k             k (lletra consonant de nom ko, que es pronuncia k)                           k
ka{kaj aliaj} I d'altres k.a.{kaj alia.j}
ks{kaj simile} I semblantment k.s.{kaj simil.e}
kabo Cap (geogrÓfic) kab.o
(pf) kabalo CÓbala kabal.o
kabano Cabana kaban.o
kabineto Gabinet (ts) kabinet.o
kablo Cable kabl.o
kabrioleto CabriolÚ kabriolet.o
kacho Farinetes kach.o
(f) kacho Gas˛fia kach.o
(f) kacho Menjussa kach.o
kadavro CadÓver kadavr.o
(pf) kadenco CadŔncia kadenc.o
kadro Bastiment de fusta kadr.o
kadro Marc (armadura, circumscripciˇ) kadr.o
kadro Quadre kadr.o
kaduka Caduc -a kaduk.a
kafo CafŔ kaf.o
kaftano CaftÓ kaftan.o
kagho GÓbia kagh.o
kahelo Rajola kahel.o
kaj I kaj
kajo Andana kaj.o
kajo Moll kaj.o
kajero Fascicle kajer.o
kajero Llibreta kajer.o
kajero Quadern kajer.o
kajuto Cabina (de nau: vaixell, aviˇ, aeronau) kajut.o
kakao Cacau (gra, beguda) kaka.o
kakto Cactus kakt.o
kalo Call (durÝcia) kal.o
kalandri Calandrar kalandr.i
kalcio Calci kalci.o
kaldrono Caldera kaldron.o
kalendaro Calendari kalendar.o
kalesho Calessa kalesh.o
kalesho Carrossa kalesh.o
kalfatri Calafatar kalfatr.i
kalio Potassi kali.o
kalibro Calibre kalibr.o
kalifo Calif.a kalif.o
kaliko Calze (ts) kalik.o
kalikoto Indiana (teixit) kalikot.o
kalko Calš kalk.o
kalkano Talˇ (del peu) kalkan.o
kalkanumo Talˇ (de la sabata) kalkan.um.o
(tr)(intr) kalkuli Calcular kalkul.i
(tr)(intr) kalkuli Comptar kalkul.i
kalsono Calces de dona kalson.o
kalsono Calšotets kalson.o
(tr) kalumnii Calumniar kalumni.i
(pf) kalva Calb -a kalv.a
kamarado Camarada kamarad.o
kambio Lletra de canvi kambi.o
kameo Camafeu kame.o
kamelo Camell kamel.o
kameno Forn d'obra kamen.o
kameno Llar de foc kamen.o
kameno Xemeneia kamen.o
kamero Cambra (foto) kamer.o
kamero Cambra (sense finestres) kamer.o
kamero Cambra de combustiˇ (motor) kamer.o
kamero Gabinet negre kamer.o
kamerao Cambra (tv,cinema) kamera.o
kamerao Camera kamera.o
kamforo CÓmfora kamfor.o
kamiono Camiˇ kamion.o
kamizolo Armilla amb mÓnigues kamizol.o
kamizolo Casaca fina kamizol.o
kamizolo Gipˇ kamizol.o
kamomilo Camamilla kamomil.o
(pf) kampo Camp kamp.o
kano Canya kan.o
kanabo CÓnem (planta) kanab.o
kanabeno Passarell kanaben.o
kanajlo Canalla, (un) (malvat) kanajl.o
(pf) kanalo Canal kanal.o
kanapo CanapŔ kanap.o
kanario Canari kanari.o
kancero CÓncer kancer.o
kandelo Candela kandel.o
kandelo Espelma kandel.o
kandidato Candidat kandidat.o
kanguruo Cangur kanguru.o
kankro Cranc de riu kankr.o
kanono Canˇ kanon.o
kanono CÓnon (eclesiÓstic, musical) kanon.o
kanoniko Canonge kanonik.o
kanoto Canoa (de plaer) kanot.o
(tr)(intr) kanti Cantar kant.i
kantono Cantˇ (departament) kanton.o
kantoro Xantre (cantor relig.) kantor.o
kanuo Canoa Ýndia kanu.o
kanuo Canot esportiu kanu.o
(pf) kanvaso CanemÓs kanvas.o
kanzono Canšˇ kanzon.o
kapo Cap kap.o
kapabla Apte kapabl.a
kapabla Capaš kapabl.a
kapelo Capella (ts) kapel.o
kapitalo Capital kapital.o
kapitano CapitÓ kapitan.o
kapitelo Capitell kapitel.o
(pf) kapitulaci Capitular kapitulac.i
(pf) kapono Capˇ kapon.o
kaporo TÓpera kapor.o
kaporalo Caporal kaporal.o
