A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


s (Lletra consonant de nom so, que es pronuncia s) s s


S.I.D.A. AIDESO AIDES.O


Sa sana sana san.a

(pf) Saba suko suk.o


Sabata (calçat i tecnologia) sxuo sxu.o


Sabatilla pantoflo pantofl.o
(tr)
Saber scii sci.i
(tr)
Saber greu (a posteriori) bedauxri bedauxr.i
(tr)
Saber greu (a priori) domagxi domagx.i


Sabó sapo sap.o


Sac sako sak.o


Sacerdot pastro pastr.o
(tr)
Sacrificar oferi ofer.i
(tr)
Sacrificar bucxi bucx.i
(tr) (pf) Sacsejar skui sku.i


Safareig de regar baseno basen.o


Safata pleto plet.o


Sagaç sagaca sagac.a


Sageta sago sag.o


Sagrat -ada sankta sankt.a


Sal salo sal.o


Sala salono salon.o


Sala (de màquines , de lectura, etc.) cxambro cxambr.o
(tr)
Salar (per a conservar) pekli pekl.i


Salari salajro salajr.o
(tr)
Saldar un deute elpagi el.pag.i


Saleta buduaro buduar.o


Saliva salivo saliv.o


Saló halo hal.o


Saló (ts) salono salon.o


Salsa sauxco sauxc.o
(intr)
Saltar (ts) salti salt.i
(intr)
Saltironejar petoli petol.i
(tr)
Saludar (ts) saluti salut.i
(tr)
Salvar (ts) savi sav.i


Salvatge (ts) sovagxa sovagx.a


Sàlvia salvio salvi.o


Salze saliko salik.o


Sandàlia sandalo sandal.o


Sandvitx sandvicxo sandvicx.o


Sang (ts) sango sang.o


Sangonera hirudo hirud.o


Sant -a sankta sankt.a
(tr)
Saquejar elrabi el.rab.i
(tr)
Saquejar rabi rab.i


Sardina sardino sardin.o


Sardina (no enllaunada) pilcxardo pilcxard.o


Sargantana lacerto lacert.o
(tr)
Sargir flikumi flik.um.i
(tr)
Sargir sxtopi sxtop.i


Sargir fadenfliki faden.flik.i


Sastre tajloro tajlor.o


Satèl.lit (ts) satelito satelit.o


Satèl.lit artificial sputniko sputnik.o


Sàtira satiro satir.o


Satisfet -a sata sat.a


Sauna sauxno sauxn.o


Se (reflexiu) si si

(pf) Sec -a seka sek.a

(f) Secció fako fak.o


Secció sekcio sekci.o
(tr) (pf) Seccionar sekci sekc.i


Secret sekreto sekret.o


Secretari sekretario sekretari.o


Seda silko silk.o
(intr)
Sedejar (tenir set) soifi soif.i
(tr)
Seduir allogi al.log.i
(tr)
Segar amb falç falcxi falcx.i

(pf) Segell (marca, empremta) sigelo sigel.o


Segell (marca) stampo stamp.o


Segell postal posxtmarko posxt.mark.o


Segó brano bran.o


Sègol sekalo sekal.o


Segon (unitat de mesura) sekundo sekund.o


Segons laux laux


Segons diuen lauxdire laux.dir.e


Segons possibilitats lauxeble laux.ebl.e
(tr)
Seguir sekvi sekv.i


Seguit vico vic.o


Segur -a sekura sekur.a


Seguretat aplombo aplomb.o


Semàfor semaforo semafor.o


Semblant simila simil.a


Semblant vizagxo vizagx.o
(intr)
Semblar sxajni sxajn.i
(int
Semblar (tenir l'aspecte de) aspekti r) aspekt.i r)


Sembrar semi sem.i


Semença (llavor) semo sem.o


Sement semo sem.o


Seminari (ts) seminario seminari.o


Semola grio gri.o


Sempre cxiam cxi.am


Senat senato senat.o


Sencer -a plena plen.a


Sencer -a kompleta komplet.a


Sencer -a tuta tut.a


Sens sen sen


Sensat -a sagxa sagx.a


Sense sen sen
(tr)
Sentir senti sent.i
(tr)
Sentir (oir) auxdi auxd.i


Sentit (orgànic, psíquic) senso sens.o


Sentit (significació, direcció, signe) senco senc.o


Senyal signalo signal.o


Senyera standardo standard.o


Senyor sinjoro sinjor.o


Senyor s-ro{sinjoro} s-ro{sinjor.o}


Senyora sinjorino sinjor.in.o


Senyora s-ino{sinjorino} s-ino{sinjor.in.o}


Senyores i senyors ges{gesinjoroj} ges.{ge.sinjor.o.j}


Senzill -a simpla simpl.a


Separat -ada aparta apart.a
(tr)
Sepultar entombigi en.tomb.ig.i
(intr)
Ser esti est.i
(intr)
Ser originari deveni de.ven.i

