e e (lletra vocal de nom e, que es pronuncia e) e
e (-en) (terminació del adverbis derivats de lloc, manera i temps) e (-en)
easto = eosto Est east.o = eost.o
ebena Pla plana eben.a
(sx) ebl (indica possibilitat passiva) ebl.
ebleco Possibilitat ebl.ec.o
ebono Banús ebon.o
(pf) ebria Ebri èbria ebri.a
(pf) ebria Embriac -aga ebri.a
ebriighi Emborratxar-se ebri.igh.i
ebriighi Embriagar-se ebri.igh.i
eburo Ivori ebur.o
eburo Marfil ebur.o
(sx) ec (indica la idea abstracta de qualitat o estat) ec.
ech Àdhuc ech
ech Fins i tot ech
edifi Exemple (Donar bon) edif.i
edro Cara (geom) edr.o
(tr) eduki Cultivar plantes eduk.i
(tr) eduki Domesticar eduk.i
(tr) eduki Educar eduk.i
edzo Espòs edz.o
edzo Marit edz.o
efekto Efecte (forta impressió ) efekt.o
efektiva Efectiu -iva (real i veritable, no imaginari) efektiv.a
efemera Efímer -a efemer.a
(intr) efiki Efecte (Fer) efik.i
(intr) efiki Efectiu (Ésser) efik.i
(intr) efiki Eficaç (Ésser) efik.i
(intr) efiki Influir (sobre) efik.i
(sx) eg (indica l'augmentatiu, l'alt grau) eg.
egala Igual egal.a
egido Ègida egid.o
egoisto Egoista ego.ist.o
egho Aresta egh.o
ehho Eco ehh.o
(sx) ej (indica lloc o local adequat per a) ej.
(px) ek- (indica acció momentània i sobtada) ek-
(px) ek- (indica començ d'una acció) ek-
ekde Des que ek.de
(tr) ekipi Equipar ekip.i
eklektika Eclèctic -a eklektik.a
eklezio Esglèsia eklezi.o
eklogo Ègloga eklog.o
ekologo Ecòleg ekolog.o
ekonomio Economia (ordre,estalvi,situació ) ekonomi.o
ekonomiko Economia (ciència ) ekonomik.o
ekrano Pantalla ekran.o
ekrano Paravent ekran.o
(px) eks- Ex- (indica cessament de professió, títol, etc.) eks-
Ekscelenco Excel.lència Ekscelenc.o
(tr) eksciti Excitar ekscit.i
ekskluziva exclusiu -iva ekskluziv.a
(intr) ekskursi Anar d'excursió ekskurs.i
(intr) ekskursi Excursions (Fer) ekskurs.i
ekskurso Excursió ekskurs.o
(tr) ekspedi Expedir (trametre a una destinació) eksped.i
eksperimento Experiment eksperiment.o
(tr) ekspliki Explicar (fer comprendre, exposar) eksplik.i
(intr) (pf) eksplodi Esclatar eksplod.i
(intr) (pf) eksplodi Explotar (fer explosió) eksplod.i
(tr) ekspluati Explotar (treure profit de) ekspluat.i
(tr) eksporti Exportar eksport.i
ekspozicio Exposició ekspozici.o
ekspreso Correu especial ekspres.o
ekspreso Emissari ekspres.o
ekspreso Exprés (tren) ekspres.o
(pf) ekstazo Èxtàsi ekstaz.o
ekster A l'exterior de ekster
ekster Fora de ekster
ekstera Exterior ekster.a
eksterlanda Estranger ekster.land.a
eksternorma Anormal ekster.norm.a
eksterordinara Extraordinari ekster.ordinar.a
ekstra Extra ekstr.a
ekstrakto Extracte ekstrakt.o
ekstrakto Extret ekstrakt.o
ekstrema Exstrem -a ekstrem.a
ekvacio Equació ekvaci.o
ekvatoro Equador geogràfic ekvator.o
