v             v (Lletra consonant de nom vo, que es pronuncia v)                           v
(intr) vadi Travessar per un gual vad.i
(intr) vagi Vagar vag.i
vagonaro Tren vagon.ar.o
vagono Vagó vagon.o
vakcino Vaccí (estimulador de la formació d'anticossos) vakcin.o
vakcino Vacuna vakcin.o
vakso Cera vaks.o
valo Vall val.o
Valencio València (nom de ciutat) Valenci.o
valida Vàlid -a valid.a
valizo Maleta valiz.o
valizo Valisa (maleta) valiz.o
(tr) valori Valer valor.i
(tr) valori(=validi) Vàlid (Ésser) valor.i(=valid.i)
valoro Mèrit valor.o
valoro Valor valor.o
valuto Canvi a l'or o a l'argent valut.o
valuto Diner circulant en un país valut.o
valuto Divisa (econòmica) valut.o
valuto Valor circulant en un país valut.o
vana Il.lusori -òria van.a
vana Va vana van.a
vango Galta vang.o
vanta Efímer vant.a
vanta Fugaç vant.a
vanta Fútil vant.a
vanta Vanitós -osa vant.a
vaporo Baf vapor.o
vaporo Vapor vapor.o
varo Article comercial var.o
varo Mercaderia var.o
(tr) varbi Allistar varb.i
(tr) varbi Prosèlits (Fer) varb.i
(tr) varbi Reclutar varb.i
(intr) varii Variar vari.i
varma Calent -a varm.a
varma Càlid -a varm.a
(tr) varti Guardar infants vart.i
(tr) varti Tenir cura d'infants vart.i
vasta Ample -a vast.a
vasta Folgat -ada vast.a
vasta Vast -a vast.a
vato Buata vat.o
vato Cotó fluix vat.o
vazo Recipient (en general) vaz.o
vazo Vas (en general) vaz.o
ve! Ai! ve!
vegetalo(=vegetajho) Vegetal vegetal.o(=veget.ajh.o)
vegetara Vegetarià -ana (relatiu al vegetarisme) vegetar.a
vejno Vena (ts) vejn.o
vejno Veta (ratlla, llista, via d'una roca) vejn.o
(tr) (pf) veki Despertar vek.i
(tr) (pf) veki Desvetllar vek.i
velo Vel (anatòmic) vel.o
velo Vela vel.o
(intr) velki Marcir-se velk.i
(intr) velki Pansir-se velk.i
veluro Matèria de tacte semblant al vellut velur.o
veluro Vellut (tèxtil) velur.o
(intr) veni Derivar-se ven.i
(intr) veni Provenir ven.i
(intr) veni Venir ven.i
(tr) vendi Vendre vend.i
vendredo Divendres vendred.o
veneno Metzina venen.o
veneno Verí venen.o
(tr)(intr) venghi Venjar vengh.i
(tr) venki Superar un rival venk.i
(tr) venki Vèncer venk.i
(pf) vento Vent vent.o
ventro Entranyes (d'una mare) ventr.o
ventro Panxa ventr.o
ventro Si (d'una mare) ventr.o
ventro Ventre ventr.o
vera Ver -a ver.a
vera Veritable ver.a
vera Vertader -a ver.a
vershajne Versemblantment ver.shajn.e
verbo Verb (gramàtica) verb.o
verda Esperantista (pel color verd de la bandera) verd.a
verda Immadur -a verd.a
verda Verd -a verd.a
vergo Verga (vara prima, conjunt de vergançons) verg.o
(tr) verki Crear (art, ciència) verk.i
(tr) verki Produir (art, ciència) verk.i
verko Creació (artística, científica) verk.o
verko Obra (artística, científica) verk.o
verko Producció (artística, científica) verk.o
vermo Cuc verm.o
vermo Verm verm.o
verso Vers (literatura) vers.o
(tr) vershi Abocar (líquids) versh.i
