A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


t (Lletra consonant de nom to, que es pronuncia t) t t


Tabac tabako tabak.o


Tac kejlo kejl.o


Taca makulo makul.o

(f) Tacte takto takt.o


Tafaner -a scivola sci.vol.a


Tal (aquella mena de) tia ti.a


Tal.li (química) talio tali.o


Tàlem baldakeno baldaken.o


Tall (vestuari) fasono fason.o
(tr)
Tallar eltrancxi el.trancx.i
(tr)
Tallar (amb ganivet) trancxi trancx.i


Tallar (diamants, pedres, vestits) tajli tajl.i
(tr)
Tallar a ran eltondi el.tond.i
(tr)
Tallar amb tisores tondi tond.i
(tr) (f) Tallar caps falcxi falcx.i


Taller d'autòmobils garagxo garagx.o


Taló (de la sabata) kalkanumo kalkan.um.o


Taló (del peu) kalkano kalkan.o


També ankaux ankaux


Tambor tamburo tambur.o


Tan tiel ti.el


Tan sols nur nur


Tanca de bardisses hegxo hegx.o
(tr) (pf) Tancar fermi ferm.i
(tr)
Tancar amb clau sxlosi sxlos.i


Tanmateix tamen tamen


Tant tiom ti.om


Tant més des pli des pli


Tant per cent procento procent.o


Tap de suro korko kork.o
(tr)
Tapar (cobrir) kovri kovr.i
(tr)
Tapar (un forat) sxtopi sxtop.i


Tàpera kaporo kapor.o


Tapís tapisxo tapisx.o


Tapís tapeto tapet.o


Taquilla gicxeto gicxet.o


Tarda posttagmezo post.tag.mez.o


Tardor auxtuno auxtun.o


Targeta karto kart.o


Targeta (arquit) kartusxo kartusx.o


Tarifa tarifo tarif.o


Taronja orangxo orangx.o


Tasca (treball) tasko task.o


Tascó kojno kojn.o


Tassa (el vas i la seva capacitat) taso tas.o
(tr)
Tastar gustumi gust.um.i


Taula (catàleg, llista, repertori) tabelo tabel.o


Taula (moble) tablo tabl.o


Taulell kontoro kontor.o


Taulell (de bar, de taverna) bufedo bufed.o


Tauler tabulo tabul.o


Taules (escenari) tabulo tabul.o


Tauló tabulo tabul.o


Tauró sxarko sxark.o


Taüt cxerko cxerk.o


Tautologia tauxtologio tauxtologi.o
(tr)
Taxar taksi taks.i


Taxi taksio taksi.o


Te (ts) (planta, beguda, etc.) teo te.o

(pf) Teatral teatra teatr.a


Teatre (ts) teatro teatr.o


Teca (anatòmica) teko tek.o


Tecla klavo klav.o


Tècnica tekniko teknik.o


Tècnica tehxniko(=tekniko) tehxnik.o(=teknik.o)


Teia keno ken.o
(tr)
Teixir teksi teks.i


Teixit sxtofo sxtof.o


Teixit de llana per a vestits drapo drap.o


Tela tuko tuk.o


Tela tolo tol.o


Tela sxtofo sxtof.o


Telèfon telefono telefon.o


Telègraf telegrafo telegraf.o


Telegrama telegramo telegram.o
(tr)
Televisió (Veure) televidi televid.i


Tell tilio tili.o


Tema (ts) temo tem.o
(tr)
Témer (ts) timi tim.i
(tr)
Témer un mal, una pèrdua domagxi domagx.i


Temperatura temperaturo temperatur.o

(pf) Tempesta, tempestat tempesto tempest.o


Temporada sezono sezon.o


Temps (atmosfèric) vetero veter.o


Temps (musical) takto takt.o


Temps (no atmosfèric) tempo temp.o


Temps ha delonge de.long.e
(tr)
Temptar (induir a una acció prohibida, excitar el desig) tenti tent.i


Tenalles tenajlo tenajl.o


Tenda tendo tend.o


Tendència tendenco tendenc.o


Tendre -a (delicat, corprenedor) tenera tener.a


Tendre -a (dolç, afectuós) tenera tener.a
(tr)
Tenir havi hav.i
(tr)
Tenir (obtenir, aconseguir, treure) ricevi ricev.i
(tr)
Tenir (sostenir) teni ten.i
(tr)
Tenir audàcia auxdaci auxdac.i


Tenir confiança fidi fid.i
(tr)
Tenir cura d'infants varti vart.i
(tr)
Tenir cura d'una cosa amb amor flegi fleg.i
(tr)
Tenir cura de pasxti pasxt.i
(intr)
Tenir èxit sukcesi sukces.i
(tr)
Tenir joc (mecànica ) ludi lud.i
(intr)
Tenir la intenció de pensi pens.i
(tr)
Tenir la intenció de intenci intenc.i
(tr)
Tenir la voluntad de bonvoli bon.vol.i
(tr)
Tenir llàstima de (a priori) domagxi domagx.i
(intr)
Tenir lloc okazi okaz.i