(pf) ekvilibro Equilibri ekvilibr.o
ekvivalento Equivalent ekvivalent.o
ekzakta Exacte -a ekzakt.a
(tr) ekzameni Examinar ekzamen.i
ekzegezo Exègesi ekzegez.o
(tr) ekzekuti Executar (un condemnat a pena de mort) ekzekut.i
ekzemo Èczema ekzem.o
ekzemplo Exemple ekzempl.o
ekzemplero Exemplar ekzempler.o
(tr) ekzerci Exercitar ekzerc.i
ekzilo Exili ekzil.o
(intr) ekzisti Existir ekzist.i
(intr) ekzisti Haver-hi ekzist.i
el De, d'entre, de dins (procedència material o local) el
(tr) elacheti Redimir el.achet.i
(tr) elalmozi Guanyar mendicant el.almoz.i
(tr) elartikigi Desarticular el.artik.ig.i
(intr) elbruli Consumir-se el.brul.i
(tr) elcentrigi Descentrar el.centr.ig.i
(tr) elchenigi Desencadenar el.chen.ig.i
(tr) elcherpi Esgotar el.cherp.i
(tr) eldevigi Exacció (Fer) el.dev.ig.i
(tr) eldevigi Extorsió (Fer) el.dev.ig.i
(tr) eldoni Editar el.don.i
(tr) eldoni Lliurar sense reserves el.don.i
(tr) elfroti Desgastar el.frot.i
(tr) elhejmigi Desnonar el.hejm.ig.i
(tr) elingigi Desenvainar el.ing.ig.i
(intr) eliri Sortir el.ir.i
(intr) eljheti Ejacular el.jhet.i
(tr) eljheti Llençar el.jhet.i
(tr) elkalkuli Determinar per càlcul el.kalkul.i
(tr) elkovi Acabar la covada el.kov.i
(tr) elkrei Procrear el.kre.i
(intr) elkreski Sortir una excrecència el.kresk.i
(tr) ellabori Acabar el.labor.i
(tr) ellabori Elaborar el.labor.i
(tr) ellabori Enllestir el.labor.i
(tr) ellabori Rematar el.labor.i
(tr) ellabori Treballar fins la perfecció el.labor.i
(tr) ellasi Deixar sortir el.las.i
(tr) ellerni Aprendre del tot el.lern.i
(intr) ellitighi Llevar-se el.lit.igh.i
(tr) elmeti Exhibir el.met.i
(tr) elmeti Exposar el.met.i
(tr) elmeti Presentar el.met.i
(intr) elmigri Emigrar el.migr.i
(tr) elmortigi Exterminar el.mort.ig.i
(intr) elovighi Sortir de l'ou el.ov.igh.i
(tr) elpagi Saldar un deute el.pag.i
(tr) elparoli Pronunciar el.parol.i
elparolo Mena de parla el.parol.o
elparolo Pronunciació determinada el.parol.o
(tr) elpeli Expulsar el.pel.i
(tr) elpensi Discòrrer el.pens.i
(tr) elpensi Inventar el.pens.i
(tr) elporti Aguantar fins al final el.port.i
(tr) elpremi Exprèmer el.prem.i
(tr) elpreni Arrebatar el.pren.i
(tr) elproprigi Expropiar el.propr.ig.i
(tr) elrabi Saquejar el.rab.i
elrandajho Rebaba el.rand.ajh.o
(intr) elrelighi Descarrilar el.rel.igh.i
elrevigho Desengany el.rev.igh.o
elrevigho Desilusió el.rev.igh.o
(tr) elsekigi Eixugar el.sek.ig.i
(tr) elsendi Emetre el.send.i
(tr) elsendi Enviar d'algun lloc el.send.i
(tr) elspezi Desembolsar el.spez.i
(tr) elspezi Gastar el.spez.i
(tr) elspiri Respirar el.spir.i
(intr) elstari Sobresortir el.star.i
(tr) elshviti Exudar el.shvit.i
eltemajho Digressió el.tem.ajh.o
(intr) eltemighi Digressió (Fer una) el.tem.igh.i
