t             t (Lletra consonant de nom to, que es pronuncia t)                           t
te{tio estas} Això és t.e.{tio estas}
TEJO Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (Organització mundial de la joventut esperantista) T.E.J.O.
tabako Tabac tabak.o
tabelo Index tabel.o
tabelo Llista tabel.o
tabelo Taula (catàleg, llista, repertori) tabel.o
tablo Taula (moble) tabl.o
tabulo Planxa (tauler) tabul.o
tabulo Tauler tabul.o
tabulo Taules (escenari) tabul.o
tabulo Tauló tabul.o
tago Dia (ts) tag.o
tajli Tallar (diamants, pedres, vestits) tajl.i
tajloro Sastre tajlor.o
(tr) tajpi Mecanografiar tajp.i
(tr) taksi Apreciar (determinar el valor) taks.i
(tr) taksi Avaluar taks.i
(tr) taksi Prear (determinar la vàlua) taks.i
(tr) taksi Taxar taks.i
taksio Taxi taksi.o
takto Cadència (so o moviment regular i intermitent) takt.o
takto Compàs musical takt.o
takto Ritme (musical) takt.o
(f) takto Tacte takt.o
takto Temps (musical) takt.o
talio Cintura (de persona o vestit) tali.o
talio Tal.li (química) tali.o
tamburo Tambor tambur.o
tamburo Timbal tambur.o
tamen No obstant això tamen
tamen Tanmateix tamen
tapeto Tapís tapet.o
tapisho Catifa tapish.o
tapisho Tapís tapish.o
tarifo Tarifa tarif.o
taso Tassa (el vas i la seva capacitat) tas.o
tasko Deures escolars task.o
tasko Tasca (treball) task.o
taùga Adequat -ada taùg.a
taùga Adient taùg.a
taùga Apte -a taùg.a
(intr) taùgi Adir-se taùg.i
(intr) taùgi Servir (ésser útil) taùg.i
taùro Toro taùr.o
taùtologio Tautologia taùtologi.o
teo Te (ts) (planta, beguda, etc.) te.o
teamo Equip (grup humà) team.o
(pf) teatra Teatral teatr.a
teatro Teatre (ts) teatr.o
(tr) tedi Avorrir ted.i
(tr) tedi Enfastidir ted.i
(tr) tedi Enfastijar ted.i
(tr) tegi Entapissar teg.i
(tr) tegi Folrar teg.i
(tr) tegi Revestir teg.i
tegmento Sostre exterior tegment.o
(pf) tegmento Teulada tegment.o
tegmento Teulat tegment.o
tegolo Teula tegol.o
tehhniko(=tekniko) Tècnica tehhnik.o(=teknik.o)
teko Cartera de mà tek.o
teko Portadocuments tek.o
teko Portafolis tek.o
teko Teca (anatòmica) tek.o
tekniko Tècnica teknik.o
(tr) teksi Teixir teks.i
teksto Text (ts) tekst.o
telefono Telèfon telefon.o
telegrafo Telègraf telegraf.o
telegramo Telegrama telegram.o
telero Plat teler.o
(tr) televidi Televisió (Veure) televid.i
temo Tema (ts) tem.o
tempo Temps (no atmosfèric) temp.o
temperaturo Temperatura temperatur.o
(pf) tempesto Tempesta, tempestat tempest.o
(tr) teni Aguantar ten.i
(tr) teni Mantenir ten.i
(tr) teni Retenir ten.i
(tr) teni Sostenir ten.i
(tr) teni Suportar ten.i
(tr) teni Tenir (sostenir) ten.i
tenajlo Agafes tenajl.o
tenajlo Alicates tenajl.o
tenajlo Mordasses tenajl.o
tenajlo Pinces tenajl.o
tenajlo Tenalles tenajl.o
tendo Tenda tend.o
tendenco Tendència tendenc.o
tenera Tendre -a (delicat, corprenedor) tener.a
tenera Tendre -a (dolç, afectuós) tener.a
(tr) tenti Temptar (induir a una acció prohibida, excitar el desig) tent.i
teorio Teoria teori.o
tero Terra (ts) ter.o
terpomo Patata ter.pom.o
teraso Terrassa teras.o
teraso Terrat teras.o
(pf) tereno Terreny teren.o
teritorio Territori teritori.o
termino Terme (unitat lexical unívoca, lingüística) termin.o
termometro Termòmetre termometr.o
(intr) terni Esternudar tern.i
teruro Terror terur.o
testo Test (prova, inspecció, anàlisi) test.o
testudo Tortuga (ts) testud.o
tia Tal (aquella mena de) ti.a
tial Per aquesta raó ti.al
tial Per tant ti.al
tiam Aleshores ti.am
tiam Llavors ti.am
tie Allí ti.e
tiel Així (d'aquesta o aquella manera) ti.el
tiel Tan ti.el
ties D'aquell, d'aquest ti.es
tio Allò ti.o
tio chi Això ti.o chi
tiom Tant ti.om
tiu Aquell ti.u
tigo Tija (ts) tig.o
tigro Tigre tigr.o
(tr) (f) tikli Excitar agradablement tikl.i
(tr) tikli Pessigollejar tikl.i
tilio Tell tili.o
tilio Til.ler tili.o
(tr) timi Témer (ts) tim.i
tinkturo Tintura (material) tinktur.o
(intr) tinti Dringar tint.i
(intr) tinti Trincar (fer trincs) tint.i
tipo Tipus (model ideal, no classe ni mena) tip.o
