d d (Lletra consonant de nom do, que es pronuncia d) d
da De (quantitatiu) da
daktilo Dàctil daktil.o
daktilo Dàtil daktil.o
dalio Dàlia dali.o
damo Dama dam.o
(tr) damaghi Mal (Fer) damagh.i
(tr) damaghi Perjudicar damagh.i
damasko Domàs, damàs damask.o
(tr) dampi Amortir (una nota) damp.i
(tr) dampi Esmorteir (una nota) damp.i
Dano Danès Dan.o
(intr) danci Ballar danc.i
(intr) danci Dansar danc.i
dando Dandi dand.o
danghero Perill dangher.o
dank' al Gràcies a dank' al
(tr) danki Agrair dank.i
(tr) danki Regraciar dank.i
dato Data dat.o
dativo Datiu dativ.o
(intr) daùri Durar daùr.i
(tr) daùrigi Continuar daùr.ig.i
(tr) daùrigi Durar (Fer) daùr.ig.i
daùro Duració daùr.o
de De (relacional, possessiu) de
de Des de de
(tr) deadmoni Disuadir de.admon.i
(tr) decentri Descentrar de.centr.i
(tr) dechenigi Alliberar de.chen.ig.i
(tr) dechenigi Desencadenar de.chen.ig.i
(tr) dechenigi Deslligar de.chen.ig.i
(intr) defali Caure de.fal.i
(intr) defali Desprendre's de.fal.i
(intr) deflankighi Decantar-se de.flank.igh.i
(intr) deflankighi Desviar-se de.flank.igh.i
(tr) deformi Deformar de.form.i
(tr) deformi Malformar de.form.i
(tr) dekalkuli Deduir de.kalkul.i
(tr) dekalkuli Descomptar de.kalkul.i
(tr) dekrochi Desenganxar de.kroch.i
(tr) dekrochi Despenjar de.kroch.i
(tr) dekudri Descosir de.kudr.i
(tr) delasi Deixar caure de.las.i
(tr) delasi Treure de.las.i
delonge Fa temps de.long.e
delonge Temps ha de.long.e
(tr) demeti Treure de.met.i
(intr) demisi Dimitir de.mis.i
denove Altra vegada de.nov.e
denove De nou de.nov.e
denove Novament de.nov.e
(tr) dependi Dependre de.pend.i
(tr) depreni Restar de.pren.i
(tr) depreni Treure de.pren.i
(tr) deshargi Descarregar (armes,aparells) de.sharg.i
(tr) desharghi Descarregar (bultos,pesos) de.shargh.i
(tr) deteni Apartar de.ten.i
(tr) deteni Contenir de.ten.i
(tr) deteni Detenir de.ten.i
(intr) deteni [sin] Abstenir-se de.ten.i [sin]
(intr) deteni [sin] Moderar-se de.ten.i [sin]
(tr) detranchi Amputar de.tranch.i
(tr) detranchi Cercenar de.tranch.i
(tr) detranchi Truncar de.tranch.i
(tr) deturni Canviar de direcció de.turn.i
(tr) deturni Desviar de.turn.i
(intr) deveni Originar-se de.ven.i
(intr) deveni Procedir de.ven.i
(intr) deveni Ser originari de.ven.i
(intr) deveni Venir de de.ven.i
debato Debat debat.o
debeto Dèbit (suma dels deutes) debet.o
(intr) deci Adient (Ésser) dec.i
(intr) deci Condigne (Ésser) dec.i
Decembro Desembre Decembr.o
deci- deci- (forma prefixada que indica dècima part) deci-
(tr) decidi Acordar (prendre l'acord de) decid.i
(tr) decidi Decidir decid.i
decimala Decimal decimal.a
(pf) dechifri Deshifrar dechifr.i
(tr) dedichi Dedicar dedich.i
dedukti Deduir dedukt.i
(tr) defendi Defensar defend.i
(tr) defii Desafiar defi.i
deficito Dèficit deficit.o
definitiva Definitiu -iva definitiv.a
(intr) degeli Desgelar degel.i
(intr) degeli Desglaçar degel.i
degeneri Degenerar degener.i
degradi Degradar degrad.i
(intr) dejhori Estar de servei dejhor.i
dek Deu (10) dek
deka- Deca- (forma prefixada que indica 10 vegades més gran) deka-
dekadenco Decadència dekadenc.o
dekano Degà dekan.o
deklami Declamar deklam.i
(tr) deklari Declarar (ts) deklar.i
deklivo Declivi dekliv.o