(tr) elteni Aguantar fins al final el.ten.i
(intr) elterighi Desenterrar el.ter.igh.i
(tr) eltiri Arrancar el.tir.i
(tr) eltondi Tallar a ran el.tond.i
(intr) eltrakighi Descarrilar el.trak.igh.i
(tr) eltranchi Tallar el.tranch.i
(tr) eltrinki Esgotar el.trink.i
(tr) eltrovi Descobrir el.trov.i
(intr) elturni sin Sortir del pas el.turn.i sin
(intr) elturnighi Sortir-se'n el.turn.igh.i
(tr) eluzi Destroçar per l'ús el.uz.i
(intr) elveturi Sortir o baixar d'un vehicle el.vetur.i
elvivinta Decrèpit el.viv.int.a
(intr) elvojighi Descarriar-se el.voj.igh.i
(intr) elvojighi Desviar-se el.voj.igh.i
(tr) elvoki Evocar el.vok.i
(pf) elasta Elàstic , -a elast.a
elefanto Elefant elefant.o
eleganta Elegant elegant.a
(tr) elekti Elegir elekt.i
(tr) elekti Triar elekt.i
elekto Elecció elekt.o
elektro Electricitat elektr.o
elektroniko Electrònica elektronik.o
elemento Element element.o
elimini Eliminar elimin.i
elipso El.lipsi elips.o
elisio Elisió elisi.o
Elizeo Elisi Elize.o
(pf) elokventa Eloqüent elokvent.a
elp {elparolu} pronuncieu elp. {el.parol.u}
(sx) em (indica tendència, inclinació o possibilitat de fer alguna cosa) em.
emajlo Esmalt emajl.o
embaraso Confusió embaras.o
embaraso Embaràs (dificultat) embaras.o
embrazuro Espitllera embrazur.o
embrazuro Tronera embrazur.o
(pf) embrio Embrió embri.o
(pf) embusko Emboscada embusk.o
emerito Jubilat emerit.o
emfazo Èmfasi emfaz.o
eminenco Eminència (ts) eminenc.o
eminenta Eminent eminent.a
(tr) emocii Emocionar emoci.i
emocio Emoció emoci.o
en (terminació dels advervis de lloc que indiquen moviment) en
en Dins de en
en En en
(intr) enamighi Enamorar-se en.am.igh.i
(intr) enflari Aspirar amb força pel nas en.flar.i
(tr) enfokusigi Enfocar en.fokus.ig.i
(intr) enhavighi Encabir-se en.hav.igh.i
enhavo Contingut en.hav.o
(tr) eningigi Envainar en.ing.ig.i
(intr) eniri Entrar (cap allà) en.ir.i
(tr) enkalkuli Incloure en compte en.kalkul.i
enkonduko Introducció en.konduk.o
enkonduko Preàmbul en.konduk.o
enkonduko Pròleg en.konduk.o
(tr) enlasi Deixar entrar en.las.i
(intr) enlitighi Posar-se al llit en.lit.igh.i
(intr) enmigri Immigrar en.migr.i
(intr) enprofundighi Enfonsar-se en.profund.igh.i
(tr) enreligi Encarrilar en.rel.ig.i
(intr) enspaci Ocupar espai en.spac.i
(tr) enspezi Cobrar en.spez.i
(tr) enspezi Emborsar en.spez.i
(tr) enspezi Ingressar diners en.spez.i
(tr) enteni Contenir en.ten.i
(tr) enterigi Enterrar en.ter.ig.i
(tr) entombigi Sepultar en.tomb.ig.i
entrudulo Impertinent en.trud.ul.o
entrudulo Intrús en.trud.ul.o
(intr) enveni Entrar (cap ací) en.ven.i
enciklopedio Enciclopèdia enciklopedi.o
(sx) end (indica obligació passiva: que cal, que ha d'ésser; far.end.a = que cal (s'ha de) fer) end.
