s             s (Lletra consonant de nom so, que es pronuncia s)                           s
sabato Dissabte sabat.o
sablo Sorra sabl.o
sago Fletxa sag.o
sago Sageta sag.o
sagaca Sagaç sagac.a
sagha Assenyat -a sagh.a
sagha Sensat -a sagh.a
sako Bossa (ts) sak.o
sako Sac sak.o
salo Sal sal.o
salajro Salari salajr.o
salajro Sou salajr.o
(pf) salato Amanida salat.o
(f) salato Batibull salat.o
salato Enciam salat.o
salato Ensalada salat.o
saliko Salze salik.o
salivo Saliva saliv.o
salono Sala salon.o
salono Saló (ts) salon.o
(intr) salti Saltar (ts) salt.i
(tr) saluti Saludar (ts) salut.i
salvio Sàlvia salvi.o
sama Igual sam.a
sama Mateix -a sam.a
samideano Esperantista (partidari de la mateixa idea) sam.ide.an.o
sana Bo bona (sa) san.a
sana Sa sana san.a
sandalo Sandàlia sandal.o
sandvicho Entrepà sandvich.o
sandvicho Sandvitx sandvich.o
sango Sang (ts) sang.o
sankta Sagrat -ada sankt.a
sankta Sant -a sankt.a
sapo Sabó sap.o
sardino Sardina sardin.o
(tr) sarki Birbar sark.i
(tr) sarki Eixarcolar sark.i
sata Satisfet -a sat.a
sata Tip -a sat.a
sat{sennacia atutmonda} Associació mundial "anacional" sat{sennacia a.tutmonda}
satelito Satèl.lit (ts) satelit.o
satiro Sàtira satir.o
saùco Salsa saùc.o
saùno Sauna saùn.o
(tr) savi Salvar (ts) sav.i
sceno Escena (ts) scen.o
(tr) scii Saber sci.i
(tr) scipovi Dominar (una ciència, un art o una llengua) (=pov.o.sci.i) sci.pov.i
scivola Curiós -osa sci.vol.a
scivola Interessat -ada (a saber quelcom) sci.vol.a
scivola Tafaner -a sci.vol.a
scienco Ciència scienc.o
sciuro Esquirol sciur.o
se Si (condicional) se
sed Però sed
sed Sinó sed
(tr) segi Serrar seg.i
segho Cadira segh.o
(pf) seka Sec -a sek.a
sekalo Sègol sekal.o
(tr) (f) sekci Dissecar (analitzar minuciosament) sekc.i
(tr) (pf) sekci Seccionar sekc.i
sekcio Secció sekci.o
sekreto Secret sekret.o
sekretario Secretari sekretari.o
sekso Sexe seks.o
sekundo Segon (unitat de mesura) sekund.o
sekura Segur -a sekur.a
(tr) sekvi Seguir sekv.i
semi Sembrar sem.i
semo Llavor sem.o
semo Semença (llavor) sem.o
semo Sement sem.o
semaforo Semàfor semafor.o
semajno Setmana semajn.o
seminario Seminari (ts) seminari.o
sen Sens sen
sen Sense sen
senapetiteco Anorèxia sen.apetit.ec.o
senbarba Imberbe sen.barb.a
sencela Ociós -osa sen.cel.a
sencela Va -vana sen.cel.a
senchesa Continu -inua sen.ches.a
senchesa Incessant sen.ches.a
senfrukta Estèril sen.frukt.a
sengusta Insípid sen.gust.a
senhejmulo Rodamón sen.hejm.ul.o
senhejmulo Vagabund sen.hejm.ul.o
senhoma Desert sen.hom.a
senhoma Despoblat sen.hom.a
senhonta Desvergonyit sen.hont.a
senhonta Pocavergonya sen.hont.a
senkapa Acèfal sen.kap.a
(tr) senkernigi Enuclear sen.kern.ig.i
(tr) senkreditigi Desacreditar sen.kredit.ig.i
(tr) senkulpigi Disculpar sen.kulp.ig.i
(tr) senkulpigi Excusar sen.kulp.ig.i
senpera Directe (sense mediació) sen.per.a
senpera Immediat (sense mediació) sen.per.a
senpiedulo Àpode sen.pied.ul.o
senpuna Impune sen.pun.a
sensencajho Insensatesa sen.senc.ajh.o
sensencajho Rucada sen.senc.ajh.o