deklivo Inclinació (pendent) dekliv.o
deklivo Pendent (inclinació ) dekliv.o
dekoracio Decoració dekoraci.o
dekreto Decret dekret.o
dekstra De dretes (política) dekstr.a
dekstra Dret -a (costat) dekstr.a
(tr) delegi Delegar deleg.i
delegacio Delegació delegaci.o
delfeno Dofí delfen.o
delikata Delicat -ada delikat.a
delikata Exquisit -ida delikat.a
delikata Fi fina (delicat -ada) delikat.a
(intr) (pf) deliri Delirar delir.i
demagogo Demagog demagog.o
(tr) demandi Demanar (preguntar) demand.i
(tr) demandi Posar qüestions demand.i
(tr) demandi Preguntar demand.i
(tr) dementi Desmentir dement.i
demokrato Demòcrata demokrat.o
(pf) demono Dimoni demon.o
demonstracio Manifestació (pels carrers) (=manifestaci.o) demonstraci.o
densa Dens -a dens.a
dento Dent dent.o
(tr) denunci Denunciar a l'autoritat denunc.i
depesho Despatx (comunicació per via ràpida ) depesh.o
(tr) deponi Dipositar depon.i
(tr) deputi Elegir diputats deput.i
des pli Tant més des pli
des(ju plides pli) Com més...tant més... des(ju pli...des pli...)
(tr) desegni Dibuixar desegn.i
deserto Darreries (plat darrer d'un àpat) desert.o
deserto Postres desert.o
(pf) despoto Dèspota (un) despot.o
(tr) destini Destinar destin.i
detala Detallat -ada detal.a
detalo Detall detal.o
(tr) determini Determinar determin.i
(tr) (pf) detrui Destruir detru.i
(tr) devi Haver de dev.i
(tr) devigi Obligar dev.ig.i
(tr) devontigi Obligar per promesa dev.ont.ig.i
(intr) devontigi[sin] Obligar-se per promesa dev.ont.ig.i[sin]
devizo Divisa (lit/finances) deviz.o
dezerto Desert dezert.o
(tr) deziri Desitjar dezir.i
dio Déu di.o
diablo Diable diabl.o
diafana Diàfan -a diafan.a
diafana Translúcid diafan.a
diafragmo Diafragma diafragm.o
diagnozo Diagnosi diagnoz.o
dialekto Dialecte dialekt.o
dialogo Diàleg dialog.o
diamanto Diamant diamant.o
diametro Diàmetre diametr.o
dianto Clavell diant.o
diapazono Diapasó diapazon.o
dibochi Disbauxar diboch.i
didelfo Didèlfid (~cangur) didelf.o
dieto Dieta (alimentació ) diet.o
(tr) difekti Deteriorar difekt.i
(tr) difekti Espatllar difekt.i
(tr) difekti Malbé (Fer) difekt.i
(tr) (f) difekti Perjudicar difekt.i
(intr) diferenci Diferenciar-se diferenc.i
(intr) diferenci Diferent (Ésser) diferenc.i
(intr) diferenci Diferir (intr) diferenc.i
(tr) difini Definir difin.i
difterio Diftèria difteri.o
(tr) (pf) digesti Digerir digest.i
dika Gruixut -uda dik.a
(tr) dikti Dictar dikt.i
dilemo Dilema dilem.o
diletanto Diletant diletant.o
diligenta Diligent diligent.a
(pf) diluvo Diluvi diluv.o
dimancho Diumenge dimanch.o
dimensio Dimensió dimensi.o
dinamiko Dinàmica (ciència) dinamik.o
dinaro Dinar (moneda) dinar.o
diplomo Diploma diplom.o
diplomato Diplomàtic diplomat.o
(tr) diri Dir (ts) dir.i
(tr) direkti Dirigir direkt.i
direkto Direcció direkt.o
direktivo Directriu a seguir direktiv.o
direktivo Línia a seguir direktiv.o
direktivo Norma direktiv.o
direktoro Director direktor.o
direktrico Directriu (geom.) direktric.o
(px) dis- (indica dispersió, desunió, separació) dis-
(intr) disvolv[igh]i Desenvolupar-se dis.volv.[igh.]i
(tr) disvolvi Desenvolupar dis.volv.i
disciplino Disciplina disciplin.o
dischiplo Deixeble dischipl.o
disko Disc disk.o