energio Energia energi.o
(pf) enigmo Enigma enigm.o
(tr) enketi Enquerir enket.i
(tr) enketi Esbrinar enket.i
(tr) enketi Indagar enket.i
(tr) enketi Inquirir enket.i
(tr) enketi Investigar enket.i
enketo Enquesta enket.o
enketo Investigació enket.o
(tr) entrepreni Emprendre entrepren.i
entuziasmo Entusiasme entuziasm.o
(intr) enui Avorrir-se enu.i
(intr) enui Fastiguejar-se enu.i
(tr) envii Envejar envi.i
eosto = easto Est eost.o = east.o
eparhh(k)io Diocèsi grega eparhh(k)i.o
epidemio Epidèmia epidemi.o
epidermo Epidermis epiderm.o
epitafo Epitaf.i epitaf.o
epizodo Episodi epizod.o
epoko Època epok.o
epoleto Galó epolet.o
epoleto Xarretera epolet.o
epopeo Epopeia epope.o
eposo Poesia narrativa epos.o
(sx) er (indica un dels elements constituents d'un tot) er.
(intr) erari Equivocar-se erar.i
(intr) erari Errar erar.i
eriko Bruc erik.o
erinaco Eriçó erinac.o
ermeno Ermini ermen.o
(pf) ermito Ermità ermit.o
erotika Eròtic -ca erotik.a
(pf) erpi Rasclar (la terra) erp.i
(tr) escepti Exceptuar escept.i
eseo Assaig literari ese.o
esenco Essència esenc.o
eskadro Esquadra (de vaixells o avions) eskadr.o
eskalo Carrera (en el teixit de malla (mitges, etc.)) eskal.o
eskalo Escala de mà eskal.o
(tr) (f) eskapi Defugir eskap.i
(tr) (f) eskapi Eludir eskap.i
(tr) (f) eskapi Evadir eskap.i
(intr) (pf) eskapi Evadir-se eskap.i
(intr) eskapi Fer-se escàpol eskap.i
Eskimo Esquimal Eskim.o
(tr) esperi Esperançar esper.i
(tr) esperi Esperar (tenir esperança) esper.i
(tr) esplori Examinar (analitzar) esplor.i
(tr) esplori Explorar esplor.i
(tr) esplori Indagar esplor.i
(tr) esprimi Expressar esprim.i
(intr) esti Ésser est.i
(intr) esti Estar est.i
(intr) esti Haver-hi est.i
(intr) esti Ser est.i
(tr) estigi Instituir est.ig.i
(tr) estigi Ocasionar est.ig.i
estonteco(=futuro) Futur (gram) est.ont.ec.o(=futur.o)
(tr) establi Establir establ.i
(tr) estimi Cartenir estim.i
(tr) estimi Prear algú estim.i
(tr) (pf) estingi Apagar (foc,llum,(f)ardor,(f)excitació,calç) esting.i
(tr) estingi Extingir (apagar) esting.i
(sx) estr (indica cap, director) estr.
estraro Junta directiva estr.ar.o
estrado(=podio) Estrada estrad.o(=podi.o)
estrado(=podio) Podi estrad.o(=podi.o)
eshafodo Cadafal eshafod.o
eshafodo Patíbul eshafod.o
(sx) et (indica el diminutiu (de grandària o intensitat)) et.
etagho Estrat (geologia) etagh.o
etagho Pis etagh.o
etagho Planta d'habitatge etagh.o
etapo Etapa etap.o
etapo Reraguarda etap.o
etato Estat (estadística , situació) etat.o
(tr) (f) etendi Ampliar etend.i
(tr) etendi Escampar (estendre) etend.i
(tr) etendi Estendre etend.i
(tr) etendi Estirar (estendre) etend.i
etero Èter (cel,espai/quím.) eter.o
eterna Etern -a etern.a
etiko Ètica etik.o
etikedo Etiqueta (targeta indicativa) etiked.o
etiketo Etiqueta (ts) etiket.o
Etiopo Etíop Etiop.o
eùnuko Eunuc eùnuk.o
Eùropo Europa Eùrop.o
Eùsko Èuscar Eùsk.o
evento Esdeveniment event.o
evento Fet event.o
evento Succés (fet) event.o
eventuala Eventual eventual.a
evidenta Evident evident.a
(tr) eviti Evitar evit.i
(intr) evolui Desenvolupar-se evolu.i
(intr) evolui Evolucionar evolu.i
evolulando País desenvolupat o en desenvolupament evolu.land.o
ezofago Esòfag ezofag.o
ezoko Lluç de riu ezok.o