kapro Boc kapr.o
kapro Cabrˇ (boc) kapr.o
kapro (kaprino) Cabra kapr.o (kapr.in.o)
kapreolo Cabirol kapreol.o
kaprica Capriciˇs -osa, kapric.a
kaprica Capritxˇs -osa, kapric.a
kaprico Caprici kapric.o
kaprico Capritx kapric.o
kapriolo Cabriola kapriol.o
kapriolo Tombarella kapriol.o
(tr) kapti Agafar kapt.i
(tr) kapti Atrapar kapt.i
(tr) kapti Captar un senyal kapt.i
(tr) kapti Captivar kapt.i
(tr) kapti Capturar kapt.i
(tr) kapti Copsar kapt.i
kapuceno CaputxÝ (un) kapucen.o
kapucho Capota d'auto kapuch.o
kapucho Caputxa kapuch.o
kapucho Caputxˇ mecÓnic c˛nic kapuch.o
kara Car -a (economia) kar.a
kara Car -a (estimaciˇ ) kar.a
kara Estimat -ada kar.a
karabeno Carrabina karaben.o
karafo Ampolla de taula per a aigua o vi karaf.o
karaktero CarÓcter karakter.o
karaktero CaracterÝstica (tret, qualitat, propietat) karakter.o
(pf) karamboli Carambola (Fer una) karambol.i
(f) karamboli Col.lidir (Topar) karambol.i
karamelo Caramel karamel.o
karato Quirat karat.o
karavano Caravana karavan.o
karbo Carbˇ karb.o
karbono Carboni karbon.o
karcero Calabˇs (de presˇ o cÓrcer) karcer.o
kardo Card (nom genŔric) kard.o
kardelo Cadernera kardel.o
kardelo Cardina kardel.o
karduo Cardot kardu.o
(tr) (pf) karesi Acariciar kares.i
(tr) karesi Acaronar kares.i
(pf) kariero Carrera (estudis) karier.o
kariofilo Clau d'espŔcia kariofil.o
kariofilo Clavell d'espŔcia kariofil.o
kariolo Tilburi (carruatge) kariol.o
karmino CarmÝ karmin.o
karno Carn (no vianda) karn.o
karnavalo Carnaval karnaval.o
karnavalo Carnestoltes karnaval.o
karobo Garrofa karob.o
karoto Pastanaga karot.o
karpo Carp karp.o
karpo Carpa karp.o
karto Carta (de restaurant, de joc, geogrÓfica ) kart.o
karto Targeta kart.o
kartavi Pronunciar la "r" gutural kartav.i
kartelo CÓrtel kartel.o
kartelo Cartell kartel.o
kartelo Duel (lletra de) kartel.o
kartilago CartÝlag kartilag.o
kartocho Cartutx kartoch.o
kartono Cartˇ karton.o
kartono Cartrˇ karton.o
kartusho Targeta (arquit) kartush.o
karuselo Carrousel karusel.o
karuselo Cavallets karusel.o
kaso Caixa de diners (instituciˇ, oficina) kas.o
kasacio Cassaciˇ (dret) kasaci.o
kasedo Cassette kased.o
kaserolo Cassola kaserol.o
kasko Casc (per al cap) kask.o
kaskadego Cascada (Gran) kaskad.eg.o
kaskedo Gorra kasked.o
kasto Casta kast.o
kasto Llinatge kast.o
kastanjeto Castanyoles kastanjet.o
kastelo Castell kastel.o
Kastilio Castella Kastili.o
kastri Capar kastr.i
kastri Castrar kastr.i
(tr) kashi Amagar kash.i
kashtano Castanya kashtan.o
kato Gat kat.o
katafalko Cadafal katafalk.o
katakombo Catacumbes katakomb.o
katalogo CatÓleg katalog.o
Kataluno CatalÓ Katalun.o
kataro Catarro (constipat) katar.o
katarakto Cataracta katarakt.o
katastro Cadastre katastr.o
katastrofo CatÓstrofe katastrof.o
(pf) katedro CÓtedra katedr.o
kategorio Categoria kategori.o
kategorio Categoria kategori.o
katekismo(=katehhismo) Catecisme katekism.o(=katehhism.o)
(pf) kateno Cadena forta katen.o
katoliko Cat˛lic katolik.o
katuno Cotˇ (Tela de) katun.o
ka¨cio Cauciˇ (Garantia metal.lica) ka¨ci.o
ka¨chuko Cautx˙ ka¨chuk.o
ka¨ri Seure a la gatzoneta ka¨r.i