(pf) Serè -ena serena seren.a


Sèrie vico vic.o


Sèrie serio seri.o


Seriós -osa (ts) serioza serioz.a


Serp serpento serpent.o


Serpent serpento serpent.o
(tr)
Serrar segi seg.i


Serrell frangxo frangx.o


Servicial (generós, altruista) sindona si.n.don.a
(intr)
Servir servi serv.i
(intr)
Servir (ésser útil) tauxgi tauxg.i


Sessió (de junta, de comitè, etc.) kunsido kun.sid.o


Sessió (àmplia, no estatutària) kunveno kun.ven.o


Sessió (període de reunions) sesio sesi.o


Set sep sep
(intr)
Set (Tenir) soifi soif.i


Setembre Septembro Septembr.o


Setí atlaso atlas.o


Setinat -ada glacea glace.a


Setmana semajno semajn.o
(intr)
Seure sidi sid.i


Seure a la gatzoneta kauxri kauxr.i


Seure culivat kauxri kauxr.i


Seure sobre els talons kauxri kauxr.i


Sever -a (ts) severa sever.a


Sexe sekso seks.o


jes jes


Si (cavitat) sino sin.o


Si (condicional) se se


Si (conjunció subordinada interrogativa indirecta) cxu cxu


Si (d'una mare) ventro ventr.o


Si (reflexiu) si si


Si bé kvankam kvankam


Si més no almenaux almenaux


Sidra cidro cidr.o
(tr)
Signar subskribi sub.skrib.i


Signe (ts) signo sign.o
(tr)
Significar (ts) signifi signif.i


Silenci silento silent.o


Simi simio simi.o


Similar simila simil.a


Simpatia simpatio simpati.o


Simple simpla simpl.a
(tr)
Simular (malalties) simuli simul.i


Sina sino sin.o


Sincer -a sincera sincer.a


Sincípit verto vert.o


Sindicat sindikato sindikat.o


Síndria akvomelono akv.o.melon.o
(intr)
Singlotar (tenir singlot) singulti singult.i


Singular (gramàtica) singularo singular.o


Sinó sed sed


Sintonització agordo agord.o
(tr)
Sintonitzar agordi agord.i


Sirena (dona fatal,xiulet) sireno siren.o


Sirena (mitològica) Sireno Siren.o


Sireni (zoologia) sireno siren.o


Sis ses ses


Sistema (ts) sistemo sistem.o


Situació (condicions, circumstàncies) situacio situaci.o


Situació (en relació a l'entorn físic) situo situ.o


Sivella buko buk.o


So (d'un instrument musical,la seva sonoritat)) sonoro sonor.o


Sobre (amb relació a, de) pri pri


Sobre (damunt) sur sur


Sobre de carta koverto kovert.o

(px) Sobre si mem (adv) mem (adv)
(tr)
Sobrealimentar supernutri super.nutr.i
(tr)
Sobrecarregar supersxargxi super.sxargx.i


Sobrehumà superhoma super.hom.a


Sobrenatural supernatura super.natur.a


Sobrenom kromnomo krom.nom.o


Sobrenom alnomo al.nom.o
(intr)
Sobresortir elstari el.star.i


Sobretot (abric) surtuto surtut.o


Sobretot (paltó ) palto palt.o


Sobretot (principalment) precipe precip.e


Sobri sòbria sobra sobr.a


Sobtat -ada subita subit.a


Social (economia) sociala social.a


Societat (associació, agrupació) societo societ.o


Societat (conjunt d'éssers) socio soci.o


Societat civil civito civit.o
(tr)
Socórrer helpi help.i


Sofà sofo sof.o


Sofre sulfuro sulfur.o
(tr)(intr)
Sofrir suferi sufer.i
(tr)
Sofrir (un fracàs, desgràcia, etc.) trafi traf.i


Sol suno sun.o


Sòl grundo grundo


Sòl planko plank.o


Sol -a unika unik.a


Sol -a sola sol.a


Sola de la sabata plandumo pland.um.o


Solament nur nur


Solatge fecxo fecx.o


Solc sulko sulk.o


Solc del vis relo rel.o
(tr)
Solcar plugi plug.i


Soldat soldato soldat.o


Solemne solena solen.a


Sòlid solido solid.o


Sòlid -a solida solid.a


Solidari -ària (ts) solidara solidar.a


Sols nur nur


Solter frauxlo frauxl.o
(tr)
Solucionar solvi solv.i


Solvent solida solid.a
(tr)
Somiar songxi songx.i
(intr)
Somiar despert revi rev.i
(intr)
Somiejar revi rev.i


Somni songxo songx.o
(intr)
Sonar soni son.i
(intr)
Sonar bati bat.i
(tr)(intr)
Sonar (amb vibracions prolongades) sonori sonor.i
(tr)
Sondar sondi sond.i
(tr)
Sondejar sondi sond.i


