A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


v (Lletra consonant de nom vo, que es pronuncia v) v v


Va -vana sencela sen.cel.a


Va vana vana van.a


Vacances ferioj feri.oj


Vacant libera liber.a


Vaccí (estimulador de la formació d'anticossos) vakcino vakcin.o


Vacuna vakcino vakcin.o


Vaga striko strik.o
(intr)
Vaga (Fer) striki strik.i


Vagabund senhejmulo sen.hejm.ul.o
(intr)
Vagar vagi vag.i


Vagó vagono vagon.o


Vailet knabo knab.o


Vaixell sxipo sxip.o


València (nom de ciutat) Valencio Valenci.o


Valent -a kuragxa kuragx.a
(tr)
Valer valori valor.i


Vàlid -a valida valid.a
(tr)
Vàlid (Ésser) valori(=validi) valor.i(=valid.i)


Valisa (maleta) valizo valiz.o


Vall valo val.o


Vall rodona o ovalada baseno basen.o


Valor valoro valor.o


Valor circulant en un país valuto valut.o


Valva (anat/bot) klapo klap.o


Vanitós -osa vanta vant.a


Vapor vaporo vapor.o


Vara stango stang.o
(intr)
Variar varii vari.i


Vas glaso glas.o


Vas (en general) vazo vaz.o


Vas invertit per protegir klosxo klosx.o


Vast -a vasta vast.a


Vegada fojo foj.o


Vegetal vegetalo(=vegetajxo) vegetal.o(=veget.ajx.o)


Vegetarià -ana (relatiu al vegetarisme) vegetara vegetar.a


Veí najbaro najbar.o

(pf) Vel vualo vual.o


Vel gazo gaz.o


Vel (anatòmic) velo vel.o


Vela velo vel.o


Vellut (tèxtil) veluro velur.o


Vena (ts) vejno vejn.o
(tr)
Vèncer venki venk.i


Vençut -a (termini de pagament) matura matur.a
(tr)
Vendre vendi vend.i
(intr)
Venir veni ven.i
(intr)
Venir de deveni de.ven.i
(tr)(intr)
Venjar vengxi vengx.i

(pf) Vent vento vent.o


Ventre ventro ventr.o


Ver -a vera ver.a


Verb (gramàtica) verbo verb.o


Verd -a verda verd.a


Verdura legomo legom.o


Verga (vara prima, conjunt de vergançons) vergo verg.o

(pf) Verge virga virg.a


Verí veneno venen.o
(tr)
Verificar kontroli kontrol.i


Veritable vera ver.a


Veritablement ja ja


Verm vermo verm.o


Vermell -a rugxa rugx.a


Vermífug kontrauxverma kontraux.verm.a


Vern alno aln.o


Vernís (ceràm/cuina) glazuro glazur.o


Vers al al


Vers (literatura) verso vers.o


Versemblantment versxajne ver.sxajn.e


Vertader -a vera ver.a


Vèrtex (geomètric) vertico vertic.o


Vèrtex del cap verto vert.o


Vertical vertikalo vertikal.o


Vespa vespo vesp.o


Vespre vespero vesper.o
(tr)
Vessar (líquids, llàgrimes, llum, favors) versxi versx.i
(tr)
Vessar (sòlids) sxuti sxut.i


Vestíbul (ts) vestiblo vestibl.o


Vestidura vesto vest.o


Vestigi spuro spur.o

(pf) Vestir vesti vest.i


Vestit (Accessori de) galanterio galanteri.o


Vestit (indumentària) vesto vest.o


Vestit propi d'una nació,classe,temps,ofici,circumstància kostumo kostum.o


Vet ací jen jen


Veta strio stri.o


Veta (cinta) rubando ruband.o


Veta (ratlla, llista, via d'una roca) vejno vejn.o

(pf) Veterà -ana veterano veteran.o


Veu (ts) vocxo vocx.o
(tr)
Veure (ts) vidi vid.i


Vi vino vin.o


Via vojo voj.o


Via (de calçada, d'autopista) koridoro koridor.o


Viaducte viadukto viadukt.o
(intr)
Viatjar vojagxi vojagx.i
(intr)
Viatjar amb vehicle veturi vetur.i

(pf) Víctima viktimo viktim.o


Vida vivo viv.o


Vidre vitro vitr.o


Vidu vidvo vidv.o
(tr)
Vigilar observi observ.i


Vigorós -osa vigla vigl.a


Vila vilagxo vilagx.o


Vinagre vinagro vinagr.o


Vinassa fecxo fecx.o


Violat (color) violo viol.o


Violentar perforti per.fort.i


Violeta violo viol.o


Violí violono violon.o


Virtut virto virt.o
(tr)
Visitar viziti vizit.i


Vitamina vitamino vitamin.o


Viu viva (vivaç) vigla vigl.a


Viudo vidvo vidv.o
(intr)
Viure vivi viv.i


Vivaç vigla vigl.a
(intr) (pf) Volar flugi flug.i


Volcà vulkano vulkan.o
(tr)
Voler voli vol.i
(tr)
Voler anar voli vol.i
(intr)
Voletejar flirti flirt.i


Volta (vegada) fojo foj.o


Voltor vulturo vultur.o


Volum (geomètric) volumeno volumen.o


Volum (llibre) volumo volum.o
(tr)
Vomitar vomi vom.i
(tr) (f) Vomitar, Llançar kracxi kracx.i


Vora rando rand.o


Vora apud apud


Vora bordo bord.o


Vorera trotuaro trotuar.o


Vós vi vi


Vosaltres vi vi


Vostè vi vi


Vostès vi vi


Vot vocxo vocx.o
(intr)
Votar (per mitjà de papereta) baloti balot.i


Vuit ok ok