A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


l (Lletra consonant de nom lo, que es pronuncia l) l l


L'arca de noè arkeo arke.o


La la la


La qual cosa (Pronom relatiu) kio kio
(intr)
Laborar labori labor.i


Laboratori laboratorio laboratori.o


Laca lako lak.o
(tr)
Lamentar bedauxri bedauxr.i


Làmina lameno lamen.o


Larva larvo larv.o


Latitud (geogràfica i astronòmica) latitudo latitud.o


Lavativa klistero klister.o


Legítim -a (opinió, conducta) prava prav.a


Lema (encapçalament ,motiu,dedicatòria ) moto mot.o


Lentigen lentugo lentug.o


Les la la


Líber basto bast.o


Liberal (ts) liberala liberal.a


Liceu d'ensenyament secundari liceo lice.o


Límit limo lim.o


Lingüística lingvistiko lingvistik.o


Línia streko strek.o


Línia (ts) linio lini.o


Línia a seguir direktivo direktiv.o


Líquid likvo likv.o


Líquid -a likva likv.a


Líquid polvoritzat pulvoro pulvor.o
(tr) (pf) Liquidar likvidi likvid.i


Lira (instrument musical i moneda) liro lir.o


Literal lauxvorta laux.vort.a


Literatura literaturo literatur.o


Litre litro litr.o


Llac lago lag.o


Llaç lacxo lacx.o


Llaç banto bant.o

(pf) Lladrar boji boj.i


Llagosta (insecte) akrido akrid.o


Llàgrima larmo larm.o
(tr)
Llaminejar frandi frand.i


Llamp fulmo fulm.o


Llana lano lan.o


Llança lanco lanc.o
(tr)
Llançar jxeti jxet.i
(tr)
Llançar (al mercat, a la circulació) lancxi lancx.i
(intr)
Llançar-se de cap (a l'aigua) plongxi plongx.i
(intr)
Llançar-se en picat (aeronàutica) plongxi plongx.i


Llanterna d'un far lanterno lantern.o


Llanternó d'edificis lanterno lantern.o


Llàntia (llum) lampo lamp.o


Llapis krajono krajon.o


Llar nesto nest.o


Llar (casa) hejmo hejm.o


Llar de foc kameno kamen.o


Llard lardo lard.o


Llarg -a (espai i temps) longa long.a

(pf) Llast balasto balast.o


Llàstima (a priori) domagxo domagx.o


Llata lato lat.o


Llatí latino latin.o


Llauna lado lad.o
(tr)
Llaurar plugi plug.i


Llautó latuno latun.o


Llavi (ts) lipo lip.o


Llavor semo sem.o


Llavor petita grajno grajn.o


Llavors tiam ti.am


Llavors siatempe si.a.temp.e


Llebre leporo lepor.o
(tr) (pf) Llegir legi leg.i


Llei (ts) legxo legx.o


Lleial lojala lojal.a


Lleixiu (ts) lesivo lesiv.o


Llenç tuko tuk.o


Llenç tolo tol.o
(tr)
Llençar jxeti jxet.i
(tr)
Llençar eljxeti el.jxet.i


Llengua (idioma) lingvo lingv.o


Llengua (òrgan ) lango lang.o


Llengua planificada (idioma) planlingvo plan.lingv.o


Lleó leono leon.o


Lleopard pantero panter.o
(tr) (pf) Llepar leki lek.i


Llessamí jasmeno jasmen.o


Llest -a lerta lert.a


Llest -a (espavilat) vigla vigl.a


Llet lakto lakt.o


Lletra (de correspondència) letero leter.o


Lletra (de l'alfabet) litero liter.o


Lletra de canvi kambio kambi.o
(intr)
Llevar-se ellitigxi el.lit.igx.i


Llevat fecxo fecx.o


Llevat de (sense tenir en compe, excepte) krom krom


Llí lino lin.o


Llibre (ts) libro libr.o


Llibreta kajero kajer.o


Llicència licenco licenc.o


Lliçó (ts) leciono lecion.o


Lliço acadèmica lekcio lekci.o


Llicorella ardezo ardez.o


Lliga (Sociopolítica) ligo lig.o


Lligam ligo lig.o
(tr) (pf) Lligar ligi lig.i


Llimac limako limak.o

(pf) Llimar fajli fajl.i


Llimó citrono citron.o


Llimona citrono citron.o


Llinatge kasto kast.o


Llindar sojlo sojl.o


Lliri lilio lili.o


Lliri irido irid.o


Lliri de maig konvalo konval.o


Lliri de neu galanto galant.o


Llis -a glata glat.a
(intr)
Lliscar gliti glit.i
(tr)
Lliscar (Fer) sxovi sxov.i


Llista tabelo tabel.o


Llista listo list.o


Llit lito lit.o


Lliura (mesura de pes) funto funt.o


Lliura esterlina pundo pund.o
(tr)
Lliurar (proveir) liveri liver.i
(tr)
Lliurar sense reserves eldoni el.don.i


Lliure libera liber.a
(tr)
Lloar lauxdi lauxd.i
(tr)
Lloar glori glor.i


Lloc loko lok.o
(tr)
Llogar lui lu.i
(tr)
Llogar (un treballador) dungi dung.i


Llonguet bulko bulk.o


Llop lupo lup.o


Lloro psitako psitak.o

(f) Lloro de repetició papago papag.o


Llot koto kot.o


Lluç de riu ezoko ezok.o


Llucana luko luk.o


Lluerna (obertura) luko luk.o
(intr) (pf) Lluitar lukti lukt.i
(intr)
Llum (Fer) lumi lum.i


Llum (llàntia) lampo lamp.o
(intr)
Llumejar lumi lum.i


Llumí alumeto alumet.o


Lluna luno lun.o


Lluny for for


Llustre (betum) ciro cir.o


Locomotora lokomotivo lokomotiv.o


Lògica logiko logik.o


Longitud (geografia i astronomia) (no llarg ria) longitudo longitud.o


Loteria loterio loteri.o


Lotus lotuso lotus.o
(tr)
Lubricar lubriki lubrik.i
(tr)
Lubrificar lubriki lubrik.i


Lunch intermangxeto inter.mangx.et.o


Lux (unitat d'il.luminació) lukso luks.o


Luxe lukso luks.o