A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


U unu unu


u (Lletra consonant de nom u, que es pronuncia u) u u


u (Lletra consonant de nom uo(diftongal), que es pronuncia u(diftongal)) ux ux


Udolar hurli hurl.i


Ui! aj! aj!


Ull okulo okul.o


Últim -a lasta last.a


Ultra ... també krom ankaux krom ... ankaux


Un unu unu


Un cop iam i.am


Un poc iom iom


Un xic iom iom


Una unu unu


Una mena de ia i.a


Una mica iom iom


Una vegada iam i.am
(tr)
Ungir sxmiri sxmir.i


Ungla ungo ung.o


Unglot hufo huf.o


Únic -a unika unik.a


Únic -a (cap altre) sola sol.a


Uniforme (vestit) uniformo uniform.o


Unió política d'estats unio uni.o
(tr)
Unir kunigi kun.ig.i

(f) Univers (Sistema d'idees) kosmo kosm.o


Universal universala universal.a


Universala Esperanto-Asocio (Associació Universal d'Esperanto) UEA U.E.A.


Universitat universitato universitat.o
(tr)
Untar sxmiri sxmir.i


Urani uranio urani.o


Urgent urgxa urgx.a
(tr)
Urgent (Ésser) (usat abs.) urgxi urgx.i


URSS USSR USSR
(tr)
Usar uzi uz.i


Útil utila util.a
(tr)
Utilitzar uzi uz.i