(tr) tiri Estirar tir.i
(tr) tiri Tirar (estirar) tir.i
(tr) (f) tiri Treure tir.i
tirkesto Calaix tir.kest.o
titolo Títol titol.o
toasto Torrada (llesca de pa torrat) toast.o
tolo Llenç tol.o
tolo Tela tol.o
(tr) toleri Tolerar (ts) toler.i
tomato Tomaca tomat.o
tomato Tomàquet tomat.o
tomato Tomata tomat.o
tombo Tomba tomb.o
tono To (ts) ton.o
(tr) tondi Tallar amb tisores tond.i
(intr) tondri Tronar tondr.i
tondro Tro (meteorològic) tondr.o
(tr) tordi Tòrcer tord.i
(pf) torento Torrent torent.o
(tr) (f) torni Perfeccionar (una frase, versos) torn.i
(tr) (f) torni Polir (una frase, versos) torn.i
(tr) torni Tornejar (amb torn) torn.i
tornistro Motxilla tornistr.o
torto Coca tort.o
tra A través de tra
(tr) trarigardi Examinar (mirar del començament fins al final) tra.rigard.i
tradicio Tradició (ts) tradici.o
(tr) traduki Traduir traduk.i
(tr) trafi Anar a parar traf.i
(tr) (f) trafi Caure (anar a parar) traf.i
(tr) trafi Encertar traf.i
(tr) (f) trafi Endevinar (encertar) traf.i
(tr) (f) trafi Ensopegar (encertar) traf.i
(tr) trafi Sofrir (un fracàs, desgràcia, etc.) traf.i
(tr) (f) trafi Tocar traf.i
(tr) (f) trafi Topar (trobar) traf.i
(tr) (f) trafi Trobar traf.i
trafiko Circulació (vehicles) trafik.o
trafiko Tràfic trafik.o
trafiko Trànsit (circulació) trafik.o
(pf) tragedio Tragèdia tragedi.o
tragika Tràgic -a (sovint en el sentit figurat) tragik.a
trajno Tren trajn.o
trajto Acció remarcable trajt.o
trajto Característica trajt.o
trajto Qualitat essencial trajt.o
trajto Tret (línia del rostre) trajt.o
(tr) trakti Tractar (ts) trakt.i
traktato Tractat (ts) traktat.o
traktoro Tractor traktor.o
tramo Tramvia tram.o
(tr) (f) tranchi Malbé (Fer) (els sentits) tranch.i
(tr) tranchi Tallar (amb ganivet) tranch.i
trankvila Tranquil -il.la (ts) trankvil.a
trans A l'altra banda de trans
trato Pagaré (document) trat.o
tre Ben tre
tre Molt tre
(tr) trejni Entrenar trejn.i
(tr) trejni Exercitar(adquirir o desenvolupar una habilitat) trejn.i
(intr) tremi Tremolar (ts) trem.i
(tr) trempi Immergir tremp.i
(tr) trempi Sucar tremp.i
(tr) (pf) treni Arrossegar tren.i
(tr) treni Estirar tren.i
(tr) treni Remolcar tren.i
(tr) treni Tirar (estirar) tren.i
(tr) treti Aixafar tret.i
(tr) treti Trepitjar tret.i
(pf) trezoro Tresor trezor.o
tri Tres tri
triangulo Triangle tri.angul.o
tribunalo Tribunal (l'òrgan i el lloc) tribunal.o
(tr) triki Ganxet (Fer) trik.i
(tr) triki Mitja (Fer) trik.i
(tr) triki Tricotar trik.i
trikoto Gènere de punt trikot.o
trikoto Tricot trikot.o
(tr) trinki Beure trink.i
trista Trist -a trist.a
tritiko Blat tritik.o
tro Massa tro
(tr) trompi Decebre tromp.i
(tr) trompi Enganyar tromp.i
(intr) troti Jogging (Fer) trot.i
(intr) troti Trotar trot.i
trotilo Patinet trot.il.o
trotuaro Vorera trotuar.o
(tr) trovi Trobar (No versificar) trov.i
truo Forat tru.o
(tr) trudi Imposar trud.i
trulo Paleta (instrument) de paleta o de guixaire trul.o
trumpeto Trompeta trumpet.o
trunko Tronc trunk.o
trupo Companyia teatral trup.o
trupo Tropa trup.o
truto Truita (peix) trut.o
tualeto Abillament (vestits i objectes ornamentals) tualet.o
tualeto Toaleta tualet.o
tubo Tub (ts) tub.o
tubero Tubercle tuber.o
tubero Tuberositat tuber.o
tufo Tofa (conjunt dens de coses primes que creixen juntes) tuf.o
tuj De seguida tuj
tuj Tot seguit tuj
tuko Drap tuk.o
tuko Llenç tuk.o
tuko Tela tuk.o
tumulto Tumult tumult.o
tuno Tona (1000 kg) tun.o
tunelo Túnel tunel.o
turo Torre tur.o
turbo Baldufa turb.o
turbo Torn turb.o
turbo Trompitxol turb.o
turismo Turisme turism.o
turisto Turista turist.o
(tr) turmenti Torturar turment.i
(tr) turmenti Turmentar turment.i
(tr) turni Girar turn.i
(tr) turni Girar (Fer) turn.i
(tr) turni Tornar (convertir) turn.i
(tr) turni Transformar turn.i
turneo Gira artística turne.o
(intr) tusi Tossir tus.i
(tr) tushi Afectar tush.i
(tr) tushi Concernir tush.i
(tr) tushi Tocar tush.i
tuta Sencer -a tut.a
tuta Tot -a tut.a
tuta Total tut.a