p             p (Lletra consonant de nom po, que es pronuncia p)                           p
paco Pau pac.o
pacienca Pacient pacienc.a
pacienco Paciència pacienc.o
pacifiko Pacífic (oceà ) pacifik.o
pachjo Papa (diminutiu de pare) pachj.o
(tr) pafi Disparar una arma paf.i
(tr) pafi Tirar (disparar) paf.i
(tr) (pf) pagi Pagar pag.i
(pf) pagho Pàgina pagh.o
paghio Patge paghi.o
pajaco Pallasso pajac.o
pajlo Palla pajl.o
(tr) paki Empacar pak.i
(tr) paki Empaquetar pak.i
pako Fardell pak.o
pako Paca (Fardell) pak.o
pako Paquet pak.o
(f) pala Deslluït pal.a
(f) pala Esmorteït pal.a
(f) pala Irrellevant pal.a
pala Pàl.lid -a pal.a
palaco Palau palac.o
palato Paladar palat.o
paletro Paleta (de pintor) paletr.o
paliso Estaca palis.o
palmo Palmera palm.o
(tr) palpi Palpar palp.i
(tr) palpi Palpejar palp.i
palpebro Parpella palpebr.o
palto Abric palt.o
palto Gavany palt.o
palto Paltó palt.o
palto Sobretot (paltó ) palt.o
(pf) pano Pa pan.o
paneo Avaria pane.o
paneo Pana (avaria) pane.o
panjo Mama (diminutiu de mare) panj.o
pantalono Pantalon -s pantalon.o
pantero Lleopard panter.o
pantero Pantera panter.o
pantoflo Plantofa pantofl.o
pantoflo Sabatilla pantofl.o
papo Papa (bisbe de Roma i cap de l'Església Catòlica) pap.o
(f) papago Lloro de repetició papag.o
papago Papagai papag.o
papero Paper (full, document) paper.o
papilio Papallona papili.o
paro Parell par.o
paro Parella par.o
(pf) paradizo Paradís paradiz.o
paragrafo Paràgraf paragraf.o
paralela Paral.lel -a paralel.a
paralelo Paral.lel -a paralel.o
parashuto Paracaiguda parashut.o
(intr) pardoni Excusar pardon.i
(intr) pardoni Perdonar pardon.i
parenco Parent parenc.o
parfumo Perfum parfum.o
parko Parc (ts) park.o
parlamento Parlament (assemblea legislativa) parlament.o
(tr) paroli Parlar parol.i
parto Part (fragment, porció) part.o
(intr) partopreni Participar (prendre part) part.o.pren.i
partio Bàndol, Equip parti.o
partio Partida, Partit, Joc parti.o
partio Partit polític parti.o
(intr) pasi Passar pas.i
pasaghero Passatger (Viatger) pasagher.o
pasero Pardal paser.o
pasio Passió (emoció , afecció) pasi.o
Pasko Pasqua Pask.o
pasporto Passaport pasport.o
pasto Pasta (massa tova o plàstica ) past.o
pastecho Empanada pastech.o
pastecho Panada (gastronòmica ) pastech.o
pastro Capellà pastr.o
pastro Pastor religiós pastr.o
pastro Sacerdot pastr.o
(intr) pashi Caminar pash.i
pasho Pas (passada amb els peus) pash.o
(tr) pashti Pasturar (portar a pasturar) pasht.i
(tr) pashti Tenir cura de pasht.i
pato Paella pat.o
patro Pare patr.o
patrono Patró (romà , protector, sant) patron.o
(intr) paùzi Descansar (fer una pausa) paùz.i
(intr) paùzi Pausa (Fer una) paùz.i
paùzo Pausa paùz.o
pavo Paó pav.o
peco Bocí pec.o
peco Peça pec.o
peco Tros pec.o
pediko Poll (paràsit ) pedik.o
pego Picot (Pigot) peg.o
pejzagho Paisatge (ts) pejzagh.o
(intr) (pf) peki Pecar pek.i
(tr) pekli Salar (per a conservar) pekl.i
(tr) peli Acuitar pel.i
(tr) peli Arriar (una bèstia) pel.i
(tr) peli Conduir (fer arribar) pel.i
(tr) peli Empaitar pel.i
(tr) peli Foragitar pel.i
