m             m (Lletra consonant de nom mo, que es pronuncia m)                           m
(tr) machi Mastegar mach.i
magazeno Magatzem (ts) magazen.o
magio MÓgia magi.o
magnetofono Magnet˛fon magnetofon.o
magnezio Magnesi magnezi.o
magra Magre -a magr.a
maizo Blat de moro maiz.o
maizo Moresc maiz.o
Majo Maig Maj.o
majesta Majestuˇs -osa majest.a
Majorko Mallorca Majork.o
majstro Mestre (no d'ensenyament) majstr.o
majusklo Maj˙scula majuskl.o
maksimumo MÓxim (mÓximum) maksimum.o
makulo MÓcula makul.o
makulo Taca makul.o
(px) mal- (indica la idea contrÓria) mal-
malhelpi Obstaculitzar (posar impediments) mal.help.i
malhelpo Impediment mal.help.o
malhelpo Obstacle mal.help.o
malkonfirmi Desmentir mal.konfirm.i
malvarmumo Catarro (constipat) mal.varm.um.o
malvarmumo Refredat mal.varm.um.o
maleolo MÓl.leol maleol.o
maleolo Turmell maleol.o
malgra¨ A pesar de malgra¨
malgra¨ Malgrat malgra¨
malica Maliciˇs -osa malic.a
malica Pervers -a malic.a
malvo Malva malv.o
mamo Mama (mamella) mam.o
mamo Mamella mam.o
mamo Pit (mamella) mam.o
mano MÓ man.o
mandato Mandat mandat.o
mandato Ordre de pagament mandat.o
(tr) (pf) manghi Menjar mangh.i
maniero Manera manier.o
maniko Anemoscopi manik.o
maniko MÓniga manik.o
(tr) manipuli Manipular (fer funcionar amb les mans) manipul.i
(tr) (f) manipuli Manipular (obrar amb fraudulŔncia) manipul.i
(intr) manki Faltar mank.i
(intr) manki Mancar mank.i
(tr) (pf) manovri Maniobrar (fer maniobres, (f) obrar amb habilitat, conspirar) manovr.i
mantelo Abric mantel.o
(f) mantelo Aparenša mantel.o
mantelo Capa mantel.o
mantelo Mantell mantel.o
manuskripto Manuscrit manuskript.o
mapo Mapa map.o
(pf) maro Mar mar.o
marcho Aiguamoll march.o
(f) marcho Atzucac march.o
marcho Badina march.o
(f) marcho Malpas march.o
marcho Maresma march.o
marcho PantÓ march.o
marcho Tolla march.o
mardo Dimarts mard.o
marko Marc (moneda, entorn) mark.o
marko Marca (segell, senyal) mark.o
marmelado Melmelada marmelad.o
(intr) marshi Caminar marsh.i
(intr) marshi Marxar (caminar) marsh.i
Marto Marš Mart.o
martelo Martell martel.o
maso Massa (totalitat,unitat fÝsica,massa elŔctrica) mas.o
masko Antifaš mask.o
masko Carota mask.o
masko MÓscara mask.o
(tr) masoni Construir (cases, edificis, parets, etc.) mason.i
masto Arbre d'una nau mast.o
masto Pal de suport mast.o
mastro Amo mastr.o
mastro Encarregat mastr.o
mastro Patrˇ mastr.o
(tr) mastrumi Administrar una propietat mastr.um.i
(tr) mastrumi Dirigir (la casa) mastr.um.i
(tr) mastrumi Mestressejar mastr.um.i
(pf) mashino MÓquina mashin.o
mato Escac i mat mat.o
mato Estora mat.o
matcho Competiciˇ esportiva match.o
matcho Matx match.o
matcho Partit (matx) match.o
matematiko MatemÓtiques matematik.o
mateno MatÝ maten.o
materio MatŔria materi.o
materialo Material (ts) material.o
matraco MatalÓs matrac.o
(pf) matura Madur -a matur.a
matura Venšut -a (termini de pagament) matur.a
meblo Moble mebl.o
medio Medi medi.o
medicino Medicina (ciŔncia ) medicin.o
medikamento Medicament medikament.o
(tr) mediti Meditar medit.i
Mediteraneo Mediterrani Mediterane.o
medolo Medul.la ˛ssia medol.o
medolo Moll de l'os medol.o
mehhaniko MecÓnica mehhanik.o
mehhanismo Mecanisme mehhanism.o
mekaniko MecÓnica mekanik.o
mekanismo Mecanisme mekanism.o
meleagro Gall dindi meleagr.o
meleagro Indiot meleagr.o
(tr) melki Munyir melk.i
(tr) (f) melki No deixar la mamella (explotar, treure profit) melk.i
melono Melˇ melon.o
(px) mem (adv) A si mem (adv)
(px) mem (adv) Auto- mem (adv)
(px) mem (adv) De si mem (adv)
mem (adv) Mateix -a -os -es mem (adv)
mem (adv) Per si mateix mem (adv)
(px) mem (adv) Per si mateix mem (adv)
mem (adv) Personalment mem (adv)
mem (adv) Pr˛piament mem (adv)
(px) mem (adv) Sobre si mem (adv)
memestimo Estimaciˇ a si (mateix) mem.estim.o
memlerninto Autodidacte (a¨todidakt.o) mem.lern.int.o
memo El jo (filosofia) mem.o
memportreto Retrat de si (mateix) mem.portret.o
memregeco Govern sobre si (mateix) mem.reg.ec.o
membro Membre membr.o
(tr) memori Recordar memor.i
(tr) mencii Esmentar menci.i
(tr) mencii Mencionar menci.i
(tr) mendi Comandes (Fer) mend.i
(tr) mendi Encarregar mend.i
menso Ment mens.o
(intr) mensogi Mentir mensog.i
menstruo Menstruaciˇ menstru.o
mentono Barbeta (mentˇ ) menton.o
mentono Barbˇ menton.o
mentono Mentˇ menton.o
menuo Men˙ menu.o
merdo Merda (excrement) merd.o
(tr) meriti MerŔixer merit.i
merkato Mercat (radi,entorn de venda) merkat.o
merkredo Dimecres merkred.o
(tr) meti Col.locar met.i
(tr) (pf) meti Posar met.i
metalo Metall metal.o
metalurgio Metal.l˙rgia metalurgi.o
metio Ofici (professiˇ manual, artesanal) meti.o
metodo MŔtode metod.o
metro Metre metr.o
mezo Mig (el lloc o moment) mez.o
(tr) mezuri Mesurar mezur.i
mi Jo mi
mi Mi (nota musical) mi
(intr) mia¨i Miolar mia¨.i
mielo Mel miel.o
mieno Cara (aspecte) mien.o
mieno Posat (aspecte) mien.o
migdalkukajho Torrˇ migdal.kukajh.o
migdalo Ametlla (amb closca o sense) migdal.o
migdalo Ametlla (ametllˇ arribat a terme) migdal.o
(intr) migri Migrar migr.i
mikro Forma-prefixada;significa petitÝssim,milionŔsima mikro.
