A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


j (lletra consonant de nom jo, que es pronuncia i (semivocal o consonant formant diftong)) j j


Ja (adv. de temps) jam jam


Ja (afirmatiu, confirmatiu) ja ja


Jacint hiacinto hiacint.o


Jaguar jaguaro jaguar.o


Japonès Japano Japan.o


Jaqué jxaketo jxaket.o


Jaqueta jako jak.o


Jardí gxardeno gxarden.o
(intr)
Jaure kusxi kusx.i


Jerarquia herarkio herarki.o

(pf) Jeroglífic rebuso rebus.o

(pf) Jeroglífic hieroglifo hieroglif.o


Jersei jxerzo jxerz.o
(intr)
Jeure kusxi kusx.i
(intr)
Jeure amb kusxi kusx.i
(intr)
Jeure junts kusxi kusx.i


Jiddisch (parla judeo-alemanya) jido jid.o


Jo mi mi

(pf) Jocs de mans (Fer) jxongli jxongl.i
(intr)
Jogging (Fer) troti trot.i
(intr)
Joguinejar petoli petol.i


Joia juvelo juvel.o


Jonc junko junk.o

(pf) Jou jugo jug.o


Jove juna jun.a


Jove noble junkro junkr.o


Jubilat emerito emerit.o


Jubileu jubileo jubile.o


Judici jugxo jugx.o


Jueu (-eva) Judo Jud.o
(tr)
Jugar ludi lud.i


Juliol Julio Juli.o


Junta directiva estraro estr.ar.o


Juntament amb kune kun kun.e kun
(tr)
Juntar kunigi kun.ig.i
(tr)
Juntar kunmeti kun.met.i


Juny Junio Juni.o
(tr)
Junyir jungi jung.i
(tr)
Jurar jxuri jxur.i


Jurat jxurio jxuri.o


Just -a (d'acord amb la justícia) justa just.a


Just -a (opinió, conducta) prava prav.a


Just -a (precís, exacte) gxusta gxust.a


Justícia jugxo jugx.o


Justícia (poder judicial) justico justic.o
(tr)
Jutjar (ts) jugxi jugx.i
(tr)
Juxtaposar apudmeti apud.met.i


jx(lletra consonant de nom jxo, que es pronuncia com la j) jx jx