Teoria teorio teori.o


Terme (unitat lexical unívoca, lingüística) termino termin.o


Terminar fini fin.i


Termòmetre termometro termometr.o


Terra (sòl ) planko plank.o


Terra (ts) tero ter.o


Terrassa teraso teras.o


Terrat teraso teras.o


Terregall rubo rub.o

(pf) Terreny tereno teren.o


Terreny grundo grundo


Territori teritorio teritori.o


Terror teruro terur.o


Terròs bulo bul.o
(tr) (pf) Tesar strecxi strecx.i


Test (prova, inspecció, anàlisi) testo test.o
(tr)
Testimoniar atesti atest.i


Teula tegolo tegol.o

(pf) Teulada tegmento tegment.o


Teulat tegmento tegment.o


Text (ts) teksto tekst.o


Textual lauxteksta laux.tekst.a
(tr) (pf) Tibar strecxi strecx.i
(tr)
Tibar els músculs per executar una acció svingi sving.i


Tigre tigro tigr.o


Tija (ts) tigo tig.o


Til.ler tilio tili.o


Tilburi (carruatge) kariolo kariol.o


Timbal tamburo tambur.o
(tr)
Timbrar stampi stamp.i


Timbre (marca) stampo stamp.o


Tinent (militar) leuxtenanto leuxtenant.o


Tingueu la bondat de bonvolu bon.vol.u


Tingueu la bondat de bv{bonvolu} bv.{bon.vol.u}


Tinta inko ink.o


Tintura (material) tinkturo tinktur.o


Tinya favo fav.o


Tió sxtipo sxtip.o


Tip -a sata sat.a


Tipus (model ideal, no classe ni mena) tipo tip.o


Tira strio stri.o
(tr)
Tirar jxeti jxet.i
(tr)
Tirar (disparar) pafi paf.i
(tr)
Tirar (estirar) treni tren.i
(tr)
Tirar (estirar) tiri tir.i


Tisi ftizo ftiz.o


Titella pupo pup.o


Títol titolo titol.o
(intr)
Titubejar heziti hezit.i

(f) To (humor, disposició, estat d'ànim) agordo agord.o


To (ts) tono ton.o


Toaleta tualeto tualet.o


Toaleta (Accessori de vestit) galanterio galanteri.o


Tocador buduaro buduar.o
(tr)
Tocar tusxi tusx.i
(tr) (f) Tocar trafi traf.i
(tr)
Tocar (fer sonar un instrument musical) ludi lud.i
(tr)
Tocar per fer sonar bati bat.i


Tofa (conjunt dens de coses primes que creixen juntes) tufo tuf.o


Toia (ram de flors) bukedo buked.o


Toix -a (estúpid) stulta stult.a
(tr)
Tolerar (ts) toleri toler.i


Toll flako flak.o


Tolla marcxo marcx.o


Tom (llibre) volumo volum.o


Tomaca tomato tomat.o


Tomàquet tomato tomat.o


Tomata tomato tomat.o


Tomba tombo tomb.o


Tombarella kapriolo kapriol.o


Tona (1000 kg) tuno tun.o
(intr)
Topar kolizii kolizi.i
(tr) (f) Topar (trobar) trafi traf.i
(tr)
Torcar visxi visx.i
(tr)
Tòrcer tordi tord.i


Torn turbo turb.o


Torn (temps) vico vic.o
(tr)
Tornar (convertir) turni turn.i
(intr)
Tornar-se farigxi far.igx.i
(tr)
Tornejar (amb torn) torni torn.i


Toro tauxro tauxr.o


Toro bovo bov.o


Torrada (llesca de pa torrat) toasto toast.o
(tr)
Torrar (pa, cafè) rosti rost.i


Torre turo tur.o

(pf) Torrent torento torent.o


Torró migdalkukajxo migdal.kukajx.o
o
Torró amandokukajxo amand.o.kukajx.o


Tortuga (ts) testudo testud.o
(tr)
Torturar turmenti turment.i
(intr)
Tossir tusi tus.i


Tot cxio cxi.o


Tot -a tuta tut.a


Tot (quantitat) cxiom cxi.om


Tot just jxus jxus


Tot just apenaux apenaux


Tot seguit tuj tuj


Tota mena de cxia cxi.a


Total tuta tut.a


Tothom ĉiuj ĉi.u.j

(f) Totxo -a (d'enteniment obtús) sxtipo sxtip.o


Tou tova mola mol.a
(tr)
Traçar streki strek.i
(tr)
Tractar (ts) trakti trakt.i
(intr)
Tractar sobre pritrakti pri.trakt.i