(tr) vershi Vessar (líquids, llàgrimes, llum, favors) versh.i
(f) verto Culminació vert.o
verto Sincípit vert.o
verto Vèrtex del cap vert.o
vertico Vèrtex (geomètric) vertic.o
vertikalo Vertical vertikal.o
veruko Berruga (humana) veruk.o
vespo Vespa vesp.o
vespero Vespre vesper.o
(pf) vesti Cobrir vest.i
(pf) vesti Vestir vest.i
vesto Indumentària (vestit) vest.o
vesto Vestidura vest.o
vesto Vestit (indumentària) vest.o
vestiblo Vestíbul (ts) vestibl.o
veshto Armilla vesht.o
(intr) veti Apostar (fer apostes) vet.i
vetkur(ad)o Cursa (competició) vet.kur.(ad.)o
vetero Temps (atmosfèric) veter.o
(pf) veterano Veterà -ana veteran.o
(intr) veturi Anar amb vehicle vetur.i
(intr) veturi Circular amb vehicle vetur.i
(intr) veturi Viatjar amb vehicle vetur.i
veziko Bombolla vezik.o
veziko Butllofa vezik.o
vi Tu vi
vi Vós vi
vi Vosaltres vi
vi Vostè vi
vi Vostès vi
viadukto Viaducte viadukt.o
viando Carn (comestible) viand.o
vico Cua (seguit) vic.o
vico Fila vic.o
vico Filera vic.o
vico Rengle vic.o
vico Seguit vic.o
vico Sèrie vic.o
vico Torn (temps) vic.o
(tr) vidi Veure (ts) vid.i
vidpunkto Punt de vista vid.punkt.o
vidvo Vidu vidv.o
vidvo Viudo vidv.o
vigla Animat -ada vigl.a
vigla Despert -a (espavilat) vigl.a
vigla Espavilat -ada vigl.a
vigla Llest -a (espavilat) vigl.a
vigla Vigorós -osa vigl.a
vigla Viu viva (vivaç) vigl.a
vigla Vivaç vigl.a
(pf) viktimo Víctima viktim.o
vilagho Poble vilagh.o
vilagho Vila vilagh.o
vino Vi vin.o
vinagro Vinagre vinagr.o
(tr) vindi Embenar vind.i
(tr) vindi Embolcallar vind.i
vindo Bena vind.o
vindo(=vindotuko) Bolquers vind.o(=vind.o.tuk.o)
vintro Hivern vintr.o
violo Violat (color) viol.o
violo Violeta viol.o
violono Violí violon.o
(f) vipo Assot vip.o
(f) vipo Flagell vip.o
vipo Fuet (assot) vip.o
viro Baró vir.o
viro Home (oposat a dona o a infant) vir.o
viro Mascle vir.o
(pf) virga Verge virg.a
virto Virtut virt.o
(tr) vishi Eixugar vish.i
(tr) vishi Esborrar vish.i
(tr) vishi Fregar vish.i
(tr) vishi Torcar vish.i
vito Cep vit.o
vitamino Vitamina vitamin.o
vitro Vidre vitr.o
(intr) vivi Viure viv.i
vivo Vida viv.o
vizagho Cara vizagh.o
vizagho Semblant vizagh.o
(tr) viziti Visitar vizit.i
vocho Veu (ts) voch.o
vocho Vot voch.o
vojo Camí voj.o
vojo Carretera voj.o
vojo Via voj.o
(intr) vojaghi Viatjar vojagh.i
(tr) voki Apel.lar vok.i
(tr) voki Cridar algú vok.i
(tr) voli Voler vol.i
(tr) voli Voler anar vol.i
volumo Tom (llibre) volum.o
volumo Volum (llibre) volum.o
volumeno Volum (geomètric) volumen.o
(tr) volvi Embolicar volv.i
(tr) volvi Enrotllar volv.i
(tr) vomi Vomitar vom.i
vortaro Diccionari vort.ar.o
vorto Mot vort.o
vorto Paraula vort.o
vosto Cua (no fil(er)a) vost.o
(pf) vualo Vel vual.o
vulkano Volcà vulkan.o
vulpo Guineu vulp.o
vulturo Voltor vultur.o
(tr) (pf) vundi Ferir vund.i
vundo Ferida vund.o