ka¨ri Seure culivat ka¨r.i
ka¨ri Seure sobre els talons ka¨r.i
ka¨teri Cauteritzar ka¨ter.i
ka¨terizi Cauteritzar ka¨teriz.i
ka¨zo Causa ka¨z.o
kavo Cavitat kav.o
kavo Clot kav.o
(pf) kavaliro Cavaller kavalir.o
kaverno Caverna kavern.o
kaverno Cova kavern.o
kaviaro Caviar kaviar.o
kazo Cas kaz.o
kazeo Matˇ kaze.o
kazeo Quall kaze.o
kazeo Quallada kaze.o
kazeino Case´na kazein.o
kazerno Caserna kazern.o
ke Que (conjunciˇ ) ke
keglo Bitlla kegl.o
kejlo Clavilla kejl.o
kejlo Falca literÓria kejl.o
kejlo Tac kejl.o
kelo Cava enol˛gica kel.o
kelo Celler kel.o
kelka Algun -a (indeterminat) kelk.a
kelkfoje En algunes ocasions definibles kelk.foj.e
kelnero Cambrer de cafŔ o restaurant kelner.o
kelnero Mosso de cafŔ o restaurant kelner.o
Kelto Celta (un) Kelt.o
kemio QuÝmica kemi.o
keno Teia ken.o
kepo Quepis kep.o
kero Cor (coll de les cartes franceses) ker.o
kerno └nima (nucli) kern.o
kerno Centre (nucli) kern.o
(f) kerno EssŔncia kern.o
kerno Nucli kern.o
kerno Pinyol kern.o
(pf) kerubo KerubÝ kerub.o
kesto Caixa (contenidor) kest.o
kesto Caixˇ kest.o
kia De la mena, classe, espŔcie que (Pron-adj-qualificatiu relatiu) kia
kia De quin -a mena, classe, espŔcie (Pron-adj-qualificatiu interrogatiu) kia
kia Quin -a (Pron-adj-qualificatiu exclamatiu) kia
kia Quin -a mena, classe, espŔcie de (Pron-adj-qualificatiu interrogatiu) kia
kial Per quŔ kial
kial Per quina causa kial
kiam Quan kiam
kie On kie
kiel Com (de quina manera (adverbi)) kiel
kies A qui? (Pronom possessiu interrogatiu) kies
kies De qui (Pronom possessiu relatiu) kies
kies Del qual, de la qual (Pronom possessiu relatiu) kies
kikero Cigrˇ kiker.o
kilo Quilla kil.o
kilo- Forma prefixada que significa mil kilo-
kilogramo Quilogram kilogram.o
kilometro Quil˛metre kilometr.o
kino Cine kin.o
kino Cinema kin.o
kio La qual cosa (Pronom relatiu) kio
kio QuŔ (Pronom interrogatiu) kio
kio Quina cosa (Pronom interrogatiu) kio
kiom Quant kiom
kioma Quin -a (nombre ordinal, vegada) (Pron-adj quantitatiu-ordinal,interrogatiu,relatiu) kiom.a
kiosko Quiosc kiosk.o
kiraso Cuirassa kiras.o
(tr) kirli Batre (ous, crema) kirl.i
(tr) kirli Remenar un lÝquid kirl.i
kirurgo (=hhirurgo) CirurgiÓ kirurg.o (=hhirurg.o)
(tr) kisi Besar kis.i
(tr) (f) kisi Fregar (Tocar delicadament, lleurgerament) kis.i
kitelo Bata de treball kitel.o
kitelo Brusa d'home kitel.o
kiu El qual (Pronom relatiu) kiu
kiu Que (Pronom relatiu) kiu
kiu Qui (Pronom interrogatiu) kiu
kiu Quin -a (Pronom interrogatiu) kiu
klachi Comarejar klach.i
klachi Xafardejar klach.i
klafto Mesura de longitud antiga (=1,83 m) klaft.o
(intr) klaki Clac (so sec i curt) (Fer) klak.i
(intr) klaki Petar klak.i
klapo Batent (de porta, etc.) klap.o
klapo Clau (d'instrument de vent) klap.o
klapo Valva (anat/bot) klap.o
klara Clar -a (transparent, de so, entenedor, nÝtid , lÝmpid) klar.a
(tr) klarigi Aclarir (explicar) klar.ig.i
(tr) klarigi Explicar (aclarir) klar.ig.i
klarneto Clarinet klarnet.o
klaso Classe (ts) klas.o
klasifiki Classificar klasifik.i
klasika ClÓssic -a klasik.a
klavo Tecla klav.o