sensenta Insensible sen.sent.a
sensprita Banal sen.sprit.a
sensprita Estòlid sen.sprit.a
sensprita Fat sen.sprit.a
sensprita Insuls sen.sprit.a
(tr) sensheligi Escorçar sen.shel.ig.i
(tr) sensheligi Pelar sen.shel.ig.i
sentare Net (sense tara) sen.tar.e
senvoleco Abúlia sen.vol.ec.o
senvunda Il.lés -essa sen.vund.a
senato Senat senat.o
senco Sentit (significació, direcció, signe) senc.o
(tr) sendi Enviar send.i
(tr) sendi Trametre send.i
senso Sentit (orgànic, psíquic) sens.o
(tr) senti Percebre sent.i
(tr) senti Sentir sent.i
sep Set sep
Septembro Setembre Septembr.o
(tr) serchi Buscar serch.i
(tr) serchi Cercar serch.i
(pf) serena Serè -ena seren.a
serio Sèrie seri.o
serioza Seriós -osa (ts) serioz.a
serpento Serp serpent.o
serpento Serpent serpent.o
seruro Pany serur.o
(intr) servi Servir serv.i
ses Sis ses
sesio Sessió (període de reunions) sesi.o
severa Sever -a (ts) sever.a
sezono Estació de l'any sezon.o
sezono Temporada sezon.o
si Se (reflexiu) si
si Si (reflexiu) si
siatempe Al seu temps si.a.temp.e
siatempe Aleshores si.a.temp.e
siatempe En aquell temps si.a.temp.e
siatempe Llavors si.a.temp.e
sindona Servicial (generós, altruista) si.n.don.a
singarda Previngut -da (contra perills, mals) si.n.gard.a
sinsekva Consecutiu -iva si.n.sekv.a
sinsekva Succesiu -iva si.n.sekv.a
sinteno Actitud si.n.ten.o
sinteno Postura si.n.ten.o
(intr) sidi Escaure, anar (bé o malament (vestits)) sid.i
(intr) sidi Seure sid.i
(pf) sigelo Segell (marca, empremta) sigel.o
signo Signe (ts) sign.o
signalo Senyal signal.o
(tr) signifi Significar (ts) signif.i
(intr) (pf) silenti Callar silent.i
silento Silenci silent.o
silko Seda silk.o
simio Mico simi.o
simio Mona simi.o
simio Simi simi.o
simila Semblant simil.a
simila Similar simil.a
simpatio Simpatia simpati.o
simpla Senzill -a simpl.a
simpla Simple simpl.a
(tr) simuli Simular (malalties) simul.i
sino Pit sin.o
sino Pitrera sin.o
sino Si (cavitat) sin.o
sino Sina sin.o
sincera Franc -a (sincer) sincer.a
sincera Sincer -a sincer.a
sindikato Sindicat sindikat.o
singularo Singular (gramàtica) singular.o
(intr) singulti Singlotar (tenir singlot) singult.i
sinjorino Senyora sinjor.in.o
sinjoro Senyor sinjor.o
s-ino{sinjorino} Senyora s-ino{sinjor.in.o}
sireno Sirena (dona fatal,xiulet) siren.o
Sireno Sirena (mitològica) Siren.o
sireno Sireni (zoologia) siren.o
sireno Xiulet siren.o
sistemo Sistema (ts) sistem.o
sitelo Galleda sitel.o
situo Situació (en relació a l'entorn físic) situ.o
situacio Situació (condicions, circumstàncies) situaci.o
skalo Escala (social, musical, de mesura, de dimensions) skal.o
Skandinavo Escandinau Skandinav.o
skarabo Escarabat skarab.o
skatolo Capsa skatol.o
skemo Esquema skem.o
skio Esquí (l'estri, no l'esport) ski.o
(pf) sklavo Esclau sklav.o
skolo Escola (filosòfica, artística, científica) skol.o
skorpio Escorpí skorpi.o
skrapgumo(=frotgumo) Goma d'esborrar skrap.gum.o(=frot.gum.o)
(tr) skrapi Carrisquejar (intr) skrap.i
(tr) skrapi Escarbotar skrap.i