(tr) peli Impel.lir pel.i
pelto Abric de pells pelt.o
pelto Pell (amb pèl o fina) pelt.o
pelto (=peltajho) Pellissa pelt.o (=pelt.ajh.o)
(intr) peni Esforçar-se pen.i
(intr) (pf) pendi Penjar (estar penjat) pend.i
pendolo Gronxador basculant pendol.o
pendolo Pèndol pendol.o
pendolo Pèndola pendol.o
(tr)(intr) penetri Penetrar (tr)(intr) penetr.i
peniko Borla penik.o
peniko Pinzell penik.o
peniko Raïm penik.o
(intr) pensi Pensar pens.i
(intr) pensi Tenir la intenció de pens.i
pensio Pensió pensi.o
(intr) penti Penedir-se pent.i
(tr) pentri Pintar (no parets) pentr.i
per Amb per
per Per per
per Per mitjà de per
peranto Gestor per.ant.o
peranto Intercessor per.ant.o
peranto Intermediari per.ant.o
peranto Mitjancer per.ant.o
peranto Representant per.ant.o
pere de Per mitjà de per.e de
perforti Forçar per.fort.i
perforti Violentar per.fort.i
(tr) peri Mitjançar per.i
perilo Mitjà -instrument per.il.o
percepti Percebre percept.i
percepto Percepció (impressió) percept.o
(tr) perdi Perdre perd.i
perei Perir (morir, destruir-se, condemnar-se) pere.i
perfekta Perfecte -a (ts) perfekt.a
(tr) perfidi Trair perfid.i
periodo Període (matemàtic, físic, gramatical, històric) period.o
(pf) perlo Perla perl.o
(tr) permesi Permetre permes.i
perono Escalinata peron.o
(tr) persekuti Encalçar persekut.i
(tr) persekuti Perseguir persekut.i
persieno Persiana persien.o
persiko Préssec persik.o
(intr) persisti Persistir persist.i
personeco Personalitat (qualitat abstracta) person.ec.o
persono Persona person.o
perspektivo Perspectiva perspektiv.o
(tr) (pf) pesi Pesar (mesurar el pes) pes.i
peseto Pesseta peset.o
(tr) peti Demanar pet.i
(tr) peti Invitar a venir pet.i
(intr) petoli Broma a una noia, acariciant-la (Fer) petol.i
(intr) petoli Cabrioles (Fer) petol.i
(intr) petoli Entremaliejar (fer entremaliadures) petol.i
(intr) petoli Guimbar (fer cabrioles) petol.i
(intr) petoli Joguinejar petol.i
(intr) petoli Saltironejar petol.i
petrolo Petroli petrol.o
peza Pesat -ada (ts) pez.a
(intr) (pf) pezi Pesar (tenir pes) pez.i
pia Piadós -osa pi.a
pia Pietós -osa pi.a
piano Piano pian.o
piceo Pícea pice.o
piedo Peu (ts) pied.o
piedo Pota, Petge pied.o
pigo Garsa pig.o
pigra Gandul -a pigr.a
pijhamo Pijama pijham.o
(tr) (pf) piki Picar pik.i
(tr) (pf) piki Punxar pik.i
pilo Pila elèctrica pil.o
pilchardo Sardina (no enllaunada) pilchard.o
pilko Pera de goma pilk.o
pilko Pilota pilk.o
pilolo Pastilla pilol.o
pilolo Píndola pilol.o
piloto Pilot (mariner, aviador) pilot.o
pino Pi pin.o
(tr) pinchi Escabellar plantes pinch.i
(tr) pinchi Pessigar pinch.i
(tr) pinchi Pinçar pinch.i
pinglo Agulla de cap pingl.o
pingveno Pingüí pingven.o
pinto Cim pint.o
pinto Punta pint.o
pinto Punxa pint.o
piocho Pic (eina) pioch.o
(pf) pioniro Pioner pionir.o
pipo Pipa pip.o
(f) pipro Acudit picant o inadequat pipr.o
pipro Pebre pipr.o
piro Pera pir.o
pirato Pirata pirat.o
(intr) pisi Pixar pis.i
pistolo Pistola (arma)/ de pintar pistol.o
pizo Pèsol piz.o
placo Clariana, espai lliure plac.o
placo Plaça plac.o