diskonti Descomptar (banca) diskont.i
diskriminacio Discriminació diskriminaci.o
(intr) diskuti Discutir diskut.i
(tr)(intr) disponi Disposar dispon.i
(tr) disputi Barallar-se verbalment disput.i
(tr) disputi Disputar (intr) disput.i
distanco Distància distanc.o
distili Destilar distil.i
(tr) distingi Distingir (ts) disting.i
(tr) distri Distreure (l'atenció ) distr.i
(tr) distribui Distribuir distribu.i
(pf) ditirambo Ditirambe ditiramb.o
divano Divan divan.o
(tr) diveni Endevinar (descobrir) diven.i
diversa Divers -a divers.a
(tr) dividi Dividir divid.i
(tr) dividi Partir (dividir) divid.i
divizio Divisió (milit/bot) divizi.o
DLT{Dist Lingva Trad} Traducció semiautomàtica basada en l'Esperanto DLT{Dist. Lingva Trad.}
do Doncs do
docento Docent universitari (un) (no professor) docent.o
dogo Buldog (gos) dog.o
dogano Duana (administració , impost) dogan.o
dogho Dù dogh.o
doko Dàrsena dok.o
doko Dic dok.o
doko Doc dok.o
doktoro Doctor doktor.o
doktrino Doctrina doktrin.o
dokumento Document dokument.o
dolaro Dòlar dolar.o
dolcha Dolç -a dolch.a
(tr) dolori Dolor (Fer) dolor.i
(tr) dolori Mal (dolor) (Fer) dolor.i
(tr) dolori Produir dolor dolor.i
doloro Dolor dolor.o
doloro Mal (dolor) dolor.o
domo Casa dom.o
(tr) domaghi Doldre (a priori) domagh.i
(tr) domaghi Intentar d'evitar un mal, una pèrdua domagh.i
(tr) domaghi Mirar d'estalviar un mal, una pèrdua domagh.i
(tr) domaghi Recar (a priori) domagh.i
(tr) domaghi Saber greu (a priori) domagh.i
(tr) domaghi Témer un mal, una pèrdua domagh.i
(tr) domaghi Tenir llàstima de (a priori) domagh.i
domagho Greu (a priori) domagh.o
domagho Llàstima (a priori) domagh.o
domagho Pena domagh.o
domeno Dominó (disfressa) domen.o
domeno Dòmino (joc) domen.o
(tr) doni Donar don.i
dono Do (cosa donada, qualitat natural) don.o
(tr) donaci Regalar (fer un regal, un present) donac.i
(tr) dorloti Amanyagar dorlot.i
(tr) dorloti Aviciar dorlot.i
(intr) dormi Dormir dorm.i
(pf) dorno Espina (punxa) dorn.o
(pf) dorno Punxa (espina) dorn.o
dorso Dors dors.o
dorso Esquena dors.o
dosiero Dossier dosier.o
(tr) (pf) doti Dotar dot.i
(pf) doto Dot dot.o
(pf) dozo Dosi doz.o
drako Drac drak.o
(pf) dramo Drama dram.o
drapo Drap (teixit de llana per a vestits) drap.o
drapo Teixit de llana per a vestits drap.o
(pf) drapiri Endomassar/Arranjar els plecs d'un vestit drapir.i
(pf) drashi Apallissar drash.i
(pf) drashi Batre drash.i
drato Fil metàl.lic drat.o
drato Filferro drat.o
(tr) dresi Domar dres.i
(tr) dresi Ensinistrar animals dres.i
(intr) drinki Beure begudes alcohòliques amb excés drink.i
d-ro {doktoro} Doctor d-ro {doktor.o}
(intr) (f) droni Desaparèixer dron.i
(intr) (f) droni Immergir-se dron.i
(intr) droni Negar-se (asfixiar-se per immersió) dron.i
(intr) droni Ofegar-se dron.i
(intr) (f) droni Ofegar-se en coses (colgar-se) dron.i
(intr) droni Perir per naufragi dron.i
(intr) (f) droni Restar aclaparat per feina, problemes, etc. dron.i
(intr) (f) droni Submergir-se dron.i
du Dos dues du
(intr) dubi Dubtar dub.i
dum Durant dum
dum Mentre dum
dume Mentrestant dum.e
(tr) dungi Contractar dung.i
(tr) dungi Llogar (un treballador) dung.i
dura Dur -a dur.a
duro Duro dur.o
dusho Dutxa dush.o