(tr) skrapi Grinyolar (intr) skrap.i
(tr) skrapi Pelar (fruits, llegums) skrap.i
(tr) skrapi Raspar skrap.i
(tr) skrapi Raure (pelar) skrap.i
(tr) skribi Escriure skrib.i
(tr) (pf) skui Sacsejar sku.i
(tr) skui Tremolar (Fer) sku.i
(tr) skui Trontollar (Fer) sku.i
(tr) skulpti Esculpir skulpt.i
sledo Trineu sled.o
slipo Fitxa (no de joc) slip.o
slogano Eslògan slogan.o
sobra Sobri sòbria sobr.a
socio Societat (conjunt d'éssers) soci.o
sociala Social (economia) social.a
societo Societat (associació, agrupació) societ.o
sofo Sofà sof.o
(intr) soifi Sedejar (tenir set) soif.i
(intr) soifi Set (Tenir) soif.i
sojlo Llindar sojl.o
sola Sol -a sol.a
sola Únic -a (cap altre) sol.a
soldato Soldat soldat.o
solena Solemne solen.a
solida Fiable solid.a
solida Sòlid -a solid.a
solida Solvent solid.a
solido Sòlid solid.o
solidara Solidari -ària (ts) solidar.a
(tr) solvi Dissoldre (efectuar una dissolució) solv.i
(tr) solvi Solucionar solv.i
somero Estiu somer.o
(intr) soni Sonar son.i
(intr) soni Soroll (Fer) son.i
(tr) sondi Escandallar una profunditat sond.i
(tr) sondi Sondar sond.i
(tr) sondi Sondejar sond.i
(tr) songhi Somiar songh.i
songho Somni songh.o
(tr)(intr) sonori Dringar sonor.i
(tr)(intr) sonori Sonar (amb vibracions prolongades) sonor.i
sonoro So (d'un instrument musical,la seva sonoritat)) sonor.o
(intr) sopiri Enyorar sopir.i
(intr) sopiri Sospirar (desitjar) sopir.i
(tr) sorbi Absorbir sorb.i
(tr) sorbi Xarrupar sorb.i
(tr) sorchi Embruixar sorch.i
(tr) sorchi Encantar sorch.i
(tr) sorchi Encisar sorch.i
(tr) sorchi Fetillar sorch.i
sorgo Sorgo sorg.o
sorto Sort (fortuïtat ,destí) sort.o
sovagha Salvatge (ts) sovagh.a
soveto Soviet sovet.o
spaco Espai (ts) spac.o
sparadrapo Esparadrap sparadrap.o
speco Espècie (mena) spec.o
speco Mena spec.o
speciala Especial special.a
(tr) specifi Especificar specif.i
specimeno Espècimen specimen.o
specimeno Mostra specimen.o
spegulo Espill spegul.o
(pf) spegulo Mirall spegul.o
(tr) (pf) spekti Espectador de (Ésser) spekt.i
(tr) (pf) spekti Presenciar un espectacle spekt.i
spektaklo Espectacle (ts) spektakl.o
sperta Experimental (basat en l'experiència) spert.a
sperta Experimentat -ada spert.a
sperta Expert -a spert.a
(tr) spezi Transferir diners spez.i
spezo Transferència bancària (moviment de fons-cobraments i pagaments) spez.o
spico Espècia spic.o
spiko Espiga (botànica) spik.o
spino Espinada spin.o
spino Spin (física atòmica) spin.o
spinaco Espinac spinac.o
(pf) spiono Espia spion.o
(intr) spiri Respirar spir.i
spirito Esperit (consciència, ànima, ideari, voluntat) spirit.o
spite Desgrat de, A spit.e
spite Despit de, A spit.e
spite Malgrat spit.e
(tr) spiti Despitar (mostrar complaença en contrariar, plantar cara) spit.i
splito Estella split.o
spongo Esponja (ts) spong.o
sporto Esport sport.o
sprita Agut -da (intel.ligent, enginyós) sprit.a
sprita Enginyós -osa sprit.a
spuro Empremta spur.o
spuro Indici spur.o
spuro Vestigi spur.o
sputniko Satèl.lit artificial sputnik.o
s-ro{sinjoro} Senyor s-ro{sinjor.o}