(intr) plachi Agradar plach.i
(intr) plachi Plaure plach.i
plado Plat (menja) plad.o
plado Plata (vaixella) plad.o
plafono Sostre (aeronàutic,meteorològic, monetari) plafon.o
plafono Sostre (d'habitació) plafon.o
plago Plaga (flagell diví, epidèmia ) plag.o
plagho Platja plagh.o
planlingvo Llengua planificada (idioma) plan.lingv.o
plano Pla (representació, projecte, de film) plan.o
plano Plànol plan.o
plando Planta del peu pland.o
plandumo Sola de la sabata pland.um.o
planedo Planeta planed.o
planko Sòl plank.o
planko Terra (sòl ) plank.o
planko Trespol (el terra) plank.o
(tr) planti Plantar plant.i
planto Planta (vegetal) plant.o
plasto Plàstic plast.o
plastiko Plàstica (art) plastik.o
plata Pla plana plat.a
plata Prim -a plat.a
platano Plàtan (arbre no plataner) platan.o
plateno Platí platen.o
plej Més (El/la) (superlatiu) plej
(tr) plekti Trenar plekt.i
plena Complet -a plen.a
plena Ple plena plen.a
plena Sencer -a plen.a
plenagha Adult plen.agh.a
(tr) plenumi Acomplir plen.um.i
(tr) plenumi Executar un encàrrec plen.um.i
(tr) plenumi Portar a cap plen.um.i
(tr) plenumi Realitzar (dur a terme) plen.um.i
plenumkomitato Comitè executiu plen.um.komitat.o
(intr) plendi Plànyer-se plend.i
(intr) plendi Queixar-se plend.i
(intr) plendi Querellar-se plend.i
pleto Safata plet.o
plezuro Plaer plezur.o
pli Més (comparatiu) pli
(tr) pliigi Augmentar pli.ig.i
(intr) plonghi Llançar-se de cap (a l'aigua) plongh.i
(intr) plonghi Llançar-se en picat (aeronàutica) plongh.i
(intr) plori Plorar plor.i
plu Més (en el temps, en l'espai) plu
(tr) plugi Llaurar plug.i
(tr) plugi Solcar plug.i
plumo Ploma (ts) plum.o
plumo Tremp per escriure plum.o
plumbo Plom plumb.o
pluraj Diversos -es plur.aj
pluraj Més d'un plur.aj
plurfoje En diverses ocasions plur.foj.e
pluralo Plural plural.o
plus Més (signe aritmètic, nombre positiu, sobre zero (termòmetre)) plus
(pf) pluvo Pluja pluv.o
pneùmatiko Pneumàtic (de roda) pneùmatik.o
pneùmatiko Pneumàtica (ciència) pneùmatik.o
po A raó de po
podetale Al detall po.detal.e
pograde A l'engrós po.grad.e
pomalgrande Al detall po.mal.grand.e
podio Podi podi.o
poemo Poema poem.o
poento Punt (en el joc o l'esport) poent.o
poeto Poeta poet.o
poezio Poesia (art) poezi.o
pokalo Copa pokal.o
Polo Polonès Pol.o
polico Policia (cos) polic.o
politiko Política politik.o
polpo Pop polp.o
poluro Brunyiment (l'efecte) polur.o
poluro Brunyir polur.o
poluro Poliment (l'efecte) polur.o
poluro Polir polur.o
polvo Pols (fem.) polv.o
pomo Poma pom.o
pomado Pomada pomad.o
(pf) ponto Pont pont.o
popolo Gent popol.o
popolo Poble (la gent) popol.o
populara Popular popular.a
por Per a por
porcelano Porcellana porcelan.o
porcio Porció porci.o
porcio Ració porci.o
pordo Porta pord.o
porko Porc pork.o
porono Porró poron.o
(tr) porti Dur (portar) port.i
(tr) (pf) porti Portar port.i
portreto Retrat (dibuix o descripció d'una persona) portret.o
(tr) posedi Posseir posed.i
post Darrera de post
post Després de post
posta Posterior post.a
postajho Cul post.ajh.o
postajho Part posterior post.ajh.o
poste Després post.e
