Esperantista (pel color verd de la bandera) verda verd.a
(tr)
Esperar (restar) atendi atend.i
(tr)
Esperar (tenir esperança) esperi esper.i


Esperit (consciència, ànima, ideari, voluntat) spirito spirit.o
(intr)
Espetegar bati bat.i

(pf) Espia spiono spion.o


Espiga (botànica) spiko spik.o


Espill spegulo spegul.o

(pf) Espina (punxa) dorno dorn.o


Espina de peix fisxosto fisx.ost.o


Espinac spinaco spinac.o


Espinada spino spin.o


Espitllera embrazuro embrazur.o
(tr)
Espolsar donant cops bati bat.i


Esponja (ts) spongo spong.o


Esport sporto sport.o


Espòs edzo edz.o


Espuma sxauxmo sxauxm.o


Esquadra (de vaixells o avions) eskadro eskadr.o
(tr)
Esqueixar fendi fend.i
(tr)
Esqueixar sxiri sxir.i


Esquema skemo skem.o


Esquena dorso dors.o


Esquerda fendo fend.o
(tr)
Esquerdar fendi fend.i


Esquí (l'estri, no l'esport) skio ski.o


Esquimal Eskimo Eskim.o


Esquinçall cxifono cxifono
(tr)
Esquinçar sxiri sxir.i


Esquirol sciuro sciur.o
(intr)
Esquitxar sxpruci sxpruc.i


Essència esenco esenc.o

(f) Essència kerno kern.o
(intr)
Ésser esti est.i
(intr)
Ésser-hi, ser-hi cxeesti cxe.est.i


Est oriento orient.o


Est eosto = easto eost.o = east.o


Est easto = eosto east.o = eost.o


Estable (quadra) stalo stal.o
(tr)
Establir establi establ.i


Estaca paliso palis.o


Estació (de tren, de ràdio, metereològica,d'estiueig) stacio staci.o


Estació de l'any sezono sezon.o


Estadi (mida, període) stadio stadi.o


Estadi esportiu stadiono stadion.o


Estaloc stumpo stump.o

(f) Estalviador -a avara avar.a
(tr) (pf) Estalviar sxpari sxpar.i


Estalzí fulgo fulg.o


Estam (botànica) stameno stamen.o
(tr)
Estampar (marcar en relleu) stampi stamp.i
(tr)
Estampillar stampi stamp.i


Estany (metall) stano stan.o
(intr)
Estar esti est.i
(intr)
Estar a la oposició opozicii opozici.i
(intr)
Estar de servei dejxori dejxor.i
(intr)
Estar dret stari star.i
(intr)
Estar en algun -a (lloc, posició, situació,rang, aspecte) stari star.i
(intr)
Estar present cxeesti cxe.est.i


Estat (de les coses, de la matèria, de lespersones) stato stat.o


Estat (estadística , situació) etato etat.o


Estat (política) sxtato sxtat.o


Estàtua statuo statu.o


Estatura staturo statur.o


Estatut statuto statut.o


Estel stelo stel.o


Estella splito split.o
(tr)
Estellar fendi fend.i


Estendard standardo standard.o
(tr)
Estendre etendi etend.i
(tr)
Estendre (cobrir, tapar, fer el llit, posar lestovalles) sterni stern.i


Estèril senfrukta sen.frukt.a
(intr)
Esternudar terni tern.i


Estil (caràcter, manera d'expresar-se/de fer) stilo stil.o


Estimació a si (mateix) memestimo mem.estim.o
(tr)
Estimar (amar) ami am.i
(tr)
Estimar (tenir en estima) sxati sxat.i


Estimat -ada kara kar.a
(tr)
Estintolar apogi apog.i
(tr)
Estirar treni tren.i
(tr)
Estirar tiri tir.i
(tr)
Estirar (ajaure) sterni stern.i
(tr)
Estirar (estendre) etendi etend.i
(tr) (pf) Estirar (tibar) strecxi strecx.i


Estiu somero somer.o


Estòlid sensprita sen.sprit.a


Estómac stomako stomak.o


Estona momento moment.o


Estora mato mat.o


Estrada estrado(=podio) estrad.o(=podi.o)


Estranger eksterlanda ekster.land.a


Estranger -a fremda fremd.a


Estrany -a fremda fremd.a


Estrany -a (desacostumat -ada) stranga strang.a


Estrat (geologia) etagxo etagx.o


Estrella (ts) stelo stel.o


Estria strio stri.o


Estripall cxifono cxifono
(tr)
Estripar sxiri sxir.i


Estruç struto strut.o


Estructura strukturo struktur.o


Estudiant (universitari o similar) studento student.o
(tr)
Estudiar, dedicar-se a l'estudi de, investigar studi stud.i


