A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


r (Lletra consonant de nom ro, que es pronuncia r (vibrant simple)) r r


R.D.A. GDR GDR


R.F.A. GFR GFR


Ràbia rabio rabi.o


Ració porcio porci.o


Racional racia raci.a


Racó angulo angul.o


Radi (geometria) (=radius.o) radio radi.o


Radi (metall) radiumo radium.o

(f) Radiació (d'alegria, felicitat) radio radi.o


Radiador radiatoro radiator.o


Radical gxisfunda gxis.fund.a
(intr)
Radicar (estar situat) kusxi kusx.i


Ràdio (aparell de) (=radi.o.ricev.il.o) radio radi.o


Ràdio (difusió) (=radi.o.dis.send.o) radio radi.o


Rai floso flos.o

(pf) Raig (radiació, de roda) radio radi.o


Rail relo rel.o


Raïm peniko penik.o


Rajola kahelo kahel.o


Ram de flors bukedo buked.o


Ramat grego greg.o


Rambla aleo ale.o


Ramell (ram de flors) bukedo buked.o


Ramonage intergrimpo inter.grimp.o


Randa punto punt.o


Rang rango rang.o


Raó racio raci.o


Raó (Que té) prava prav.a


Raonable prudenta prudent.a
(intr)
Raonar rezoni rezon.i


Ràpid -a rapida rapid.a
(tr)
Rapinyar rabi rab.i


Ras atlaso atlas.o


Rasa foso fos.o
(tr)
Rascar grati grat.i

(pf) Rasclar (la terra) erpi erp.i


Raspall broso bros.o
(tr)
Raspar skrapi skrap.i


Rastre postsignaro post.sign.ar.o


Rata rato rat.o


Ratlla streko strek.o
(tr)
Ratllar streki strek.i


Ratolí muso mus.o
(tr)
Raure (pelar) skrapi skrap.i


Rave rafano rafan.o


Reacció (ts) reakcio reakci.o


Real reala real.a
(tr)
Realitzar (dur a terme) plenumi plen.um.i


Rebaba elrandajxo el.rand.ajx.o


Rebaixa rabato rabat.o
(intr)
Rebel.lar-se ribeli ribel.i
(intr)
Rebentar krevi krev.i
(tr)
Rebre ricevi ricev.i
(tr)
Rebre akcepti akcept.i
(tr)
Recar (a posteriori) bedauxri bedauxr.i
(tr)
Recar (a priori) domagxi domagx.i
(tr)
Recensions (Fer) recenzi recenz.i


Recent fresxa fresx.a


Recepta recepto recept.o


Recipient (en general) vazo vaz.o


Recíproc -a reciproka reciprok.a


Reclam (propaganda) reklamo reklam.o
(tr)
Reclutar varbi varb.i
(tr)
Recollir kolekti kolekt.i
(tr)
Recollir (resultats) rikolti rikolt.i
(tr) (pf) Recolzar apogi apog.i
(tr)
Recomanar rekomendi rekomend.i


Recompensa rekompenco rekompenc.o
(tr)
Recompensar rekompenci rekompenc.i
(tr)
Reconèixer (admetre) agnoski agnosk.i


Rècord rekordo rekord.o
(tr)
Recordar memori memor.i


Rectangle rektangulo rekt.angul.o


Recte -a (geometria) rekta rekt.a
(tr)
Redactar redakti redakt.i
(tr)
Redimir elacxeti el.acxet.i
(tr)
Reduir (ts) redukti redukt.i
(intr)
Reeixir sukcesi sukces.i
(tr)
Referir (contar) raporti raport.i
(tr)
Reflectir reflekti reflekt.i
(intr)
Reflexionar pripensi pri.pens.i
(tr)
Reformar reformi re.form.i


Refredat malvarmumo mal.varm.um.o

(f) Refugi haveno haven.o
(intr)
Refugiar-se rifugxi rifugx.i
(tr)
Refusar rifuzi rifuz.i
(tr)
Regalar (causar plaer,tractar bé, però no fer un regal) regali regal.i
(tr)
Regalar (fer un regal, un present) donaci donac.i
(tr)
Regar akvumi akv.um.i