Tractat (ts) traktato traktat.o


Tractor traktoro traktor.o


Tradició (ts) tradicio tradici.o


Traducció semiautomàtica basada en l'Esperanto DLT{Dist Lingva Trad} DLT{Dist. Lingva Trad.}
(tr)
Traduir traduki traduk.i


Tràfic trafiko trafik.o

(pf) Tragèdia tragedio tragedi.o


Tràgic -a (sovint en el sentit figurat) tragika tragik.a
(tr)
Trair perfidi perfid.i


Tramada floso flos.o
(tr)
Trametre sendi send.i


Tramvia tramo tram.o


Tranquil -il.la (ts) trankvila trankvil.a


Transfèrencia bancària bankmandato bank.mandat.o


Transferència bancària (moviment de fons-cobraments i pagaments) spezo spez.o
(tr)
Transferir diners spezi spez.i
(tr)
Transferir fons gxiri gxir.i
(tr)
Transformar sxangxi sxangx.i
(tr)
Transformar turni turn.i
(intr)
Transformar-se farigxi far.igx.i


Trànsit (circulació) trafiko trafik.o


Translúcid diafana diafan.a


Trapella fripono fripon.o


Travessa interveto inter.vet.o
(intr)
Travessar per un gual vadi vad.i
(intr)
Treballar labori labor.i
(tr)
Treballar fins la perfecció ellabori el.labor.i
(tr)
Tremolar (Fer) skui sku.i
(intr)
Tremolar (ts) tremi trem.i


Tremp per escriure plumo plum.o
(tr)
Trempar (l'acer) hardi hard.i


Tren vagonaro vagon.ar.o


Tren trajno trajn.o
(tr)
Trenar plekti plekt.i


Trencadura hernio herni.o
(tr)
Trencar rompi romp.i
(tr)
Trencar frakasi frakas.i
(tr)
Trepitjar treti tret.i


Tres tri tri

(pf) Tresor trezoro trezor.o


Trespol (el terra) planko plank.o


Tret (línia del rostre) trajto trajt.o
(tr)
Treure demeti de.met.i
(tr)
Treure delasi de.las.i
(tr)
Treure depreni de.pren.i
(tr) (f) Treure tiri tir.i


Triangle triangulo tri.angul.o
(tr)
Triar elekti elekt.i


Tribu gento gent.o


Tribunal (l'òrgan i el lloc) tribunalo tribunal.o


Tricot trikoto trikot.o
(tr)
Tricotar triki trik.i
(intr)
Trincar (fer trincs) tinti tint.i


Trineu sledo sled.o


Trinxeraire huligano huligan.o


Trist -a trista trist.a


Tro (meteorològic) tondro tondr.o
(tr) (f) Trobar trafi traf.i
(tr)
Trobar (No versificar) trovi trov.i
(tr)
Trobar (trobar-se amb) renkonti renkont.i
(tr)
Trobar agradable sxati sxat.i
(intr)
Trobar-se (de salut) farti fart.i
(intr)
Trobar-se (ocupar un lloc) kusxi kusx.i
(tr)
Trocar intersxangxi inter.sxangx.i


Trompa (instrument musical) korno korn.o


Trompeta trumpeto trumpet.o


Trompitxol turbo turb.o
(intr)
Tronar tondri tondr.i


Tronc trunko trunk.o


Tronera embrazuro embrazur.o
(tr)
Trontollar (Fer) skui sku.i


Tropa trupo trup.o


Tros fragmento fragment.o


Tros peco pec.o


Tros restant de quelcom destruït o consumit stumpo stump.o
(intr)
Trotar troti trot.i


Truà fripono fripon.o
(tr)
Trucar (fer sonar) frapi frap.i


Truita (d'ous) omleto omlet.o


Truita (peix) truto trut.o

(pf) Trumfo atuto atut.o
(tr)
Truncar detrancxi de.trancx.i


Tu vi vi


Tu (sempre només com a recurs literari) ci ci


Tub (ts) tubo tub.o


Tubercle tubero tuber.o


Tuberculosi (pulmonar) ftizo ftiz.o


Tuberositat tubero tuber.o


Tuf haladzo haladz.o


Tumult tumulto tumult.o


Túnel tunelo tunel.o


Túnica robo rob.o


Turisme turismo turism.o


Turista turisto turist.o


Turmell maleolo maleol.o
(tr)
Turmentar turmenti turment.i
(tr)
Tustar frapi frap.i


Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (Organització mundial de la joventut esperantista) TEJO T.E.J.O.


Txec cxehxo cxehx.o


Txecoslovac -a (relatiu o pertanyent a Txecoslovàquia) cxehxoslovaka cxehxoslovak.a