(tr) postenigi Retrocedir (Fer) post.e.n.ig.i
(intr) posteniri Retrocedir post.e.n.ir.i
posteulo Descendent post.e.ul.o
posteulo Successor post.e.ul.o
postgvardio Reraguarda post.gvardi.o
postmeti Posposar post.met.i
postsignaro Rastre post.sign.ar.o
postsigno Empremta post.sign.o
postskribo Postdata post.skrib.o
posttagmezo Tarda post.tag.mez.o
posteno Càrrec posten.o
posteno Posició (ofici privilegiat) posten.o
posteno Posta (lloc de vigilància) posten.o
(tr) postuli Exigir postul.i
posho Butxaca (ts) posh.o
poshtmandato Gir postal posht.mandat.o
poshtmarko Segell postal posht.mark.o
poshto Correu posht.o
poshto Posta (correu) posht.o
poto Olla pot.o
poto Pot pot.o
potenco Domini potenc.o
potenco Poder jurídic potenc.o
potenco Potència potenc.o
potenco Predomini potenc.o
(tr) povi Poder pov.i
pozicio Posició pozici.o
(px) pra- (Indica parentiu remot ascendent o descendent,primitivitat,antiguitat) pra-
praktiko Pràctica praktik.o
prava Just -a (opinió, conducta) prav.a
prava Legítim -a (opinió, conducta) prav.a
prava Raó (Que té) prav.a
precipa Principal precip.a
precipe Principalment precip.e
precipe Sobretot (principalment) precip.e
preciza Precís -isa preciz.a
(tr) preferi Preferir prefer.i
(intr) preghi Pregar pregh.i
(intr) preghi Resar pregh.i
(intr) prelegi Confèrencia (Fer una) preleg.i
(intr) prelegi Pronunciar un discurs preleg.i
prelego Conferència (discurs) preleg.o
(tr) premi Comprimir (estrènyer) prem.i
(tr) premi Empènyer prem.i
(tr) (pf) premi Oprimir prem.i
(tr) premi Pitjar prem.i
(tr) premi Prèmer prem.i
(tr) premi Premsar prem.i
premio Premi premi.o
premio Prima premi.o
(tr) preni Agafar pren.i
(tr) preni Prendre (ts) pren.i
(tr) prepari Preparar prepar.i
(tr) presi Imprimir pres.i
preskaù Gairebé preskaù
preskaù Quasi preskaù
(tr) preskribi Prescriure (ordenar, indicar) preskrib.i
preta Disposat -ada pret.a
preta Preparat -ada (prest) pret.a
preta Prest -a (a punt) pret.a
preteksto Pretext pretekst.o
(tr) pretendi Pretendre pretend.i
preter Més enllà de preter
preter Per devant de (passant de llarg) preter
(intr) preteriri Avançar preter.ir.i
(tr) preterlasi Deixar passar (obviar) preter.las.i
(tr) preterlasi Desatendre preter.las.i
(intr) preterpasi Passar de llarg preter.pas.i
prezo Preu prez.o
(tr) prezenti Presentar prezent.i
(intr) prezidi Presidir (una reunió, un tribunal, etc.) prezid.i
prezidento President (de banc, de la república, etc.) prezident.o
pri Quant a pri
pri Sobre (amb relació a, de) pri
(intr) pripensi Meditar pri.pens.i
(intr) pripensi Reflexionar pri.pens.i
(intr) pripensi Rumiar pri.pens.i
(intr) prirespondi Respondre de pri.respond.i
(intr) prirespondi Responsabilitzar-se pri.respond.i
(tr) priskribi Descriure pri.skrib.i
(intr) pritrakti Tractar sobre pri.trakt.i
princo Príncep princ.o
principo Principi (origen, fonament) princip.o
printempo Primavera printemp.o
privata Particular (propi, privat) privat.a
privata Privat -ada (no prohibit) privat.a
pro A causa de pro
pro Per causa de pro
probabla Probable probabl.a