Règim (polític, econòmic, mecànic) regximo regxim.o


Regiment (militar, grup nombrós ) regimento regiment.o


Regió regiono region.o
(tr)(intr)
Regir regi reg.i
(tr)
Registrar registri registr.i


Registre registro registr.o


Regla (norma, llei, etc) regulo regul.o
(tr)
Reglar streki strek.i


Regne (ts) regno regn.o
(tr)
Regraciar danki dank.i


Rei (política, jocs, etc.) regxo regx.o


Reixa krado krad.o


Rel radiko radik.o
(intr)
Relacionar-se (tenir relació ) rilati rilat.i
(tr)
Relatar raporti raport.i


Relatiu -iva (no absolut) relativa relativ.a


Religió religio religi.o

(pf) Relleu reliefo relief.o
(tr)
Rellevar anstatauxi anstataux.i
(intr)
Relliscar gliti glit.i


Rellotge horlogxo horlogx.o
(intr)
Remar remi rem.i
(tr)
Remarcar rimarki rimark.i
(tr)
Rematar ellabori el.labor.i


Remei (solució ) rimedo rimed.o
(tr)
Remenar un líquid kirli kirl.i


Remolatxa beto bet.o
(tr)
Remolcar treni tren.i
(intr)
Remorejar murmuri murmur.i
(intr)
Remuguejar grumbli grumbl.i


Renda rento rent.o


Rengle vico vic.o
(tr)
Rentar lavi lav.i
(tr)
Renunciar a (per impossibilitat, per dificultat) rezigni rezign.i
(tr)
Renyar riprocxi riprocx.i


Repalassa lapo lap.o
(tr) (f) Reparar fliki flik.i
(tr)
Reparar ripari ripar.i
(tr)
Repassar (corregir) revizii revizi.i
(tr)
Repetir ripeti ripet.i
(tr)
Repicar (fer sonar) frapi frap.i
(tr)
Reportar (informar) raporti raport.i
(intr)
Reposar ripozi ripoz.i


Representant peranto per.ant.o


Representant comercial o econòmic komizo komiz.o
(tr)
Representar (obra teatral) ludi lud.i
(tr)
Representar (substituir) reprezenti reprezent.i
(tr)
Representar una entitat econòmica reprezenti reprezent.i
(tr)
Reprotxar riprocxi riprocx.i
(intr) (pf) Reptar (serpentejar) rampi ramp.i


República respubliko respublik.o


Reraguarda etapo etap.o


Reraguarda postgvardio post.gvardi.o


Res nenio neni.o
(intr)
Resar pregxi pregx.i


Resclosa kluzo kluz.o


Reserva rezervo rezerv.o
(tr)
Reservar rezervi rezerv.i


Resident logxanto logxant.o
(intr)
Residir logxi logx.i
(intr)
Resistir (ts) rezisti rezist.i


Resolució rezolucio rezoluci.o
(tr)
Respectar respekti respekt.i


Respecte respekto respekt.o
(tr)
Respirar elspiri el.spir.i
(intr)
Respirar spiri spir.i
(intr)
Resplendir lumi lum.i
(intr)
Resplendir brili bril.i
(tr)
Respondre respondi respond.i
(tr)
Respondre (avalar) garantii garanti.i
(intr)
Respondre de prirespondi pri.respond.i
(intr)
Respondre de (ésser responsable) responsi respons.i


Responsabilitat respondeco respond.ec.o
(intr)
Responsabilitzar-se prirespondi pri.respond.i


Ressort risorto risort.o


Resta (sobrant) resto rest.o


Restant cetera ceter.a
(tr)
Restar depreni de.pren.i
(tr)
Restar (fer una subtracció) subtrahi subtrah.i
(intr)
Restar (romandre) resti rest.i
(intr) (f) Restar aclaparat per feina, problemes, etc. droni dron.i