klera Il.lustrat -ada (culte, docte, savi) kler.a
kliento Client (ts) klient.o
klimato Clima klimat.o
(tr) klini Inclinar (ts) klin.i
klingo Fulla (d'instrument tallant o arma) kling.o
kliniko ClÝnica klinik.o
klistero Clisteri klister.o
klistero ╚nema klister.o
klistero Lavativa klister.o
klishi ClixÚ (Fer un) klish.i
(pf) kloako Claveguera kloak.o
(pf) kloako Cloaca (anat. animal) kloak.o
(intr) klopodi Atrafegar-se klopod.i
(intr) klopodi Esforšar-se klopod.i
(intr) klopodi Intentar aconseguir klopod.i
(intr) klopodi Maldar klopod.i
kloro Clor klor.o
klosho Campana de protecciˇ o pneumÓtica klosh.o
klosho Vas invertit per protegir klosh.o
klubo Club klub.o
(pf) kluki Cloquejar kluk.i
(pf) kluki Escata´nar kluk.i
kluzo Resclosa kluz.o
knabo Noi -a knab.o
knabo Vailet knab.o
knabo Xicot -a knab.o
knari Grinyolar knar.i
(tr) knedi Pastar kned.i
knoto (=nodo) Nus nÓutic =1 milla per hora knot.o (=nod.o)
kobalto Cobalt kobalt.o
koboldo Barrufet kobold.o
koboldo Follet kobold.o
koboldo Papu kobold.o
kochenilo Cotxinilla (color carmÝ) kochenil.o
(pf) kodo Codi (ts) kod.o
kodekso C˛dex kodeks.o
kodekso Farmacopea kodeks.o
koeficiento Coeficient koeficient.o
kofro Bagul kofr.o
kofro Cofre kofr.o
kofro Maleter kofr.o
kofro Portaequipatge (d'un cotxe) kofr.o
(intr) koincidi Coincidir koincid.i
kojno Falca kojn.o
kojno Tascˇ kojn.o
koko Gall kok.o
kokardo Escarapel.la kokard.o
kokcinelo Coccinel.la kokcinel.o
kokcinelo Marieta (insecte) kokcinel.o
koketa Coqueta koket.a
kokono Capoll (zool) kokon.o
kokoso Coco kokos.o
kokso Maluc koks.o
kolo Coll (ts) kol.o
kolumo Coll (de peša de vestir) kol.um.o
(intr) kolazioni Berenar kolazion.i
kolbaso Botifarra kolbas.o
kolbaso Embotit comestible kolbas.o
(pf) kolego Col.lega koleg.o
kolegio Col.legi (ts) kolegi.o
(tr) kolekti Agrupar kolekt.i
(tr) kolekti Col.leccionar kolekt.i
(tr) kolekti Col.lectar kolekt.i
(tr) kolekti Collir kolekt.i
(tr) kolekti Compilar kolekt.i
(tr) kolekti Recollir kolekt.i
kolekto Col.lecciˇ kolekt.o
kolektiva Col.lectiu -iva kolektiv.a
(intr) koleri Encolerir-se koler.i
(intr) koleri Enfadar-se koler.i
(intr) koleri Enrabiar-se koler.i
koliko C˛lic kolik.o
koliko Mal de ventre kolik.o
(intr) kolizii Col.lidir kolizi.i
(intr) kolizii Topar kolizi.i
(intr) kolizii Xocar kolizi.i
kolofono Colofˇ kolofon.o
kolofono Colofonia kolofon.o
kolombo Colom kolomb.o
Kolombio Colombia Kolombi.o
kolombio Niobi (metall) kolombi.o
kolono Columna kolon.o
kolonelo Coronel kolonel.o
kolonio Col˛nia (ts) koloni.o
kolonja akvo Aigua de col˛nia kolonj.a akv.o
koloro Color (ts) kolor.o
(pf) koloso Colˇs kolos.o
kolumno Columna (de pÓgina, d'objectes o persones) kolumn.o
komo Coma (signe de puntuaciˇ) kom.o
(tr) komandi Comandar (dirigir, manar, ordenar, maniobrar) komand.i
komato Coma clÝnic komat.o
(tr) kombi Pentinar (cabells o fibres tŔxtils) komb.i
(tr) kombini Combinar (ts) kombin.i
(pf) komedio ComŔdia (teatre c˛mic, (f)engany) komedi.o
(tr) komenci Comenšar (ts) komenc.i
komenti (komentarii) Comentar (amb notes un text) koment.i (komentari.i)
(intr) komerci Comerciar komerc.i
