A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


h (lletra consonant de nom ho que es pronuncia amb una aspiració forta) h h


Hàbil lerta lert.a


Habitació cxambro cxambr.o


Habitant logxanto logxant.o
(intr)
Habitar logxi logx.i


Habitual ordinara ordinar.a


Hall halo hal.o


Ham hoko hok.o


Hamaca hamako hamak.o


Hangar hangaro hangar.o


Hansa (associació mercantil medieval) Hanso Hans.o


Harmonia harmonio harmoni.o


Harmònica (instrument) harmoniko harmonik.o

(f) Harpia (dona malvada) Harpio Harpi.o

(pf) Harpia (ocell/geni malèfic) Harpio Harpi.o
(tr)
Haver havi hav.i
(tr)
Haver de devi dev.i
(intr)
Haver-hi esti est.i
(intr)
Haver-hi ekzisti ekzist.i


Hebreu Hebreo Hebre.o

(pf) Hecatombe hekatombo hekatomb.o


Hectàrea hektaro hektar.o


Hel.lè (-ena) Heleno Helen.o


Heli heliumo helium.o


Hèlice helico helic.o


Helicòpter helikoptero helikopter.o


Hèlix helico helic.o


Hèlix (anatomia) heliko helik.o


Hemicrània hemikranio(=migreno) hemikrani.o(=migren.o)

(pf) Herald heroldo herold.o


Herba herbo herb.o


Heretament apanagxo apanagx.o
(tr)
Heretar heredi hered.i

(pf) Heretgia herezo herez.o


Hèrnia hernio herni.o


Heroi heroo hero.o
(intr)
Hesitar heziti hezit.i


Heura hedero heder.o


Heus ací jen jen

(pf) Hidra hidro hidr.o


Hidrargir hidrargo hidrarg.o


Hidrogen hidrogeno hidrogen.o

(pf) Hiena hieno hien.o


Higiene higieno higien.o


Himne himno himn.o

(pf) Hipertròfia hipertrofio hipertrofi.o


Hipnosi hipnoto hipnot.o


Hipopòtam hipopotamo hipopotam.o


Hipòtesi hipotezo hipotez.o


Hirsut -a hirta hirt.a


Hisenda (finca rural) bieno bien.o


Hisop hisopo hisop.o


Hispà Hispano Hispan.o


Histèria histerio histeri.o


Història historio histori.o

(f) Història increïble o falsa fabelo fabel.o


Histrió histriono histrion.o


Hivern vintro vintr.o


Holanda Nederlando Nederland.o


Hom oni oni


Home (ésser humà) homo hom.o


Home (oposat a dona o a infant) viro vir.o


Homogeni -ènia homogena homogen.a


Homònim homonimo homonim.o


Honest -a honesta honest.a


Hongarès Hungaro Hungar.o


Honor honoro honor.o
(tr)
Honorar honori honor.i
(tr)
Honrar honori honor.i


Hora horo hor.o


Horitzó horizonto horizont.o


Horitzontal horizontalo horizontal.o


Hortalissa legomo legom.o


Hospital hospitalo hospital.o


Hoste gasto gast.o


Hòstia hostio hosti.o


Hotel hotelo hotel.o


Humà -ana humana human.a


Humil humila humil.a


Humit -ida humida humid.a


Humor humoro humor.o


Humus humo hum.o


Hurra! hura! hur.a!


Hússar husaro husar.o


hx(lletra consonant de nom hxo que es pronuncia com la j castellana) hx hx