Sopa supo sup.o


Sord -a (ts) surda surd.a


Sorgo sorgo sorg.o


Soroll bruo bru.o
(intr)
Soroll (Fer) soni son.i
(intr) (pf) Soroll (Fer) brui bru.i
(tr)
Sorprendre (colpir) frapi frap.i
(tr)
Sorprendre (ts) surprizi surpriz.i


Sorprendre's miri mir.i


Sorprenent mirinda mir.ind.a


Sorra sablo sabl.o


Sorra grossa gruzo gruz.o


Sort (fortuïtat ,destí) sorto sort.o


Sort (probabilitat) sxanco sxanc.o


Sorteig loto/lotado lot.o/lot.ad.o
(tr)
Sortejar lotumi lot.um.i
(intr)
Sortejar (fer a la sort) loti lot.i


Sortidor fontano fontan.o


Sortint o part més llarga d'un òrgan anatòmic proceso proces.o
(intr)
Sortir eliri el.ir.i


Sortir al pas alpasxi al.pasx.i
(intr)
Sortir de l'ou elovigxi el.ov.igx.i
(intr)
Sortir del pas elturni sin el.turn.i sin
(intr)
Sortir o baixar d'un vehicle elveturi el.vetur.i
(intr)
Sortir una excrecència elkreski el.kresk.i
(intr)
Sortir-se'n elturnigxi el.turn.igx.i
(intr)
Sospirar (desitjar) sopiri sopir.i
(tr)
Sospitar suspekti suspekt.i
(tr)
Sostenir teni ten.i
(tr)
Sostenir subteni sub.ten.i


Sostre (aeronàutic,meteorològic, monetari) plafono plafon.o


Sostre (d'habitació) plafono plafon.o


Sostre exterior tegmento tegment.o
(tr)
Sostreure o sostraure (fer una subtracció) subtrahi subtrah.i

(pf) Sota de sub sub
(tr)
Sotjar gvati gvat.i
(tr)
Sotmetre submeti sub.met.i


Sou salajro salajr.o


Soviet soveto sovet.o


Sovint ofte oft.e


Spin (física atòmica) spino spin.o
(intr) (pf) Suar sxviti sxvit.i


Suara jxus jxus


Suau milda mild.a


Suau (acústica, òptica) mola mol.a


Subaltern sub[altern]a sub.[altern].a


Subconscient subkonscio sub.konsci.o


Subhasta auxkcio auxkci.o
(tr)
Subjectar agafant krocxi krocx.i


Subjecte (ts) subjekto subjekt.o


Submarí submara sub.mar.a
(intr) (f) Submergir-se droni dron.i
(intr)
Submergir-se subakvigxi sub.akv.igx.i
(tr)
Subministrar havigi hav.ig.i
(tr)
Subordinar subordigi sub.ord.ig.i


Subordinat subulo sub.ul.o
(tr)
Subornar subacxeti sub.acxet.i
(tr)
Subratllar substreki sub.strek.i


Substància (filosofia/física) substanco substanc.o


Substantiu (nom) substantivo substantiv.o
(tr)
Substituir anstatauxi anstataux.i


Substitutiu surogato surogat.o


Subtil (ts) subtila subtil.a


Suburbi cxirkauxurbo cxirkaux.urb.o


Suburbi antauxurbo antaux.urb.o


Subvenció subvencio subvenci.o
(tr)
Subvertir renversi renvers.i

(pf) Suc suko suk.o
(tr)
Sucar trempi tremp.i


Succedàni surogato surogat.o


Succés (fet) evento event.o


Succesiu -iva sinsekva si.n.sekv.a


Successor posteulo post.e.ul.o


Sucre sukero suker.o


Sucursal filio fili.o


Sud sudo sud.o


Suec Svedo Sved.o


Suficient (prou) suficxa suficx.a


Suficientment suficxe suficx.e
(tr)
Sufocar (ofegar) sufoki sufok.i
(tr)
Suggerir sugesti sugest.i


Suís Sviso Svis.o


Suma (resultat, quantitat) sumo sum.o
(tr)
Sumar adicii adici.i


Summa sumo sum.o


Suor sxvito sxvit.o
(tr)
Superar superi super.i
(tr)
Superar un rival venki venk.i


Superfície surfaco surfac.o


Superflu superflua super.flu.a


Superior supera super.a


Superior brava brav.a


Supernumerari supernombra super.nombr.a


Supersònic supersona super.son.a


Supervisió superrigardo super.rigard.o


Suplement suplemento suplement.o
(tr)
Suportar teni ten.i
(tr)
Suposar supozi supoz.i
(intr)
Surar flosi flos.i


Suro korko kork.o


Sutge fulgo fulg.o


Sutura kunkudro kun.kudr.o


sx (lletra consonant de nom sxo, que es pronuncia x(xeix)) sx sx