komforta Confortable komfort.a
komforto Confort komfort.o
komika C˛mic -a komik.a
komisaro Comissari (ts) komisar.o
(tr) komisii Encarregar komisi.i
komisio EncÓrrec komisi.o
komisiono Comissiˇ komision.o
komitato ComitŔ komitat.o
komizo Dependent komiz.o
komizo Empleat komiz.o
komizo Representant comercial o econ˛mic komiz.o
komodo Calaixera komod.o
komodo C˛moda komod.o
kompakta Compacte -a kompakt.a
kompanio Companyia (acompanyament, societat (com. o ind.), subdivisiˇ de batallˇ) kompani.o
(tr) kompari Comparar kompar.i
kompaso Br˙ixola kompas.o
(tr) kompati Compadir, compadir-se de kompat.i
(tr) kompati PlÓnyer kompat.i
(tr) kompensi Compensar kompens.i
kompetenta Competent kompetent.a
kompili Compilar kompil.i
komplemento Complement komplement.o
kompleta Complet -a komplet.a
kompleta Sencer -a komplet.a
(intr) komplezi Complaure (mostrar-se complaent) komplez.i
komplezo Complaenša komplez.o
(tr) kompliki Complicar komplik.i
(tr) kompliki Embolicar (complicar) komplik.i
komplimento Compliment (paraules de gentilesa) kompliment.o
komploto Complot (lliga secreta) komplot.o
(tr) komponi Compondre kompon.i
komposti Compondre (arts grÓf.) kompost.i
(tr) kompreni Comprendre kompren.i
(tr) kompreni Entendre kompren.i
kompreso Compresa (medic.) kompres.o
kompromiso CompromÝs (entre dues persones) kompromis.o
(tr) kompromiti Comprometre (posar en situaciˇ crÝtica) kompromit.i
(tr) komputi Mesurar amb comptador komput.i
komputiko ComputÝstica komputik.o
komuna Com˙ -una (relatiu o pertanyent a diversos) komun.a
komunumo Comuna (comunitat) komun.um.o
komunumo Comunitat komun.um.o
komunii Combregar (administrar l'eucaristia) (relig.) komuni.i
(tr) komuniki Comunicar (ts) komunik.i
komuti Canviar de via (tren) komut.i
komuti Commutar (electrot.) komut.i
(tr) koni ConŔixer (haver vist, llegit, sentit, etc.) kon.i
koncentra ConcŔntric -a koncentr.a
(tr) koncentri Concentrar (ts) koncentr.i
koncepto Concepte koncept.o
(tr) koncerni Concernir koncern.i
(pf) koncerto Concert koncert.o
koncesio Concesiˇ (d'un estat per a explotar un territori, una empresa comercial, etc.) koncesi.o
koncipi Concebre (engendrar) koncip.i
konciza ConcÝs -isa konciz.a
(tr) (pf) kondamni Condemnar kondamn.i
kondicho Condiciˇ kondich.o
kondolenci Condol (donar el) kondolenc.i
kondoro C˛ndor kondor.o
(tr) konduki Conduir konduk.i
(tr) konduki Menar konduk.i
(intr) konduti Captenir-se kondut.i
(intr) konduti Comportar-se kondut.i
(intr) konduti Conduir-se kondut.i
(intr) konduti Portar-se kondut.i
(tr) konekti Connectar (fÝsicament) konekt.i
konferenco ConferŔncia (assemblea, reuniˇ ) konferenc.o
(tr) konfesi Confessar (-se) konfes.i
(tr) konfidi Confiar (ts) konfid.i
konfidenco ConfidŔncia konfidenc.o
(tr) konfirmi Confirmar (ts) konfirm.i
konfiski Confiscar konfisk.i
(tr) konfiti Confitar konfit.i
konforma Adequat -ada konform.a
konforma Conforme konform.a
(tr) (pf) konfuzi Confondre konfuz.i
kongreso CongrÚs kongres.o
konjako Brandy konjak.o
konjako Conyac konjak.o
(tr) konjekti Conjecturar konjekt.i
konko Conquilla konk.o
konko Petxina konk.o