Estult -a stulta stult.a


Estúpid -a stulta stult.a


Esturió huzo huz.o
(intr) (pf) Esvanir-se sveni sven.i


Etapa etapo etap.o


Etc. {Etcètera} ktp{kaj tiel plu} ktp.{kaj tiel plu}


Èter (cel,espai/quím.) etero eter.o


Etern -a eterna etern.a


Ètica etiko etik.o


Etíop Etiopo Etiop.o


Etiqueta (targeta indicativa) etikedo etiked.o


Etiqueta (ts) etiketo etiket.o


Ètnia gento gent.o


Eunuc euxnuko euxnuk.o


Europa Euxropo Euxrop.o


Èuscar Euxsko Euxsk.o
(tr) (f) Evadir eskapi eskap.i
(intr) (pf) Evadir-se eskapi eskap.i


Eventual eventuala eventual.a


Evident evidenta evident.a
(tr)
Evitar eviti evit.i
(tr)
Evocar elvoki el.vok.i
(intr)
Evolucionar evolui evolu.i

(px) Ex- (indica cessament de professió, títol, etc.) eks- eks-
(tr)
Exacció (Fer) eldevigi el.dev.ig.i


Exacte -a ekzakta ekzakt.a
(tr)
Exalçar glori glor.i
(tr)
Examinar ekzameni ekzamen.i
(tr)
Examinar (analitzar) esplori esplor.i
(tr)
Examinar (mirar del començament fins al final) trarigardi tra.rigard.i
(tr)
Exaudir auxdi auxd.i
(tr) (f) Exaudir auxskulti auxskult.i
(tr) (pf) Excavar fosi fos.i


Excel.lència Ekscelenco Ekscelenc.o


Excel.lent brava brav.a
(tr)
Exceptuar escepti escept.i
(tr)
Excitar eksciti ekscit.i
(tr) (f) Excitar agradablement tikli tikl.i


exclusiu -iva ekskluziva ekskluziv.a


Excursió ekskurso ekskurs.o
(intr)
Excursions (Fer) ekskursi ekskurs.i
(intr)
Excusar pardoni pardon.i
(tr)
Excusar senkulpigi sen.kulp.ig.i
(intr) (f) Excusar-se (donar exscuses) rezoni rezon.i
(tr)
Executar (un condemnat a pena de mort) ekzekuti ekzekut.i
(tr)
Executar un encàrrec plenumi plen.um.i


Exègesi ekzegezo ekzegez.o


Exemplar ekzemplero ekzempler.o


Exemple ekzemplo ekzempl.o


Exemple (Donar bon) edifi edif.i

(pf) Exèrcit armeo arme.o
(tr)
Exercitar ekzerci ekzerc.i
(tr)
Exercitar(adquirir o desenvolupar una habilitat) trejni trejn.i


Exhalació haladzo haladz.o
(tr)
Exhibir elmeti el.met.i
(tr)
Exhortar admoni admon.i
(tr)
Exigir postuli postul.i


Exili ekzilo ekzil.o
(intr)
Existir ekzisti ekzist.i
(tr)
Expedir (trametre a una destinació) ekspedi eksped.i


Experiment eksperimento eksperiment.o


Experimental (basat en l'experiència) sperta spert.a


Experimentat -ada sperta spert.a


Expert -a sperta spert.a
(tr)
Explicar (aclarir) klarigi klar.ig.i
(tr)
Explicar (fer comprendre, exposar) ekspliki eksplik.i
(tr)
Explorar esplori esplor.i
(intr) (pf) Explotar (fer explosió) eksplodi eksplod.i
(tr)
Explotar (treure profit de) ekspluati ekspluat.i
(tr)
Exportar eksporti eksport.i
(tr)
Exposar elmeti el.met.i
(tr)
Exposar (-se) riski risk.i


Exposició ekspozicio ekspozici.o
(tr)
Exprèmer elpremi el.prem.i


Exprés (tren) ekspreso ekspres.o
(intr)
Expresar el mal humor amb paraules crues. insulti insult.i
(tr)
Expressar esprimi esprim.i
(tr)
Expropiar elproprigi el.propr.ig.i
(tr)
Expulsar elpeli el.pel.i


Exquisit -ida delikata delikat.a


Exstrem -a ekstrema ekstrem.a

(pf) Èxtàsi ekstazo ekstaz.o


Exterior ekstera ekster.a
(tr)
Exterminar elmortigi el.mort.ig.i
(tr)
Extingir cxesigi cxes.ig.i
(tr)
Extingir (apagar) estingi esting.i
(tr)
Extorsió (Fer) eldevigi el.dev.ig.i


Extra ekstra ekstr.a


Extracte ekstrakto ekstrakt.o


Extraordinari eksterordinara ekster.ordinar.a


Extret ekstrakto ekstrakt.o
(tr)
Extreure cxerpi cxerp.i
(tr)
Exudar elsxviti el.sxvit.i