i             (terminació de l'infinitiu)                                      i              i             i (Lletra vocal de nom i, que es pronuncia i)                             i
(sx) i(o) (serveix per a formar noms de països i de noms de ciències i tècniques) i.(o)
ia Alguna mena de i.a
ia Una mena de i.a
iafoje En algunes ocasions definides i.a.foj.e
ial Per alguna causa o raó i.al
iam Algun dia i.am
iam Alguna vegada i.am
iam En algun temps i.am
iam Un cop i.am
iam Una vegada i.am
io Alguna cosa i.o
io Quelcom i.o
ibiso Ibis ibis.o
(sx) id (indica fill, descendent, cria, allò que surt d'una planta) id.
ideo Idea ide.o
idealo Ideal ideal.o
identa Idèntic -a ident.a
(pf) idilio Idil.li idili.o
(pf) idolo Ídol idol.o
ie En algun lloc ie
iel D'alguna manera iel
ies D'algú ies
(sx) ig (significa convertir en, fer (davant d'infinitiu) ig.
(tr) ignori Ignorar intencionadament ignor.i
(sx) igh (significa esdevenir) igh.
ihhtiokolo Cola de peix ihhtiokol.o
ihhtiokolo Ictiocol.la ihhtiokol.o
(sx) il (indica l'instrument expressat per l'arrel) il.
ilekso Grèvol (boix) ileks.o
ili Ells elles ili
ilumini Adornar amb llums ilumin.i
ilumini Il.luminar ilumin.i
(tr) ilustri Il.lustrar ilustr.i
(tr) imagi Imaginar imag.i
(tr) imiti Imitar imit.i
imperio Imperi imperi.o
imperialo Imperial (d'un tramvia o autobús) imperial.o
impertinenta Impertinent impertinent.a
(intr) impeti Abalançar-se impet.i
(intr) impeti Abrivar-se impet.i
impeto Ímpetu impet.o
(tr) impliki Embolicar (embullar) implik.i
(tr) impliki Embrollar implik.i
(tr) impliki Embullar implik.i
(tr) (f) impliki Enredar (embullar) implik.i
imponi Imposar (Subjugar) impon.i
(tr) importi Importar (comprar a l'estranger) import.i
imposto Impost impost.o
impotenta Impotent (sexual) impotent.a
impreso Impressió (acció i efecte d'impressionar) impres.o
impresario Empresari (d'espectacles) impresari.o
impulso Impuls impuls.o
imuna Immune imun.a
(sx) in (indica el sexe femení) in.
(tr) inaùguri Inaugurar inaùgur.i
(pf) incenso Encens incens.o
(tr) inciti Incitar incit.i
(sx) ind (significa digne d'ésser) ind.
indekso Índex (ts) indeks.o
indio Indi (metall) indi.o
indiferenta Indiferent indiferent.a
(intr) indigni Indignar-se indign.i
indigheno Indigena indighen.o
(tr) indiki Assenyalar indik.i
(tr) indiki Indicar indik.i
individuo Individu individu.o
indukti Induir (electr./filos) indukt.i
(tr) indulgi Benèvol -a amb (Ésser) indulg.i
(tr) indulgi Indulgent amb (Ésser) indulg.i
indulgenco Indulgència (catol) indulgenc.o
industrio Indústria industri.o
(pf) inerta Inert -a inert.a
infano Criatura infan.o
infano Infant infan.o
infano Nen -a infan.o
(tr) infekti Infectar infekt.i
(pf) infero Infern infer.o
inflacio Inflació econòmica inflaci.o
inflamo Inflamació inflam.o
(tr) influi Influir influ.i
(tr) informi Informar inform.i
infuzi Infusió (Fer una) infuz.i
(sx) ing (indica l'objecte en el qual s'introdueix parcialment alguna cosa) ing.