problemo Problema problem.o
(intr) procedi Procedir (passar a fer, actuar, obrar) proced.i
proceduro Procediment procedur.o
procento Percentatge procent.o
procento Tant per cent procent.o
proceso Procés proces.o
proceso Sortint o part més llarga d'un òrgan anatòmic proces.o
(tr) produkti Produir (fabricar, fructificar, donar naixença) produkt.i
produkto Producte produkt.o
profesio Professió (ocupació laboral) profesi.o
profesoro Professor profesor.o
profeto Profeta profet.o
(intr) profiti Aprofitar-se (obtenir benefici,profit,guany,etc) profit.i
profito Benefici profit.o
profito Profit (benefici) profit.o
(pf) profunda Profund -a profund.a
programo Programa program.o
(intr) progresi Progressar progres.i
projekto Projecte projekt.o
(tr) prokrasti Ajornar prokrast.i
(tr) prokrasti Retardar prokrast.i
proksima Proper -a proksim.a
proksima Pròxim -a proksim.a
proksimuma Aproximat -ada proksim.um.a
proleto Proletari prolet.o
proletario Proletari proletari.o
(intr) promeni Passejar promen.i
(tr) promesi Prometre promes.i
pronomo Pronom pronom.o
(tr) prononci Pronunciar (parlar) prononc.i
(tr) propagandi Propaganda (Fer) propagand.i
propagando Propaganda propagand.o
(tr) proponi Oferir (posar a disposició ) propon.i
(tr) proponi Proposar propon.i
propozicio Proposició (gram., lògica) propozici.o
propra Propi pròpia propr.a
(intr) prosperi Prosperar prosper.i
(tr) protekti Protegir protekt.i
(intr) protesti Protestar protest.i
protokolo Acta d'una reunió protokol.o
protokolo Protocol (acta) protokol.o
(tr) provi Assajar prov.i
(tr) provi Provar (assajar) prov.i
proverbo Proverbi proverb.o
provinco Província provinc.o
(tr) provizi Fornir (proveir) proviz.i
(tr) provizi Proveir de coses proviz.i
provizo Aprovisionament (provisions) proviz.o
provizo Provisió de coses proviz.o
provizora Provisional provizor.a
provizora Provisori -òria provizor.a
(tr) provoki Provocar (ts) provok.i
prozo Prosa proz.o
prudenta Prudent (discernidor i assenyat) prudent.a
prudenta Raonable prudent.a
pruno Pruna prun.o
prunte En préstec prunt.e
prunto Préstec prunt.o
(tr) pruvi Demostrar (provar) pruv.i
(tr) pruvi Provar (demostrar) pruv.i
psikologo Psicòleg psikolog.o
psikologio Psicologia psikologi.o
psitako Lloro psitak.o
publiko Públic publik.o
pudro Pòlvores de tocador pudr.o
pugo Cul (les natges) pug.o
pugno Puny (mà closa) pugn.o
pulchinelo Putxinel.li pulchinel.o
pulmo Pulmó pulm.o
pulovero Pul.lòver pulover.o
pulso Pols arterial puls.o
pulvo Pòlvora (explosiu) pulv.o
pulvoro Líquid polvoritzat pulvor.o
pulvoro Matèria polvoritzada pulvor.o
pulvoro Pòlvores pulvor.o
(tr) pumpi Bombar pump.i
(tr) pumpi Pouar pump.i
(tr) puni Castigar pun.i
(tr) puni Punir pun.i
pundo Lliura esterlina pund.o
punkto Punt (ts) punkt.o
punto Punta (teixit) punt.o
punto Randa punt.o
pupo Nina (joguina) pup.o
pupo Pupa, Nimfa (d'insecte) pup.o
pupo Titella pup.o
pupilo Pupil.la (nineta de l'ull) pupil.o
pura Net -a pur.a
pura Pur -a (ts) pur.a
puso Pus pus.o
(tr) (pf) pushi Empènyer push.i
puto Pou put.o
(intr) (pf) putri Podrir-se putr.i