konkava C˛ncau -ava konkav.a
(tr) konkeri Conquerir konker.i
(tr) konkeri Conquistar konker.i
(tr) konkludi Concloure (desprÚs de raonar) konklud.i
konkordo Conc˛rdia konkord.o
konkreta Concret -a (no abstracte) (ts) konkret.a
(intr) konkuri Competir (rivalitzar) konkur.i
konkurenco CompetŔncia comercial konkurenc.o
konkurenco ConcurrŔncia konkurenc.o
konkurso Concurs konkurs.o
(tr) konscii ConŔixer (tenir consciŔncia de) konsci.i
konscienco ConsciŔncia konscienc.o
konsekri Consagrar (relig.) konsekr.i
konsekvenco ConseqŘŔncia konsekvenc.o
(intr) konsenti Accedir a (consentir) konsent.i
(intr) konsenti Acceptar (consentir) konsent.i
(intr) konsenti Acordar (consentir) konsent.i
(intr) konsenti Consentir konsent.i
(tr) konservi Conservar (ts) konserv.i
(tr) konsideri Considerar konsider.i
konsidero Consideraciˇ konsider.o
(tr) konsili Aconsellar konsil.i
konsilio Consell (grup de persones) konsili.o
(intr) konsisti Consistir konsist.i
(intr) konsisti (el) Constar (de) konsist.i (el)
(tr) konsoli Consolar konsol.i
(pf) konspiri Conspirar konspir.i
konstanta Constant konstant.a
(tr) konstati Constatar konstat.i
(pf) konsterni Consternar konstern.i
konstitucio Constituciˇ (ts) konstituci.o
(tr) (pf) konstrui Construir konstru.i
konsulo C˛nsol konsul.o
(tr) konsulti Consultar konsult.i
(tr) konsumi Consumir konsum.i
konto Compte (comptab.) kont.o
kontakto Contacte kontakt.o
kontanta Comptant (diner) kontant.a
kontante Comptat, al kontant.e
kontenta Content -a kontent.a
(tr) kontesti Impugnar kontest.i
(tr) kontesti Objectar kontest.i
kontinua Continu -Ýnua kontinu.a
kontoro Despatx kontor.o
kontoro Oficina kontor.o
kontoro Taulell kontor.o
kontrabaso Contrabaix kontrabas.o
(intr) kontrakti Contractar kontrakt.i
kontralto Contralt (veu) kontralt.o
kontra¨ A canvi de kontra¨
kontra¨ Contra kontra¨
kontra¨ Davant de kontra¨
kontra¨ En front de kontra¨
kontra¨cela Contraproduent kontra¨.cel.a
kontra¨mino Contramina kontra¨.min.o
(tr) kontra¨stari Contrarestar kontra¨.star.i
(tr) kontra¨stari Oposar-se a kontra¨.star.i
kontra¨veneno AntÝdot kontra¨.venen.o
kontra¨verma VermÝfug kontra¨.verm.a
(intr) kontribui Contribuir kontribu.i
(tr) kontroli Comprovar kontrol.i
(tr) kontroli Controlar (verificar) kontrol.i
(tr) kontroli Inspeccionar kontrol.i
(tr) kontroli Revisar kontrol.i
(tr) kontroli Verificar kontrol.i
(pf) konturo Contorn kontur.o
(pf) kontuzi Contusionar kontuz.i
konuso Con (ts) konus.o
konvalo Lliri de maig konval.o
konvalo Muguet konval.o
konveksa Convex -a konveks.a
konvena Convenient konven.a
(intr) konveni Convenir (Ússer convenient) konven.i
konverghi Convergir konvergh.i
(intr) konversi Conversar konvers.i
(intr) konversacii Conversar konversaci.i
konversacio Conversa konversaci.o
konversacio Conversaciˇ konversaci.o
(pf) konverti Convertir (relig./fin/fÝs./quÝm) konvert.i
(tr) konvinki ConvŔncer konvink.i
kooperi Cooperar (no col.laborar) kooper.i
(tr) (pf) kopii Copiar kopi.i
kopio C˛pia (reproducciˇ ) kopi.o
(pf) koro Cor kor.o
Korano AlcorÓ Koran.o
korbo Cistell korb.o
korbo Cove korb.o