stacio Estació (de tren, de ràdio, metereològica, d'estiueig) staci.o
stadio Estadi (mida, període) stadi.o
stadiono Estadi esportiu stadion.o
stalo Cavallerissa stal.o
stalo Estable (quadra) stal.o
stalo Quadra (estable) stal.o
stameno Estam (botànica) stamen.o
(tr) stampi Encunyar stamp.i
(tr) stampi Estampar (marcar en relleu) stamp.i
(tr) stampi Estampillar stamp.i
(tr) stampi Timbrar stamp.i
stampo Encuny stamp.o
stampo Segell (marca) stamp.o
stampo Timbre (marca) stamp.o
stano Estany (metall) stan.o
standardo Estendard standard.o
standardo Senyera standard.o
stango Barra stang.o
stango Pal stang.o
stango Vara stang.o
(intr) stari Estar dret star.i
(intr) stari Estar en algun -a (lloc, posició, situació, rang, aspecte) star.i
(intr) stari Romandre (impassible, immòbil) star.i
(tr) starigi Aixecar (posar dret) star.ig.i
(tr) starigi Emplaçar (situar, col.locar) star.ig.i
(tr) starigi Erigir (edificar) star.ig.i
(tr) starigi Instituir (fundar, establir, crear) star.ig.i
starpunkto Punt de vista star.punkt.o
(intr) starti Començar (una cursa, una competició) start.i
(intr) starti Engegar-se (posar-se en marxa) start.i
stato Estat (de les coses, de la matèria, de les persones) stat.o
statuo Estàtua statu.o
staturo Estatura statur.o
statuto Estatut statut.o
stelo Estel stel.o
stelo Estrella (ts) stel.o
stelo Moneda fictícia internacional entre esperantistes stel.o
sterko Adob (agricultura) sterk.o
sterko Fems sterk.o
(tr) sterni Ajaure ajeure stern.i
(tr) sterni Estendre (cobrir, tapar, fer el llit, posar les tovalles) stern.i
(tr) sterni Estirar (ajaure) stern.i
stilo Estil (caràcter, manera d'expresar-se/de fer) stil.o
(tr) stiri Conduir (un vehicle) stir.i
stomako Estómac stomak.o
stranga Estrany -a (desacostumat -ada) strang.a
strato Carrer strat.o
(intr) strebi Coresforçar-se streb.i
(intr) strebi Maldar streb.i
(tr) (pf) strechi Blegar strech.i
(tr) (pf) strechi Estirar (tibar) strech.i
(tr) (pf) strechi Flectir strech.i
(tr) (pf) strechi Prèmer strech.i
(tr) (pf) strechi Tesar strech.i
(tr) (pf) strechi Tibar strech.i
(tr) streki Ratllar strek.i
(tr) streki Reglar strek.i
(tr) streki Traçar strek.i
streko Línia strek.o
streko Ratlla strek.o
strio Estria stri.o
strio Filet (no alimentari) stri.o
strio Tira stri.o
strio Veta stri.o
strigo Òliba strig.o
(intr) striki Vaga (Fer) strik.i
striko Vaga strik.o
strukturo Estructura struktur.o
struto Estruç strut.o
(tr) studi Estudiar, dedicar-se a l'estudi de, investigar stud.i
studento Estudiant (universitari o similar) student.o
stulta Beneit -a stult.a
stulta Estult -a stult.a
stulta Estúpid -a stult.a
stulta Neci nècia stult.a
stulta Nici nícia stult.a
stulta Toix -a (estúpid) stult.a
(intr) (pf) stumbli Descomptar-se stumbl.i
(intr) stumbli Ensopegar (intr) stumbl.i
(intr) (pf) stumbli Equivocar-se stumbl.i
stumpo Banyó (tros restant) stump.o
stumpo Comprovant de talonari stump.o
stumpo Estaloc stump.o
stumpo Galet (tros restant) stump.o
stumpo Matriu de talonari stump.o