ingveno Engonal ingven.o
ingheniero Enginyer inghenier.o
(tr) iniciati Iniciar (tenir la iniciativa) iniciat.i
(tr) injekti Injectar injekt.i
inko Tinta ink.o
inklina Afeccionat inklin.a
inklina Enclí -ina inklin.a
inklina Inclinat -ada (propens) inklin.a
inklina Procliu inklin.a
inklina Propens inklin.a
inkluziva Inclusiu -iva inkluziv.a
inkrusti Incrstar inkrust.i
inkubo(=inkubsongho) Íncub, íncube inkub.o(=inkub.songh.o)
inkubo(=inkubsongho) Malson inkub.o(=inkub.songh.o)
(pf) inkvizicio Inquisició inkvizici.o
inkvizitoro Inquisidor inkvizitor.o
(pf) inokuli Inocular inokul.i
insekto Insecte insekt.o
(intr) insidi Insidiar insid.i
insigno Insígnia insign.o
(intr) insisti Insistir insist.i
inspekti Inspeccionar inspekt.i
inspektoro Inspector inspektor.o
(tr) inspiri Inspirar (psíquicament ) inspir.i
(tr) instali Instal.lar instal.i
instanco Instància (grau jurisdiccional, no el document) instanc.o
(tr) instigi Instigar instig.i
instinkto Instint instinkt.o
instituto Institut (escola superior,corporació científica o artística) institut.o
(tr) instrui Ensenyar (instruir) instru.i
(tr) instrui Instruir instru.i
instrukcio Instrucció (ordres i explicacions) instrukci.o
instrumento Instrument instrument.o
insulo Illa insul.o
(intr) insulti Expresar el mal humor amb paraules crues. insult.i
(tr) insulti Insultar insult.i
(sx) int (indica el participi passat actiu) int.
intelekto Intel.lecte intelekt.o
inteligenta Intel.ligent inteligent.a
(tr) intenci Tenir la intenció de intenc.i
intensa Intens -a intens.a
inter Entre inter
interakto Entreacte inter.akt.o
intergrimpo Ramonage inter.grimp.o
interkrutejo Congost inter.krut.ej.o
interkrutejo Gorja inter.krut.ej.o
intermangheto Lunch inter.mangh.et.o
intermangheto Piscolabis inter.mangh.et.o
(tr) interrompi Interrompre inter.romp.i
interspaco Interstici inter.spac.o
(tr) intershanghi Intercanviar inter.shangh.i
(tr) intershanghi Permutar inter.shangh.i
(tr) intershanghi Trocar inter.shangh.i
intertempe Mentrestant inter.temp.e
intertempo Interval inter.temp.o
(intr) interveni Intervenir inter.ven.i
interveto Quiniela inter.vet.o
interveto Travessa inter.vet.o
intervidigho Entrevista inter.vid.igh.o
(tr) interesi Importar (suscitar interès) interes.i
(tr) interesi Interessar (suscitar interès) interes.i
intereso Interès (no financer) interes.o
interezo Interès econòmic interez.o
intermiti Intermitent (Ésser) intermit.i
intermiti Interrompre's periòdicament intermit.i
intermiti Irregular (Ésser) intermit.i
interna Interior (a dins) intern.a
interna Intern -a (a dins) intern.a
(tr) interpelacii Interpel.lar interpelaci.i
interpelacio Interpel.lació interpelaci.o
(tr) interpreti Interpretar (ts) interpret.i
interpunkcio Puntuació/cadascun dels signes de p. interpunkci.o
intervjuo Interviu intervju.o
intesto Budell intest.o
intesto Intestí intest.o
intima Íntim -a (ts) intim.a
intrigi Intrigar (maquinar, tramar) intrig.i
(tr) (pf) inundi Inundar inund.i
(tr) (pf) invadi Envair invad.i
invalido Invàlid invalid.o
(tr) inventi Inventar invent.i
inversa Invers -a (ts) invers.a
(tr) inviti Convidar invit.i
(tr) inviti Invitar invit.i
iom Un poc iom
iom Un xic iom
iom Una mica iom
(intr) iri Anar ir.i
irido Lliri irid.o
iriso Iris (de l'ull) iris.o
ironio Ironia ironi.o
is (terminació del pretèrit actiu d'indicatiu) is
(sx) ism (significa doctrina, sistema, moviment, manera de pensar o fer habitual) ism.
(sx) ist (significa el professional, l'home d'ofici i també l'afeccionat que s'hi lliura amb passió/l'adepte d'uist.
istmo(=terkolo) Istme istm.o(=ter.kol.o)
(sx) it (indica participi passat passiu) it.
Italo Italià Ital.o
iu Algú iu
iu Algun iu
iu Alguna iu
iufoje En algunes ocasions esporàdiques iu.foj.e
(tr) izoli Aïllar izol.i
(tr) izoli Isolar izol.i