(tr) miksi Barrejar miks.i
(tr) miksi Mesclar miks.i
mil Mil mil
milda PlÓcid -a mild.a
milda Suau mild.a
milimetro Mil.lÝmetre mili.metr.o
miliardo Mil milions miliard.o
miliono Miliˇ milion.o
(intr) militi Guerrejar (fer o tenir guerra) milit.i
(intr) militi Militar (fer la guerra) milit.i
mino Mina (no de llapis) min.o
(tr) minaci Amenašar minac.i
mineralo Mineral mineral.o
mineralogo Mineralogista mineralog.o
minimumo MÝnim (mÝnimum) minimum.o
ministerio Ministeri ministeri.o
ministro Ministre ministr.o
minus Menys (signe aritmŔtic, nombre negatiu, sota zero (term˛metre)) minus
minuto Minut minut.o
miri Admirar-se mir.i
miri Meravellar-se mir.i
miri Quedar-se perplex mir.i
miri Sorprendre's mir.i
mirinda Meravellˇs mir.ind.a
mirinda Sorprenent mir.ind.a
mirtelo Gerdera silvestre mirtel.o
mirtelo Mirtil mirtel.o
mirtelo Nabiu mirtel.o
(px) mis- (indica acciˇ inexacta, err˛nia o inconvenient) mis-
mistero Misteri (ts) mister.o
(tr) mistifiki Mistificar mistifik.i
mizero MisŔria mizer.o
mjelo Medul.la espinal mjel.o
modo Moda mod.o
modo Mode mod.o
(pf) modelo Model model.o
modera Moderat -ada moder.a
moderna Modern -a modern.a
modesta Modest -a modest.a
(tr) modifi Modificar modif.i
(tr) moki Burlar-se de mok.i
(tr) moki Ridiculitzar amb menyspreu mok.i
(tr) moki Riure's de mok.i
mola Bla blana mol.a
mola Feble mol.a
mola Flonjo -a mol.a
(f) mola Influenciable mol.a
mola Moll -a (tou, bla, fluix, suau) mol.a
mola PlÓstic -a (modelable) mol.a
mola Suau (ac˙stica, ˛ptica) mol.a
mola Tou tova mol.a
momento Estona moment.o
momento Moment moment.o
monatajho Menstruaciˇ mon.at.ajh.o
mono Diner mon.o
monato Mes monat.o
mondo Mˇn mond.o
(pf) monstro Monstre monstr.o
monto Mont mont.o
monto Muntanya mont.o
(tr) montri Assenyalar montr.i
(tr) montri Ensenyar (mostrar) montr.i
(tr) montri Indicar montr.i
(tr) montri Mostrar montr.i
monumento Monument (ts) monument.o
moro Costum (nacional, popular, de classe) mor.o
moralo Moral moral.o
(tr) mordi Agafar (agarrar) (mecÓnica) mord.i
(tr) mordi Corroir mord.i
(tr) mordi Mossegar mord.i
morga¨ DemÓ morga¨
(intr) morti Morir mort.i
moskito Mosquit moskit.o
moto Lema (encapšalament ,motiu,dedicat˛ria ) mot.o
motivo Motiu (raˇ d'obrar, musical) motiv.o
motorciklo Moto motor.cikl.o
motorciklo Motocicle motor.cikl.o
(pf) motoro Motor motor.o
movado Moviment mov.ad.o
(f) movado Organitzaciˇ amb objectius determinats mov.ad.o
(f) Movado (La) Moviment esperantista (El) Mov.ad.o (La)
(tr) movi Bellugar mov.i
(tr) movi Moure mov.i
(tr) mueli Moldre muel.i
mughi Bramar mugh.i
mughi Mugir mugh.i
mulo Mul mul.o
multa Molt -a mult.a
multfoje En moltes ocasions mult.foj.e
(tr) multipliki Multiplicar multiplik.i
(tr) munti Muntar (aparells, joies, pel.lÝcules) munt.i
muro Mur mur.o
muro Paret mur.o
(tr) murdi Assassinar murd.i
(intr) murmuri Brogir murmur.i
(intr) murmuri Murmurar murmur.i
(intr) murmuri Remorejar murmur.i
muso RatolÝ mus.o
musko Molsa musk.o
muskato Nou moscada muskat.o
muskolo M˙scul muskol.o
musho Mosca mush.o
(pf) muta Mut muda mut.a
muzeo Museu muze.o
muzelo Musell muzel.o
muziko M˙sica muzik.o