stumpo Monyó (porció restant) stump.o
stumpo Tros restant de quelcom destruït o consumit stump.o
(pf) sub Sota de sub
sub[altern]a Subaltern sub.[altern].a
(tr) subacheti Subornar sub.achet.i
(intr) subakvighi Submergir-se sub.akv.igh.i
(tr) subfosi Minar sub.fos.i
subkonscio Subconscient sub.konsci.o
submara Submarí sub.mar.a
(tr) submeti Sotmetre sub.met.i
(tr) subordigi Subordinar sub.ord.ig.i
(tr) subpremi Oprimir sub.prem.i
(tr) subskribi Firmar sub.skrib.i
(tr) subskribi Signar sub.skrib.i
(tr) substreki Subratllar sub.strek.i
subtegmento Golfes sub.tegment.o
(tr) subteni Donar suport sub.ten.i
(tr) subteni Sostenir sub.ten.i
subterkarcero Masmorra sub.ter.karcer.o
subulo Subordinat sub.ul.o
subita Sobtat -ada subit.a
subjekto Subjecte (ts) subjekt.o
substanco Substància (filosofia/física) substanc.o
substantivo Substantiu (nom) substantiv.o
subtila Subtil (ts) subtil.a
(tr) subtrahi Restar (fer una subtracció) subtrah.i
(tr) subtrahi Sostreure o sostraure (fer una subtracció) subtrah.i
subvencio Subvenció subvenci.o
(tr) suchi Mamar such.i
(tr) suchi Xuclar such.i
sudo Migdia (migjorn) sud.o
sudo Sud sud.o
(tr)(intr) suferi Patir sufer.i
(tr)(intr) suferi Sofrir sufer.i
suficha Prou (suficient) sufich.a
suficha Suficient (prou) sufich.a
sufiche Bastant sufich.e
sufiche Suficientment sufich.e
(tr) sufoki Ofegar sufok.i
(tr) sufoki Sufocar (ofegar) sufok.i
(tr) sugesti Suggerir sugest.i
(pf) suko Saba suk.o
(pf) suko Suc suk.o
(intr) sukcesi Aconseguir (f) (un objectiu proposat) sukces.i
(intr) sukcesi Aprovar sukces.i
(intr) sukcesi Reeixir sukces.i
(intr) sukcesi Tenir èxit sukces.i
sukero Sucre suker.o
sulfuro Sofre sulfur.o
sulko Arruga sulk.o
sulko Solc sulk.o
sumo Suma (resultat, quantitat) sum.o
sumo Summa sum.o
suno Sol sun.o
supo Sopa sup.o
super Damunt (per damunt de) super
supera Superior super.a
superflua Superflu super.flu.a
superhoma Sobrehumà super.hom.a
(tr) superi Superar super.i
superjaro Any de traspàs super.jar.o
supernatura Sobrenatural super.natur.a
supernombra Supernumerari super.nombr.a
(tr) supernutri Sobrealimentar super.nutr.i
(tr) superregi Dominar super.reg.i
superrigardo Supervisió super.rigard.o
supersigno Circumflexe super.sign.o
supersona Supersònic super.son.a
(tr) supersharghi Sobrecarregar super.shargh.i
suplemento Suplement suplement.o
(tr) supozi Suposar supoz.i
supre Dalt, A dalt supr.e
(pf) supro Cim supr.o
supro Dalt (part alta) supr.o
sur Sobre (damunt) sur
surda Sord -a (ts) surd.a
surfaco Superfície surfac.o
surogato Substitutiu surogat.o
surogato Succedàni surogat.o
(tr) surprizi Sorprendre (ts) surpriz.i
surtuto Abric surtut.o
surtuto Sobretot (abric) surtut.o
(tr) suspekti Sospitar suspekt.i
(intr) susuri Murmurejar susur.i
(intr) susuri Xiuxiuar susur.i
(tr) svati Arranjar casaments svat.i
Svedo Suec Sved.o
(intr) sveni Desmaiar-se sven.i
(intr) (pf) sveni Esvanir-se sven.i
(tr) svingi Brandar sving.i
(tr) svingi Tibar els músculs per executar una acció sving.i
Sviso Suís Svis.o