Restaurant restoracio restoraci.o
(intr)
Resultar rezulti rezult.i


Resum resumo resum.o


Resumir resumi resum.i
(tr)
Retardar prokrasti prokrast.i
(tr)
Retenir teni ten.i


Rètol d'establiment sxildo sxild.o


Rètol (cartell) afisxo afisx.o


Retrat (dibuix o descripció d'una persona) portreto portret.o


Retrat de si (mateix) memportreto mem.portret.o
(intr)
Retrocedir posteniri post.e.n.ir.i
(tr)
Retrocedir (Fer) postenigi post.e.n.ig.i


Reunió (de junta, de comitè, etc.) kunsido kun.sid.o


Reunió (àmplia, no estatutària) kunveno kun.ven.o
(tr)
Revelar (no en sentit religiós) riveli rivel.i


Reverència riverenco riverenc.o
(intr)
Reverència (Fer la) riverenci riverenc.i
(tr)
Revestir tegi teg.i
(tr)
Revisar revizii revizi.i
(tr)
Revisar kontroli kontrol.i


Revista (gaseta) gazeto gazet.o


Revista (militar, article especialitzat, periòdic, espectacle) revuo revu.o


Revolució (canvi) revolucio revoluci.o


Revolució (rotació) rivoluo rivolu.o
(tr)
Revolucionar revolucii revoluci.i


Riba bordo bord.o


Riber ribo rib.o


Ribera bordo bord.o

(pf) Ribetejar borderi border.i


Ric -a ricxa ricx.a
(tr)
Ridiculitzar amb menyspreu moki mok.i


Rifa loterio loteri.o
(tr)
Rifar lotumi lot.um.i

(pf) Rígid -a rigida rigid.a


Rima rimo rim.o


Rinoceront rinocero rinocer.o


Rínxol buklo bukl.o


Ritme ritmo ritm.o


Ritme (musical) takto takt.o


Ritu rito rit.o


Riu rivero river.o
(intr) (pf) Riure ridi rid.i
(intr)
Riure's (d'algú) sxerci sxerc.i
(tr)
Riure's de moki mok.i


Roba sxtofo sxtof.o
(tr)
Robar rabi rab.i

(pf) Robust fortika fortik.a


Roca roko rok.o


Roda rado rad.o


Rodalia cxirkauxajxo cxirkaux.ajx.o


Rodamón senhejmulo sen.hejm.ul.o
(tr)
Rodar (fer rodar) ruli rul.i
(tr)
Rodejar cxirkauxvolvi cxirkaux.volv.i
(tr)
Rodejar cxirkauxiri cxirkaux.ir.i


Rodet bobeno boben.o


Rodona (conjunt) rondo rond.o


Roig roja rugxa rugx.a


Rok (música) rokenrolo rokenrol.o
(intr)
Romandre resti rest.i
(intr)
Romandre (impassible, immòbil) stari star.i


Romanès Rumano Ruman.o
(tr)
Rompre rompi romp.i


Ronc -a rauxka rauxk.a
(intr)
Roncar ronki ronk.i
(intr)
Rondinar grumbli grumbl.i


Ronyó reno ren.o


Ros rossa blonda blond.a


Rosa rozo roz.o


Rosada roso ros.o


Rossinyol najtingalo najtingal.o


Rost -a kruta krut.a
(tr)
Rostir rosti rost.i


Rotlle rulo rul.o


Rotlle bobeno boben.o


Roure kverko kverk.o


Rovell (òxid , malura) rusto rust.o


Rúbrica (tipogràfica, litúrgica, no d'una signatura) rubriko rubrik.o


Rucada sensencajxo sen.senc.ajx.o


Ruïna ruino ruin.o


Ruixada sxpruco sxpruc.o
(intr)
Ruixar sxpruci sxpruc.i


Ruixar aspergi asperg.i


Ruixim sxpruco sxpruc.o


Rull buklo bukl.o
(intr)
Rumiar pripensi pri.pens.i


Runa rubo rub.o


Rus Ruso Rus.o

(f) Rústic (inculte) ansero anser.o