kordo Corda (instrumental, anat˛mica, geomŔtrica) kord.o
(tr) korekti Corregir korekt.i
korelativa Correlatiu -iva (gram.) korelativ.a
(intr) korespondi Cartejar-se korespond.i
(intr) korespondi Enllašar-se (mitjans de transport,comunicaciˇ) korespond.i
koridoro Corredor (franja d'accÚs d'un paÝs interior al mar) koridor.o
koridoro Corredor (passadÝs) koridor.o
koridoro PassadÝs koridor.o
koridoro Via (de calšada, d'autopista) koridor.o
(pf) korifeo Corifeu korife.o
korko Suro kork.o
korko Tap de suro kork.o
korno Banya korn.o
korno Corn (ts) korn.o
korno Trompa (instrument musical) korn.o
korneo C˛rnia (de l'ull) korne.o
kornico Cornisa (arquit./geol.) kornic.o
korniko Cornella (ocell) kornik.o
korolo Corol.la korol.o
korpo Cos (ts) korp.o
korpuso Cos (d'exŔrcit) korpus.o
korsajho Cosset korsajh.o
korsaro Corsari (-Ória) korsar.o
korseto Cotilla korset.o
korto Eixida (pati) kort.o
korto Pati kort.o
korupti Corrompre (subornar)/(pervertir) korupt.i
korvo Corb (ocell) korv.o
kosmo Cosmos kosm.o
(f) kosmo Univers (Sistema d'idees) kosm.o
kosmetikajho CosmŔtic (un) kosmetik.ajh.o
kosmetiko CosmŔtica (l'art) kosmetik.o
(intr) (pf) kosti Costar kost.i
kostumo Vestit propi d'una naciˇ,classe,temps,ofici,circumstÓncia kostum.o
koto Fang kot.o
koto Llot kot.o
(intr) kotizi Cotitzar (pagar la quota) kotiz.i
kotleto Costella (cuina) kotlet.o
kotono Cotˇ koton.o
koverto Sobre de carta kovert.o
(tr) kovri Cobrir (guarnir,protegir,escampar per sobre,amagar,compensar) kovr.i
(tr) kovri Tapar (cobrir) kovr.i
(intr) krachi Escopir krach.i
(tr) (f) krachi Vomitar, Llanšar krach.i
krado Graella krad.o
krado Reixa krad.o
krajono Llapis krajon.o
krano Aixeta kran.o
kranio Crani krani.o
kravato Corbata kravat.o
(tr) krei Crear kre.i
(tr) kredi Creure (no opinar ni pensar) kred.i
kredito CrŔdit kredit.o
kredito Deure (comptable) kredit.o
kredito Deute kredit.o
kremajho Crema krem.ajh.o
(pf) kremo Nata (crema de la llet) krem.o
krepusko Crepuscle krepusk.o
(intr) kreski CrŔixer kresk.i
kresto Cresta krest.o
kreto Creta kret.o
kreto Guix (senyala) kret.o
(intr) krevi Crebar krev.i
(intr) krevi Esclatar krev.i
(intr) krevi Petar (rebentar) krev.i
(intr) krevi Rebentar krev.i
(tr)(intr) krii Cridar kri.i
kriko Cric (gat elevador) krik.o
kriko Gat elevador krik.o
krimo Crim krim.o
kripla Esguerrat -ada kripl.a
kripla Mutilat -ada kripl.a
Kristo Crist Krist.o
kristalo Cristall kristal.o
kriterio Criteri kriteri.o
(tr) kritiki Criticar kritik.i
krizo Crisi kriz.o
(tr) krochi Agarrar kroch.i
(tr) (f) krochi Clavar la mirada kroch.i
(tr) krochi Enganxar amb ganxos o lligadures kroch.i
(tr) krochi Penjar d'un ganxo kroch.i
(tr) krochi Subjectar agafant kroch.i
krokodilo Cocodril krokodil.o
krom A mÚs krom
krom A mÚs de krom
krom Fora de krom
krom Llevat de (sense tenir en compe, excepte) krom
krom anka¨ Ultra ... tambÚ krom ... anka¨
kromfolio Full adicional krom.foli.o
kromnomo Sobrenom krom.nom.o
kromo Crom krom.o
krompago Pagament extraordinari krom.pag.o
krono Corona (ts) kron.o
kruco Creu (ts) kruc.o
krucho CÓntir kruch.o
krucho Gerro per servir lÝquids kruch.o
krucho Pot kruch.o
kruda Cru crua krud.a
kruela Cruel kruel.a
kruro Cama krur.o
kruro Petge krur.o
kruro Pota krur.o
krusto Crosta krust.o
kruta Escarpat -ada (inclinat) krut.a
kruta Pendent krut.a
kruta Rost -a krut.a
ktp{kaj tiel plu} Etc. {EtcŔtera} ktp.{kaj tiel plu}
kubo Cub kub.o
kubo (=jhetkubo) Dau kub.o (=jhet.kub.o)
kubuto Colze kubut.o
(tr) kudri Cosir kudr.i
kuglo Bala (projectil) kugl.o
(tr) kuiri Coure kuir.i
kuko Coca kuk.o
kuko PastÝs kuk.o
kukolo Cucut kukol.o
kukumo Cogombre kukum.o
kukurbo Carabassa kukurb.o
kukurbo Carabassera kukurb.o
kukurbo Carbassa kukurb.o
kukurbo Carbassera kukurb.o
kulo C˙lex kul.o
kulo Mosquit c˙lex kul.o
kulero Cullera kuler.o
kulero Cullerada kuler.o
kuloto Culots (pantalons curts) kulot.o
kuloto Pantalons curts kulot.o
kulpa Culpable kulp.a
kulto Culte (cerim˛nia, veneraciˇ) kult.o
(tr) kulturi Conrear (pf) kultur.i
(tr) kulturi Cultivar (pf) kultur.i
kun Amb kun
(tr) kunamasigi Concentrar (multitut) kun.amas.ig.i
kune kun Juntament amb kun.e kun
(tr) kunelekti Cooptar kun.elekt.i
(tr) kunigi Juntar kun.ig.i
(tr) kunigi Unir kun.ig.i
kunkudro Sutura kun.kudr.o
(tr) kunmeti Composar kun.met.i
(tr) kunmeti Juntar kun.met.i
(tr) kunordigi Coordinar kun.ord.ig.i
(tr) kunpremi Comprimir kun.prem.i
kunsido Reuniˇ (de junta, de comitŔ, etc.) kun.sid.o
kunsido Sessiˇ (de junta, de comitŔ, etc.) kun.sid.o
kunteksto Contexte kun.tekst.o
(intr) kuntirighi Contreure's kun.tir.igh.i
(intr) kuntirighi Encongir-se kun.tir.igh.i
kunulo Camarada kun.ul.o
kunulo Company kun.ul.o
kunveno Reuniˇ (Ómplia, no estatutÓria) kun.ven.o
kunveno Sessiˇ (Ómplia, no estatutÓria) kun.ven.o
(tr) kunvoki Convocar kun.vok.i
kuniklo Conill kunikl.o
kupolo C˙pula kupol.o
kupono Cupˇ kupon.o
kupro Coure kupr.o
(intr) (pf) kuri Cˇrrer kur.i
(tr) kuraci Curar (tractar un malalt) kurac.i
kuragha Coratjˇs -osa kuragh.a
kuragha Valent -a kuragh.a
kurbo Corba kurb.o
kurento Corrent elŔctric kurent.o
kurioza Curiˇs -a (interessant) kurioz.a
kurso Curs(ensenyament,itinerari,cotitzaciˇ de valors) kurs.o
kurteno Cortina kurten.o
kurzo Cotitzaciˇ de valors (borsaris o extraborsaris) kurz.o
kurzo Curs (cotitzaciˇ) kurz.o
kuseno CoixÝ kusen.o
(intr) kushi Jaure kush.i
(intr) kushi Jeure kush.i
(intr) kushi Jeure amb kush.i
(intr) kushi Jeure junts kush.i
(intr) kushi Radicar (estar situat) kush.i
(intr) kushi Trobar-se (ocupar un lloc) kush.i
(intr) kutimi Acostumar (tenir el costum) kutim.i
kutimo Costum kutim.o
kuvo Cubell kuv.o
kuvo Gibrell kuv.o
kuzo CosÝ kuz.o
kvadrato Quadrat kvadrat.o
kvalito Qualitat kvalit.o
kvankam BÚ que kvankam
kvankam Encara que kvankam
kvankam Per bÚ que kvankam
kvankam Si bÚ kvankam
kvanto Quantitat kvant.o
kvar Quatre kvar
kvartalo Barri urbÓ kvartal.o
kvaza¨ A guisa de kvaza¨
kvaza¨ Com si kvaza¨
(intr) kvereli Barallar-se kverel.i
(intr) kvereli Disputar kverel.i
kverko Roure kverk.o
kverko(verda) Alzina (alzina surera=kork.o.kverk.o) kverk.o(verd.a)
kvieta PlÓcid -a kviet.a
kvieta Quiet -a kviet.a
kvin Cinc kvin
kvorumo Qu˛rum kvorum.o